Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2016C, 2018C i 2019C poprzez budowę drogi rowerowej Warszewice – Biskupice –Brąchnowo – Pigża - Leszcz”. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, tel. 66 28 941, w terminie 10 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 maja 2017 r. (data wpływu: 05.06.2017 r., l. dz. 13105) wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 100386C poprzez budowę drogi dla rowerów Warszewice – Biskupice –Brąchnowo – Pigża - Leszcz”. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, tel. 66 28 941 - w dniach pracy Urzędu, w terminie 10 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Protokół z przebiedu i wyników konsultacji - budżet obywatelski powiatu toruńskiego

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego, zwanego dalej „Uchwałą” zostały przeprowadzone w terminie od 14 czerwca 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag do konsultowanej Uchwały.

Budżet obywatelski – konsultacje projektu uchwały

Na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/225/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Toruński w dniu 14 czerwca 2017 r. ogłasza konsultacje nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: ABA.6740.7.168.2017.BP z dnia 05 czerwca 2017 r., obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Silno etap I (sieć kanalizacyjna grawitacyjna o długości 2215,50 m i sieć kanalizacyjna tłoczna o długości 2014,00 m), przewidzianej do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 105/3, 140/18, 140/7, 147/2, 159/17, 162/4, 160 i 171/2 w obrębie 0015 Silno, gm. Obrowo.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku ENERGUM Drwęca Sp. z o.o. dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, na rzece Drwęcy w Lubiczu Dolnym oraz szczególne korzystnie z wód.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone, w terminie 14 dni od dnia ukazania się informacji na BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu i wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 25 maja 2017 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.4.23.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu. Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Toruniu, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Towarowa 4-6, (tel. 66 289 41) w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni projektu planu pn.: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na lata 2016 - 2025 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Zławieś Wielka. Zainteresowani właściciele lasu mogą, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z dokumentacją, która jest wyłożona do wglądu w jego siedzibie: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 31.03.2017 roku decyzji kończącej postępowanie odwoławcze znak: ZO/872-9/2017/GR, w której uchylono w całości decyzję Starosty Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku znak: OS.6341.54.2014.MO udzielającą Firmie ENERGUM Drwęca Sp. z o.o. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie (budowa odbudowa) urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód: piętrzenie wody rzeki Drwęcy na Jazie Młyńskim w Lubiczu Dolnym oraz pobór wody powierzchniowej dla małej elektrowni wodnej, realizowanych w ramach inwestycji „Rewitalizacja i udrożnienie węzła wodnego, związane z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody” i sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Lubicz działającego przez pełnomocnika P. Tomasz Wiese z Pracowni Projektowej EMDROG, ul. Gabrieli Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu.

Otwarte konkury ofert ‘2017– znamy wyniki !

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński, publicznie ogłasza i zawiadamia strony o wydanej przez Starostę Toruńskiego decyzji z dnia 21.02.2017r. znak OS.6341.6.2017.KK - pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu podczas budowy kanalizacji deszczowej w ul. Toruńskiej w miejscowości Grębocin, gmina Lubicz, w ramach inwestycji „Rozbudowa ul. Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, gmina Lubicz na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu” dla Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński publicznie ogłasza i zawiadamia strony o odwołaniu od decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 30.12.2016r. znak OS.6341.54.2014.MO -pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ( budowa i odbudowa ) urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód: piętrzenie wody rzeki Drwęcy na Jazie Młyńskim w Lubiczu Dolnym oraz pobór wody powierzchniowej dla małej elektrowni wodnej, realizowanych w ramach inwestycji

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński, publicznie ogłasza i zawiadamia strony o wydanych dla – Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozwoleniach wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych: 2 rowów odprowadzających ścieki, 2 wylotów Dn400 i Dn600, studni chłonnej Dn1000 z drenażem, oraz szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 546 od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z DW 553).
 

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński publicznie ogłasza i zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Tomasza Wiese, Pracownia Projektowa EMDROG, działającego z pełnomocnictwa Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87 – 162 Lubicz o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu podczas budowy kanalizacji deszczowej w ul. Toruńskiej w miejscowości Grębocin, gmina Lubicz, w ramach inwestycji „Rozbudowa ul. Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, gmina Lubicz na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu”

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński, publicznie ogłasza i zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Jakuba Kalinowskiego działającego z pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
 

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce, w dniu 09 stycznia 2017 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.8.26.2016.LK, uchylająca ostateczną decyzję Starosty Toruńskiego znak: ABA.6740.8.26.2016.LK z dnia 04 sierpnia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej nr 100998C ul. Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce – II etap, gm. Wielka Nieszawka”, zlokalizowanej na nieruchomościach lub ich częściach o numerach ewidencyjnych 116, 115/11 i 115/9 w obrębie 0005 Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka.

Otwarty konkurs ofert dla NGO ‘2017 - rozpoczęliśmy nabór wniosków!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • edukacji ekologicznej,
  • upowszechniania turystyki krajoznawstwa.

Oferty należy składać w Kancelarii (pokój 100) Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) – osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w termie do dnia 31 stycznia 2017 r. do godz. 16.00.

POSTANOWIENIE

Starosta Toruński postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w treści decyzji z dnia 30 grudnia 2016 roku, znak OS.6341.54.2014.MO, dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (budowa i odbudowa) urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji "Rewitalizacja i udrożnienie węzła wodnego, związane z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody".

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego, działającego przez P. Henryka Dygasiewicz – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu dnia 29 grudnia 2016 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.6.180.2016.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie w km. 4+071 do 7+171, na łączną długość 3,100 km”.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński, publicznie ogłasza i zawiadamia strony o wydanym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 10 na odcinku Dobrzejewice – Wawrzonkowo, gmina Obrowo, Czernikowo, od km 325+965 do km 340+675,5 do urządzeń melioracji podstawowych – tj. do rzek Struga Jordan i Struga Lubianka I w zlewni rzeki Drwęca oraz do urządzeń melioracji szczegółowych (studni drenarskich, rowów melioracyjnych) – decyzja z dnia 14 grudnia 2016r, znak OS.6341.44.2016.MO.

Nieodpłatna pomoc prawna 2017 - wynik otwartego konkursu ofert dla NGO

Zarząd Powiatu Toruńskiego w dniu 13 października br. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w roku 2017 przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Toruńskiego. Przeznaczona na realizację zadania dotacja wynosi 121.451,76 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy). W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wyłoniono dwie oferty złożone przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe oraz Fundację Honeste Vivere.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji znak: ABA.6740.8.26.2016.LK z dnia 04 sierpnia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 100998C ul. Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce – II etap, gm. Wielka Nieszawka, zlokalizowanej na nieruchomościach lub ich częściach o numerach ewidencyjnych: 116, 115/11 i 115/9 w obrębie nr 0005 Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka.

"Program współpracy (...) - wynik konsultacji

10 listopada br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ENERGUM Drwęca Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
a) wykonanie urządzeń wodnych, na rzece Drwęcy w Lubiczu Dolnym:
b) szczególne korzystnie z wód.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie w km. 4+071 do 7+171, na łączną długość 3,100 km”. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.
 

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 roku Dz. U. poz.469 ze zm.) Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 10 na odcinku Dobrzejewice – Wawrzonkowo Powiat Toruński odcinek I, od km 325+965 do km 340+675,5 z szesnastu zlewni hydrologicznych do urządzeń melioracji podstawowych – rzek tj. Struga Jordan i Struga Lubianka I w zlewni rzeki Drwęca oraz melioracji szczegółowych (studni drenarskich, rowów melioracyjnych).

Zawiadomienie o wyłożeniu operatu

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r (DzU.2016.1034 tekst jednolity) w sprawie ewidencji gruntów i budynków i doprowadzenie do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym na terenie miasta Chełmża obręb 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12 i 13.
 

Informacja Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński informuje o przystąpieniu przez Ministra Środowiska do wykonania – w cyklu 5-letnim (lata 2015-2019) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019”.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 82444
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-06-26 13:28

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8051564
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-06-26 13:28

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl