Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • NASZ POWIAT

Treść strony

Charakterystyka Powiatu

 
Powiat toruński to wyjątkowo ciekawy i zróżnicowany pod względem geograficznym i środowiskowym obszar. Zlokalizowany w samym sercu województwa kujawsko-pomorskiego łączy w sobie, na 1229,7 km² aż trzy historyczne regiony Polski: Kujawy, Ziemię Dobrzyńską i Ziemię Chełmińską. W jego skład wchodzi osiem gmin wiejskich okalających centralnie położone miasto Toruń. Są to: gmina Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Zawieś Wielka i Wielka Nieszawka oraz miasto Chełmża. Mieszka tu już ponad 90 tys. osób – i liczba ta stale wzrasta. Coraz więcej osób przedkłada spokój i domek wśród zieleni ponad miejskie blokowiska.
Dobrze się tu mieszka, dobrze pracuje i wypoczywa.
Bogactwo historii i zabytków oraz walory przyrodnicze i turystyczne stwarzają niepowtarzalny klimat, zachęcający do niejednej wędrówki. Wiele tu miejsc godnych zwiedzania i poznania - są ruiny zamków, sanktuaria, z których najstarsze sięgają swymi początkami nawet XII; zabytkowe kościoły, przydrożne, kapliczki pomniki przyrody. Szczególną rolę w krajobrazie kulturowym powiatu odgrywają pełne uroku zespoły pałacowo–parkowe, stanowiące enklawy zieleni w często rozległych, bezleśnych terenach uprawowych. Na przestrzeni wieków powstało tu wiele wspaniałych założeń, wzniesionych według projektów najznakomitszych, nie tylko polskich twórców, którzy kształtowali architektoniczny krajobraz dla wielkich właścicieli ziemskich mających tu swoje posiadłości rodowe. Najpiękniejsze i najbardziej wartościowe to obiekty w Turznie (gmina Łysomice), Nawrze, Pluskowęsach (gmina Chełmża), Gronowie (gmina Lubicz), Obrowie (gmina Obrowo).
Na terenie powiatu znajdą dla siebie wiele atrakcyjnych miejsc również miłośnicy przyrody. Piękne jeziora - Chełmżyńskie, Grodno, Osiek, Dzikowo, Kamionkowskie, Steklin, Zacisze czy Kijaszkowo to atrakcyjne miejsca dla wędkarzy, żeglarzy oraz turystów szukających wypoczynku nad wodą – do miłośników plażowego zgiełku po zwolenników spokojnej i dzikiej przyrody. Wędkarze czy kajakarze z pewnością docenią walory naszych rzek – Wisły, Drwęcy oraz Strugi Lubickiej.
Autem, na rowerze lub pieszo można przemierzać piękne lasy, liczne rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu, tereny przybrzeżne i wiele innych miejsc, które zachwycą nawet najbardziej wybrednych miłośników wędrówek.


MIESZKAŃCY
W powiecie – w którego skład wchodzi 16-tysięczna Chełmża, osiem gmin wiejskich, 130 sołectw oraz 207 miejscowości wiejskich – mieszka łącznie ponad 90 tys. mieszkańców

BOGACTWA NATURALNE
Powiat posiada jedne z najlepszych w Polsce warunków glebowych, w szczególności w północnej części województwa, stąd też pochodzi jego preważająco rolniczy charkter. Na terenie miasta Chełmży występują gleby III klasy bonitacyjnej stanowią 66%, w gminie Łysomice - 62%, a gminie Chełmża - 59%, gorsze gleby w gminach Obrowo, Zławieś Wielka i Wielka Nieszawka.
Na terenie powiatu występują kopaliny, których powstanie związane jest z okresem lodowcowym. Gospodarczo wykorzystywane są złoża piasków i żwirów (gm. Lubicz), iłów (gm.Zławieś Wielka) i kredy jeziornej (gminy Obrowo i Czernikowo).
Znaczne zróżnicowanie występuje w zakresie rozmieszczenia lasów. Stanowią one ponad 28% pow. powiatu. Największe zalesienie występuje w gminach Wielka Nieszawka (53% pow.) i Czernikowo (44% pow.); najniższe natomiast w mieście i gminie Chełmża (ok.1%). Około 83% pow. lasów stanowi sosna.

WARUNKI KOMUNIKACYJNE
Powiat toruński dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Położenie w samym centrum województwa powoduje, iż jest ważnym punktem komunikacyjnym. Na jego terenie krzyżują się drogi krajowe:
nr 10 (Szczecin-Bydgoszcz-Toruń-Płońsk-Warszawa),
nr 15 (Poznań-Inowrocław-Toruń-Brodnica-Olsztyn)
nr 80 (Bydgoszcz-Toruń-Lubicz),
i nr 91 (Gdańsk-Toruń-Głuchów-Częstochowa).
Ponadto funkcjonuje tu już odcinek planowanej do dalszej rozbudowy, autostrady A - 1 wraz z przeprawą mostową przez Wisłę w Czerniewicach - Grabowcu.
Łączna długość dróg krajowych przekracza 115 km. Uzupełnia je ponad 153 km dróg wojewódzkich, 311 km dróg powiatowych oraz drogi gminne i miejskie. Przez teren powiatu przebiegają 4 linie kolejowe, w tym dwie o znaczeniu ogólnopolskim : Piła - Bydgoszcz - Toruń - Włocławek - Kutno oraz Poznań - Inowrocław - Toruń - Iława - Olsztyn. Dobrze rozwinięta jest również komunikacja autobusowa dalekobieżna i lokalna. Do wielu miejscowości powiatu dociera komunikacja miejska z Torunia.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Bezpieczeństwo energetyczne powiatu zapewnia bliskość Torunia, który jest ważnym węzłem energetycznym kraju. Na terenie samego powiatu zlokalizowane są trzy stacje transformatorowe. Przez teren powiatu przechodzi gazociąg Włocławek-Gdańsk ze stacją redukcyjną w Chełmży. Z gazu tego korzysta 80% mieszkańców miasta Chełmża.
Duży postęp w ostatnich latach nastąpił w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę. Wszystkie gminy są zwodociągowane, a najdłuższą sieć ma gm. Chełmża (ponad 260 km - 2. lokata w województwie). 98% mieszkańców miasta Chełmża korzysta z wodociągu. W Lubiczu na Drwęcy znajduje się ujęcie wody będące głównym źródłem zaopatrzenia w wodę dla Torunia i Inowrocławia.
Na terenie wszystkich gmin istnieją także komunalne oczyszczalnie ścieków, a miasto Chełmża skanalizowane jest w 85%. W zakresie długości sieci wodociągowej powiat zajmuje 4 lokatę w województwie, a długości sieci kanalizacyjnej - ósmą.
Po okresie zastoju, ożyło budownictwo mieszkaniowe. Dotyczy to głównie miasta Chełmży i miejscowości okalających Toruń. Można zaobserwować zjawisko budowy domów przez mieszkańców Torunia w Lubiczu, Łysomicach, Przysieku, Rozgartach, Małej Nieszawce.

PRZEMYSŁ I USŁUGI
Na terenie powiatu rozwija się wiele gałęzi przemysłu. Dominujące znaczenie na rolnictwo i oparty na nim przemysł przetwórczy. Prym w branży przetwórczej wiedzie Cukrownia Chełmża - swego czasu najnowocześniejsza w Europie, a i dziś robiąca duże wrażenie. Oprócz tego działają tu zakłady z branż: mięsnej, zbożowo - młynarskiej, mleczarskiej czy przetwórstwa owocowo - warzywnego. Coraz bardziej wzrasta znaczenie przemysłu elektronicznego - najnowszą inwestycją na terenie powiatu jest Crystal Park - kompleks fabryk koncernu Sharp i jego kooperantów, o zatrudnieniu ok. 10.000 osób. Ponadto działają tu firmy spedycyjne, tekstylne, produkcji drzewnej oraz reprezentujące wiele innych branz. Duża dostępność strakcyjnych terenów inwestycyjnych, bardzo dobra infrastruktura transportowa oraz bliskość miasta Torunia powodują, że powiat jest miejscem, w którym chętnie lokowane są nowe firmy.

ROLNICTWO
Rolnictwo powiatu toruńskiego należy do przodujących w województwie. Gospodarstwa rolne charakteryzują się korzystnym poziomem mechanizacji i wysoką kulturą działalności rolniczej. Użytki rolne obejmują blisko 70 tys. ha (6 lokata w woj.) i stanowią ponad 56% powierzchni powiatu, a w gminach Łubianka i Chełmża przekraczają 80% ich powierzchni. Te dwie gminy są także w gronie 13 gmin w województwie (na 127) o najwyższej towarowej produkcji rolnej w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych.
W północnej części powiatu grunty orne stanowią ponad 90% użytków rolnych. Podstawowymi uprawami są zboża (głównie pszenica). Z wyjątkiem gmin Łubianka i Czernikowo, w pozostałych stanowią one ponad 75% ogólnej powierzchni zasiewów. Znaczną część upraw zajmują rośliny przemysłowe (w gminach Łubianka i Chełmża blisko 15% pow.) głównie buraki cukrowe, oraz ziemniaki (ok. 5% pow. zasiewów). W gminie Czernikowo ponad 10% zasiewów stanowią rośliny pastewne.
Hodowla zwierząt inwentarskich w powiecie jest na średnim poziomie województwa (niższa jedynie w gm. Wielka Nieszawka). Najwyższe obsady na 100 ha użytków rolnych występują: trzody chlewnej w gminach Łubianka, Chełmża, Łysomice i Obrowo; bydła i innych zwierząt gospodarskich w gminach Obrowo i Łubianka. Podstawowe znaczenie dla gospodarki rolnej powiatu ma hodowla trzody chlewnej.
Powiat toruński jest kolebką ”Ekolandu” w Polsce. Tu powstały pierwsze w kraju gospodarstwa produkujące ”zdrową żywność”. Funkcjonuje też dziesięć grup producenckich (najwięcej - cztery na terenie gm. Chełmża).
Powiat toruński także w inny sposób wpływa na rolnictwo w województwie. W Przysieku znajduje się Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza.

OŚWIATA
Bezsprzecznie ośrodkiem wywierającym najistotniejszy wpływ na życie społeczne, kulturalne i oświatowe powiatu jest Toruń. Miasto uniwersyteckie, z placówkami nauki i kultury często europejskiej rangi. Do samych tylko 36 szkół średnich i 27 policealnych przybywają, z terenów całego powiatu, rzesze uczniów i słuchaczy.
Powiat posiada nieźle rozwinięte szkolnictwo. Placówki oświatowe spełniają jednocześnie istotną rolę kulturotwórczą. Fundamentalną rolę w tworzeniu i odbiorze działalności kulturalnej odgrywają biblioteki. Jest ich w powiecie 29, w tym 8 gminnych.
W powiecie toruńskim istnieje szereg klubów sportowych i organizacji propagujących sportowy tryb życia. Ich pracę koordynuje Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, który jest głównym organizatorem imprez sportowych o zasięgu powiatowym.

 

Opis strony

oficjalna strona Powiatu Toruńskiego prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Toruniu; samorząd terytorialny; powiat torunski; Zarząd Powiatu

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 420780
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-05-28 09:33

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10439461
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-15 14:40

Stopka strony