Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 110

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 1/2019
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa i montaż 8 urządzeń klimatyzacyjnych w budynku PUP dla PT Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św. Jana 18

Informacje o zamówieniu:
1.    Rodzaj zamówienia: usługa
2.    Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi 8 pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku PUP dla PT Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św. Jana 18. Narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zapewnia Wykonawca. Zapotrzebowanie mocy wg. norm:
- 3 szt. o mocy 2,60 -3 kW
- 4 szt. o mocy 3,5 – 4 kW
- 1 szt. o mocy 5,3 – 6 kW.
3.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
- posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu montażu klimatyzacji (doświadczenie  winno być potwierdzone stosownymi dokumentami (faktury, referencje).
Ocena spełnienia warunków – na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4.    Kryteria oceny ofert:
•    Cena
•    Termin realizacji
5.    Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
•    Cena – 80% (80%=80 punktów)
•    Termin realizacji – maksymalnie można uzyskać 20 punktów
6.    Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
1)    Kryterium cena ofertowa (C):
Ilość punktów (C) = Cn/Cb x 100 x 80%
gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych  
Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej)
100 – wskaźnik stały
80% - waga kryterium cena
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
2)    Kryterium termin realizacji (TR)
gdzie:
rozpoczęcie czerwiec 2019 r.– 20 punktów
1 lipiec 2019 r.– 12 lipiec 2019 r. – 10 punktów
15 lipiec 2019 r. – 26 lipiec 2019 r. – 5 punktów
29 lipiec 2019 r. – 9 sierpień 2019 r. – 2 punkty
Cena ostateczna dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (P) przyznanych za powyższe kryteria zgodne z wzorem: P = C + TR
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów.
7.    Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych (jeśli są one przewidziane): zgodnie z umową.
8.    Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: formularz ofertowy
9.    Termin składania ofert: do 26 czerwca 2019 r. do godz. 10.00
10.    Miejsce składania ofert: PUP dla PT Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża pokój numer 1 (sekretariat).
11.    Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Ewa Stanikowska
e-mail: zamowienia@pupchelmza.pl
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.


Ofertę należy złożyć :
    w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: :” Dostawa i montaż 8 urządzeń klimatyzacyjnych w budynku PUP dla PT Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby”.
    e-mailem na adres: zamowienia@pupchelmza.pl


W załączeniu:
1.    formularz oferty
2.    wzór umowy

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Stanikowska
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2019-06-19 14:22
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-19 14:23
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2019-06-19 14:30
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2019-06-19 14:30
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2019-06-19 14:30
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2019-06-19 14:30

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2019-06-19 14:24

Protokół postępowania o zamówienie

drukuj (Protokół postępowania o zamówienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Stanikowska
  data wytworzenia: 2019-06-27
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-06-27 13:05

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121298
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11538523
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony