Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 146

Zapytanie ofertowe w trybie analizy rynku nr 4/ZO/R/2019
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Zakup paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

 

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: dostawa
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych, w następującym asortymencie:
  a) benzyny silnikowe E5 – szacunkowa ilość 7 300 litrów,
  b) olej napędowy do celów napędowych B7– szacunkowa ilość 11 500 litrów.
  2) Wskazane powyżej ilości są ilościami szacunkowymi. Ilość ta może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeniowe. Ostateczna ilość będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 60% podanej ilości litrów benzyny oraz co najmniej 60% podanej ilości oleju napędowego. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie w stacjach paliw wykonawcy, według aktualnych potrzeb Zamawiającego.
  3) Zakup paliw będzie dokonywany na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań:
  a) do baku pojazdów na podstawie dokumentu „Wydanie na WZ” zawierającego datę, ilość  pobranego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz dokonaniu potwierdzenia w karcie drogowej Zamawiającego,
  b)  do karnistrów dla urządzeń na podstawie dokumentu „Wydanie na WZ” zawierającego datę,    ilość i rodzaj pobranego paliwa.
  Pobrane paliwo na podstawie dokumentu „Wydanie na WZ” winno zawierać cenę jednostkową brutto wg słupka „pylonu reklamowego” na dzień tankowania z uwzględnieniem upustu wskazanego w złożonej ofercie Wykonawcy.
  4) Wymienione w przedmiocie zamówienia paliwa muszą spełniać wymagania  jakościowe określone w  aktualnie obowiązującej normie zawartej w: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680). W przypadku zmiany norm prawnych regulujących jakość paliwa Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania zmienionych norm z chwilą wejścia aktu prawnego, który je wprowadza.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną stacją paliw płynnych zaopatrzoną w paliwa będące przedmiotem zamówienia w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną,
 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o formułę „spełnia – nie spełnia”.
 • Kryteria oceny ofert:  Cena  
 • Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
  Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  Cena  – 100 %
 • Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
  Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
  Liczba pkt. badanej oferty = (C n / C bad) x 100%; przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,
  gdzie:
  C n – najniższa cena za całość wykonania zamówienia spośród ofert  nieodrzuconych
  C bad  –  cena oferty badanej za całość wykonania zamówienia
  Z Wykonawcą, który otrzyma największą ilość punktów w przestawionym kryterium zostanie podpisana umowa.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych
  Sukcesywny zakup paliwa od dnia  01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
 1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2019r. do godz. 13.00
 • Miejsce składania ofert:
  Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz (sekretariat dyrektora, pokój nr 205). Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Michał Rycharski,  e-mail: m.rycharski@zsgronowo.edu.pl , tel. 600 948 066
  ( w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00 ).

  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą pod względem kryterium ocen ofert
  Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
  - nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć:

w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: „Zakup paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń Zespołu Szkół, CKU w Gronowie”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 146)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2019-11-12
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-12 16:16

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2019-11-12
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-12 16:16

Informacja o wyniku postępowania

drukuj (Informacja o wyniku postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Dembińska
  data wytworzenia: 2019-11-22
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-22 12:22

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121291
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11538466
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony