Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Art. 19g. 1. Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy przejęte z dniem 1 stycznia 2000 r. przez jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania Rb-30 za rok 1999 z wykonania otrzymanych środków Funduszu Pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i przekazują Prezesowi Krajowego Urzędu Pracy.

2. Prezes Krajowego Urzędu Pracy sporządza sprawozdanie Rb-30 za rok 1999 z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Art. 19h. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o dyrektorach wojewódzkich urzędów pracy oraz kierownikach powiatowych urzędów pracy, należy przez to rozumieć odpowiednio marszałków województw oraz starostów.

Art. 20.  (skreślony).

Art. 21. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia wydanego do dnia 30 listopada 1998 r., organizację dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej, która umożliwi dostosowanie z dniem 1 stycznia 1999 r. organizacji tych jednostek do organizacji administracji publicznej określonej w ustawach, o których mowa w art. 1.

Art. 22. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia, dostosuje organizację, obszar działania urzędów i izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, a także ich siedziby do organizacji administracji publicznej określonej w ustawach, o których mowa w art. 1.

Art. 23. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowe wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności stają się powiatowymi zespołami do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. Krajowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności staje się wojewódzkim zespołem do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w województwie mazowieckim i zostaje przejęty przez wojewodę mazowieckiego.

3. Zespoły, o których mowa w ust. 1, do czasu powołania powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, wykonują zadania na obszarze więcej niż jednego powiatu.

4. Do przejęcia zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące przekazywania jednostek organizacyjnych.

5. Do czasu powołania wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zespołem orzekającym w drugiej instancji jest zespół, o którym mowa w ust. 2.

6. (skreślony).

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zespołów i ich właściwość miejscową.

Art. 24. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. tworzy się, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 4, jednostki organizacyjne powiatowych służb, inspekcji i straży, o których mowa w art. 17 ust. 1, w miastach będących siedzibami władz powiatu, w których przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie było siedzib odpowiednich rejonowych jednostek organizacyjnych.

2. Do czasu zorganizowania jednostek organizacyjnych w powiatach, o których mowa w ust. 1, oraz powołania ich kierowników zadania tych kierowników wykonują kierownicy jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży właściwych dla sąsiedniego powiatu.

3. W przypadku określonym w ust. 2 nie stosuje się przepisów art. 17 ust. 5-7.

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2, oraz obszar ich działania.

Art. 25. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. samorząd województwa przejmuje mające siedzibę na obszarze województwa następujące wojewódzkie państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

  1)  biura planowania przestrzennego,

  2)  ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

  3)  biura geodezji i terenów rolnych oraz ich oddziały,

  4)  zarządy melioracji i urządzeń wodnych,

  5)  zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych,

  6)  ośrodki medycyny pracy,

  7)  kolumny transportu sanitarnego.

2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. samorząd województwa przejmuje mające siedzibę na obszarze województwa wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, które z tym dniem stają się wojewódzkimi osobami prawnymi w rozumieniu ustawy o samorządzie województwa.

3. Z dniem 1 stycznia 1999 r. powiaty przejmują rejonowe oddziały wojewódzkich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

4. Z dniem 1 stycznia 1999 r. wojewodowie przejmują, mające siedzibę na obszarze województwa, przedsiębiorstwa państwowe i państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej podległe, podporządkowane lub nadzorowane przez dotychczasowych wojewodów i nie przejmowane przez samorząd województwa lub powiat, w tym w szczególności wojewódzkie ośrodki informatyki, ośrodki doradztwa rolniczego, z wyjątkiem ośrodków doradztwa rolniczego, które po tym dniu przejmie minister właściwy do spraw rolnictwa w celu utworzenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Art. 26. 1. Przejęcie przez jednostki samorządu terytorialnego instytucji i jednostek organizacyjnych określonych w ustawie kompetencyjnej oraz niniejszej ustawie następuje z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

2. Przejęcie instytucji i jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego następuje również wtedy, gdy dotychczasowy obszar działania tych instytucji lub jednostek organizacyjnych obejmuje obszar więcej niż jednej jednostki samorządu terytorialnego i jeżeli:

  1)  organ administracji rządowej, któremu ta instytucja lub jednostka podlega lub jest podporządkowana, nie dokona jej podziału we właściwym trybie do dnia 31 grudnia 1998 r. lub

  2)  właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego, których obszar pokrywa się z obszarem działania tych instytucji lub jednostek organizacyjnych, nie zawrą do dnia 31 grudnia 1998 r. porozumienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym lub w art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa, określającego jednostki samorządu terytorialnego właściwe do przejęcia instytucji lub jednostek organizacyjnych.

3. Podział instytucji lub jednostek organizacyjnych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może polegać w szczególności na utworzeniu dwóch lub więcej instytucji lub jednostek organizacyjnych na podstawie wydzielonych części mienia i zespołu pracowników instytucji lub jednostki organizacyjnej podlegającej podziałowi.

4. Jeżeli do dnia 31 grudnia 1998 r. nie zostanie dokonany podział instytucji lub jednostki organizacyjnej lub nie zostaną zawarte porozumienia, o których mowa w ust. 2, podziału tych instytucji lub jednostki organizacyjnej dokonuje, w drodze decyzji, właściwy wojewoda.

Art. 27. Z dniem 1 stycznia 1999 r. tworzy się urzędy marszałkowskie w miastach będących siedzibami władz samorządu województwa.

Art. 28. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowi komendanci komend wojewódzkich, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich zastępcy stają się pełniącymi obowiązki odpowiednio komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i komendanta wojewódzkiego Policji oraz ich zastępców, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1999 r.

2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowi wojewódzcy (okręgowi) inspektorzy i kierownicy innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3-12, oraz ich zastępcy stają się pracownikami tych jednostek pełniącymi obowiązki odpowiednio wojewódzkich inspektorów i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, pełnią obowiązki do czasu powołania wojewódzkich inspektorów i kierowników innych wojewódzkich jednostek organizacyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1999 r., chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

4. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowi komendanci komend rejonowych Państwowej Straży Pożarnej i komendanci komend rejonowych Policji, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich zastępcy stają się pełniącymi obowiązki odpowiednio komendantów komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej i komendantów komend powiatowych Policji oraz ich zastępców.

5. Z dniem 1 stycznia 1999 r. rejonowi inspektorzy i kierownicy innych rejonowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz ich zastępcy stają się pracownikami tych jednostek pełniącymi obowiązki odpowiednio powiatowych inspektorów i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców.

6. Osoby, o których mowa w ust. 5, pełnią obowiązki do czasu powołania powiatowych inspektorów i kierowników innych powiatowych jednostek organizacyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1999 r., chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

7. Stosunki pracy z osobami, o których mowa w ust. 2 i 5, wygasają z dniem 30 czerwca 1999 r. Przepisy art. 57 i 58 stosuje się odpowiednio.

Art. 29. 1. Z dniem 31 grudnia 1998 r. odwołuje się dotychczasowych wojewódzkich (okręgowych) komendantów, inspektorów i kierowników innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 2, oraz ich zastępców, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Stosunki pracy z osobami, o których mowa w ust. 1, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, wygasają z dniem 30 czerwca 1999 r. Przepisy art. 57 i 58 stosuje się odpowiednio.

3. W okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. osoby, o których mowa w ust. 1, wykonują zadania ustalone przez odpowiednich wojewódzkich inspektorów i kierowników innych wojewódzkich jednostek organizacyjnych lub osoby pełniące ich obowiązki zgodnie z art. 28 ust. 2.

4. Z dniem 31 grudnia 1998 r. odwołuje się dotychczasowych rejonowych komendantów, inspektorów i kierowników innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 17 ust. 2, oraz ich zastępców. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 30. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. w miastach, które były siedzibami więcej niż jednej komendy rejonowej Policji, tworzy się z dotychczasowych komend rejonowych komendę miejską Policji.

2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. tworzy się, w miastach liczących więcej niż 700.000 mieszkańców i będących siedzibami władz powiatu, komendę powiatową Policji, z zastrzeżeniem art. 32.

3. Z dniem 1 stycznia 1999 r.:

  1)  komisariaty Policji w miastach będących siedzibami władz powiatów, w których przed tym dniem nie było siedzib komend rejonowych Policji, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1 i 2, stają się komendami powiatowymi Policji,

  2)  dotychczasowe komisariaty i komisariaty specjalistyczne Policji stają się komisariatami i komisariatami specjalistycznymi Policji podległymi właściwym miejscowo komendantom odpowiednio: powiatowym (miejskim) i wojewódzkim Policji.

4. Komendant Główny Policji, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wyznaczy pełnomocników do spraw organizacji komend miejskich Policji, o których mowa w ust. 1, oraz komend powiatowych Policji, o których mowa w ust. 2, spośród komendantów komend rejonowych Policji działających na obszarze miasta.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 4:

  1)  uprawnienia określone w art. 6c ust. 1 i art. 6e ust. 2 pkt 2 ustawy o Policji wykonywane są wspólnie, w drodze porozumienia, przez prezydenta miasta na prawach powiatu i starostę, a określone w art. 11 ustawy o Policji, przez prezydenta miasta lub starostę - zgodnie z właściwością miejscową; przepis art. 17 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio,

  2)  w skład komisji konkursowej, o której mowa w art. 6h ust. 4 pkt 2 ustawy o Policji, wchodzą jako przedstawiciele władz samorządowych: jeden przedstawiciel prezydenta miasta w miastach na prawach powiatu i jeden przedstawiciel starosty powiatu, którego władze mają swoją siedzibę w tym mieście.

Art. 31. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowi komendanci komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji stają się pełniącymi obowiązki odpowiednio:

  1)  komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, w przypadku określonym w art. 30 ust. 3 pkt 1,

  2)  komendanta komisariatu Policji,

  3)  komendanta komisariatu specjalistycznego Policji.

2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. komendanci rejonowi będący pełnomocnikami, o których mowa w art. 30 ust. 4, stają się pełniącymi obowiązki odpowiednio komendanta miejskiego lub powiatowego Policji.

3. Pełnienie obowiązków komendantów Policji, o których mowa w ust. 1 i 2, trwa nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1999 r.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do zastępców komendantów komisariatów Policji.

Art. 32. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. tworzy się komendę wojewódzką Policji obejmującą zakresem swojego działania obszar województwa mazowieckiego, z wyłączeniem obszaru, o którym mowa w art. 1 w pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084).

2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. Komenda Stołeczna Policji staje się jednostką organizacyjną stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Stołecznego Policji, wykonującą swoje zadania na obszarze, o którym mowa w art. 1 w pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084).

3. Komenda Stołeczna Policji działa na prawach komendy wojewódzkiej i nie wchodzi w skład zespolonej administracji powiatowej.

4. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowy Komendant Stołeczny Policji oraz jego zastępcy stają się pełniącymi obowiązki odpowiednio Komendanta Stołecznego Policji oraz jego zastępców.

5. (17) Komendant Stołeczny Policji wykonuje na obszarze, o którym mowa w art. 1 w pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084) zadania i kompetencje odpowiadające zadaniom i kompetencjom komendanta komendy powiatowej i wojewódzkiej Policji. Komendant wojewódzkiej komendy Policji, o którym mowa w ust. 1, wykonuje swoje zadania i kompetencje na obszarze województwa mazowieckiego, z wyjątkiem obszaru, o którym mowa w art. 1 w pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084).

6. Komendant Główny Policji powołuje Komendanta Stołecznego Policji, na wniosek wojewody mazowieckiego, i odwołuje go po zaopiniowaniu przez tego wojewodę.

7. Komendant Główny Policji, na wniosek Komendanta Stołecznego Policji, powołuje i odwołuje I i II zastępcę Komendanta Stołecznego Policji.

8. Do konkursu na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o Policji dotyczące konkursu na stanowisko komendanta wojewódzkiego, z tym że w skład komisji konkursowej wchodzi zamiast przedstawiciela sejmiku województwa przedstawiciel Zgromadzenia Warszawskiego Zespołu Miejskiego. Pozostałe przepisy ustawy o Policji dotyczące trybu oraz zasad powoływania i odwoływania komendanta wojewódzkiego stosuje się odpowiednio.

9. Kompetencje starosty warszawskiego w stosunku do Komendanta Stołecznego Policji określone w ustawie o samorządzie powiatowym i w ustawie o Policji, wykonuje wojewoda mazowiecki.

10. W postępowaniu administracyjnym w sprawach, w których organem właściwym jest:

  1)  komendant powiatowy Policji - organem wyższego stopnia w stosunku do Komendanta Stołecznego Policji jest komendant komendy wojewódzkiej, o której mowa w ust. 1,

  2)  komendant wojewódzki Policji - organem wyższego stopnia w stosunku do Komendanta Stołecznego Policji jest Komendant Główny Policji.

11. Komendant Główny Policji, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wyznaczy spośród oficerów Policji pełnomocnika do spraw organizacji komendy, o której mowa w ust. 1, który z dniem 1 stycznia 1999 r. staje się pełniącym obowiązki komendanta tej komendy.

12. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, może przekazać określone zadania i kompetencje z zakresu właściwości komendanta powiatowego Policji komendantom poszczególnych komisariatów Policji na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Jeżeli kompetencje te dotyczą spraw z zakresu postępowania administracyjnego, właściwym organem wyższego stopnia w stosunku do komendanta komisariatu jest Komendant Stołeczny Policji.

Art. 33. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. osoby pełniące obowiązki:

  1)  komendanta wojewódzkiego Policji przejmują wykonywanie kompetencji wynikających ze stosunku służbowego lub stosunku pracy odpowiednio wobec policjantów i pracowników dotychczasowych komend wojewódzkich i komisariatów specjalistycznych, które miały siedziby na obszarze województwa,

  2)  komendanta powiatowego (miejskiego) Policji przejmują wykonywanie kompetencji wynikających ze stosunku służbowego lub stosunku pracy odpowiednio wobec policjantów i pracowników dotychczasowych komend rejonowych i komisariatów, które miały siedziby na obszarze powiatu lub miasta na prawach powiatu.

2. Uprawnienie, o którym mowa w art. 103 ust. 2 ustawy o Policji, w okresie do dnia 30 czerwca 1999 r. przysługuje właściwym komendantom wojewódzkim Policji.

Art. 34. W przypadkach określonych w art. 17 ust. 4 uprawnienia, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, wykonywane są wspólnie, w drodze porozumienia, przez prezydenta miasta w miastach na prawach powiatu i starostę, a uprawnienia określone w art. 14 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej - przez prezydenta miasta lub starostę zgodnie z ich właściwością miejscową. Przepis art. 17 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 35. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej stają się jednostkami ratowniczo-gaśniczymi komend powiatowych lub komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej w powiatach, na których obszarze znajdują się siedziby tych jednostek.

2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. stosunek służbowy dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej przekształca się w stosunek służbowy na podstawie mianowania.

3. Do dnia 30 czerwca 1999 r. jednostki ratowniczo-gaśnicze komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej mogą prowadzić działania ratownicze na dotychczasowych obszarach operacyjnych.

4. Do dnia 30 czerwca 1999 r. stanowiska kierowania dotychczasowych komendantów zniesionych komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej podlegają komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Art. 36. Z dniem 1 stycznia 1999 r. osoby pełniące obowiązki komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przejmują wykonywanie kompetencji wynikających ze stosunku służbowego lub stosunku pracy odpowiednio wobec strażaków i pracowników zniesionych komend wojewódzkich i rejonowych Państwowej Straży Pożarnej, które miały siedziby na obszarze województwa.

Art. 37. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. znosi się komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 121 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, działające przy dotychczasowych komendantach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w miastach nie będących z dniem 1 stycznia 1999 r. siedzibami wojewodów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Komisje dyscyplinarne przy dotychczasowych komendantach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w miastach będących z dniem 1 stycznia 1999 r. siedzibami wojewodów stają się komisjami dyscyplinarnymi przy komendantach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

3. Komisje, o których mowa w ust. 2, działają do czasu powołania nowych komisji, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1999 r.

4. Postępowania dyscyplinarne wszczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. przez komisje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się odpowiednio do komisji dyscyplinarnych, o których mowa w ust. 2.

Art. 38. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. w miastach będących siedzibami wojewodów tworzy się wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego.

2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. terenowe biura inspekcyjno-kontrolne Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego mające siedziby w miastach, o których mowa w ust. 1, wchodzą w skład wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego.

3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przekaże z majątku Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego część wyposażenia wojewódzkim inspektoratom nadzoru budowlanego.

Art. 39. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w uzgodnieniu z Delegatem Rządu, do dnia 30 listopada 1998 r. powierzy pełnienie obowiązków wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego osobie, która jest pracownikiem aparatu wykonawczego organów nadzoru budowlanego. Z zastrzeżeniem art. 41 i 42 pełniący obowiązki wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wykonują swoje zadania i kompetencje od dnia 1 stycznia 1999 r. do czasu powołania we właściwym trybie wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1999 r.

2. Pracownicy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zatrudnieni w terenowych biurach inspekcyjno-kontrolnych, mających siedziby w miastach będących z dniem 1 stycznia 1999 r. siedzibami wojewodów, stają się z tym dniem pracownikami wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego.

3. Pracownicy dotychczasowych urzędów wojewódzkich wykonujący zadania z zakresu nadzoru budowlanego, określone w art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668), stają się z dniem 1 stycznia 1999 r. pracownikami wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego. Przepisy art. 57 i 58 stosuje się odpowiednio.

Art. 40. Z dniem 1 stycznia 1999 r. w miastach będących siedzibami władz powiatów tworzy się powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

Art. 41. 1. Pełniący obowiązki wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, w uzgodnieniu z Delegatem Rządu, do dnia 15 grudnia 1998 r. powierzy pełnienie obowiązków powiatowego inspektora nadzoru budowlanego osobie będącej pracownikiem aparatu wykonawczego organów nadzoru budowlanego. Pełniący obowiązki powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wykonują swoje kompetencje od dnia 1 stycznia 1999 r. do czasu powołania we właściwym trybie powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1999 r.

2. Pracownicy urzędów rejonowych wykonujący zadania z zakresu nadzoru budowlanego stają się z dniem 1 stycznia 1999 r. pracownikami powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Przepisy art. 57 i 58 stosuje się odpowiednio.

3. Wykazy pracowników, o których mowa w ust. 2, przygotowuje kierownik urzędu rejonowego.

 

Art. 42. 1. Organizację wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego określa tymczasowy regulamin organizacyjny, ustalony, w uzgodnieniu z Delegatem Rządu, do dnia 31 grudnia 1998 r. przez pełniącego obowiązki wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

2. Organizację powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego określają tymczasowe regulaminy organizacyjne, ustalone przez pełniących obowiązki wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego.

Art. 43. 1. Dotychczasowe wojewódzkie fundusze, których siedziby znajdują się w miastach nie będących z dniem 1 stycznia 1999 r. siedzibami władz samorządów województw, włącza się z tym dniem do dotychczasowego wojewódzkiego funduszu, którego siedzibą jest miasto będące siedzibą władz samorządu województwa.

2. Dotychczasowy wojewódzki fundusz, którego siedzibą jest miasto będące z dniem 1 stycznia 1999 r. siedzibą władz samorządu województwa, z włączonymi wojewódzkimi funduszami, o których mowa w ust. 1, staje się z tym dniem wojewódzkim funduszem i wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowych wojewódzkich funduszy.

3. Zarządy dotychczasowych wojewódzkich funduszy sporządzą, do dnia 31 grudnia 1998 r., wykaz zobowiązań i wierzytelności tych funduszy.

4. Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowe wojewódzkie fundusze nie mogą zaciągać zobowiązań obciążających majątek funduszu statutowego i rezerwowego.

Art. 44. 1. Z dniem 31 grudnia 1998 r. wygasają akty powołania prezesów zarządów oraz zastępców prezesów zarządów dotychczasowych wojewódzkich funduszy, których siedziby znajdują się w miastach nie będących z dniem 1 stycznia 1999 r. siedzibami władz samorządu województwa.

2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. prezesi zarządów oraz zastępcy prezesów zarządów dotychczasowych wojewódzkich funduszy, których siedziby znajdują się w miastach będących z dniem 1 stycznia 1999 r. siedzibami władz samorządu województwa, do czasu powołania zarządów wojewódzkich funduszy we właściwym trybie pełnią obowiązki odpowiednio prezesów zarządów lub ich zastępców.

3. Z dniem 31 grudnia 1998 r. rady nadzorcze dotychczasowych wojewódzkich funduszy ulegają rozwiązaniu. Do dnia 31 stycznia 1999 r. zarządy województw powołają rady nadzorcze wojewódzkich funduszy.

Art. 45. Do czasu nadania statutu wojewódzkiemu funduszowi stosuje się statut dotychczasowego wojewódzkiego funduszu, którego siedzibą jest miasto będące z dniem 1 stycznia 1999 r. siedzibą władz samorządu województwa.

Art. 46. 1. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, w drodze zarządzenia wydanego do dnia 30 listopada 1998 r., wydzieli z dniem 31 grudnia 1998 r. z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" 16 jednostek organizacyjnych o nazwie "Okręgowy Inspektorat Sanitarny Polskich Kolei Państwowych" i utworzy z nich z tym dniem państwowe jednostki organizacyjne - publiczne zakłady opieki zdrowotnej - o nazwie "kolejowa stacja sanitarno-epidemiologiczna".

2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. kolejowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, o których mowa w ust. 1, stają się jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi aparat pomocniczy kolejowego inspektora sanitarnego.

3. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowi okręgowi inspektorzy sanitarni Polskich Kolei Państwowych stają się pełniącymi obowiązki kolejowych inspektorów sanitarnych do czasu powołania kolejowych inspektorów sanitarnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1999 r.

4. Z dniem 1 stycznia 1999 r. portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne stają się jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi aparat pomocniczy portowych inspektorów sanitarnych.

5. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowi portowi inspektorzy sanitarni stają się pełniącymi obowiązki portowych inspektorów sanitarnych do czasu powołania portowych inspektorów sanitarnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1999 r.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-08-08 08:34
  • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    ostatnia modyfikacja: 2006-06-01 10:30

Rejestr zmian

  • 1. Zmieniono układ tekstu na stronie.

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4947
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-06-01 10:32

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10551277
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-16 11:19

Stopka strony