Ścieżka nawigacyjna

 • PRACA
 • Oferty pracy w Starostwie Powiatowym

Treść strony

Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków

OGŁOSZENIE NR 6/2019
Starosta Toruński
ogłasza nabór

na jedno wolne stanowisko
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków

Wymiar etatu – 1,0

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe geodezyjne lub średnie geodezyjne z wyższym o innej specjalności,
  • co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej (do stażu zaliczany będzie również przygotowanie zawodowe w ramach umowy zawartej z urzędem pracy) lub w wykonawstwie geodezyjnym,
  • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  Obsługa komputera, znajomość programów: do obsługi poczty elektronicznej, elektronicznego zarządzania dokumentacją, pakietu MS OFFICE, TurboEWID, EZD SIDAS.
  Znajomość przepisów w zakresie: KPA, geodezji i kartografii, samorządu terytorialnego.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości w systemie komputerowym dla gmin powiatu toruńskiego, w szczególności:
   • bieżącym wprowadzaniem zmian z urzędu i na wniosek strony,
   • sporządzaniem zawiadomień o dokonanych zmianach,
  • wystawienie Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnione materiały znajdujące się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w tym związanych z wydaniem:
   • rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB,
   • danych zawartych w rejestrze cen i wartości nieruchomości,
  • udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach, zawartych w operacie ewidencyjnym,
  • udostępnianie materiałów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w tym związanych z wydaniem:
   • zbiorów danych bazy danych EGiB,
   • rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB,
   • danych zawartych w rejestrze cen i wartości nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących: zakresu udostępnianych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udzielanych informacji o gruntach, budynkach i lokalach, zawartych w operacie ewidencyjnym, w tym odmowy ich udzielenia,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wysokości należnej opłaty określonej w wystawianych Dokumentach Obliczenia Opłaty.
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących: aktualizacji, uzupełniania, weryfikacji oraz modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
 4. Warunki pracy na danym stanowisku:
  • Praca będzie wykonywana w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referacie Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków w Starostwie Powiatowym w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6.
  • Praca o charakterze biurowym.
  • Praca przy monitorze ekranowym, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
  • Kontakt z klientem, w tym liczne kontakty telefoniczne.
  • Praca w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-16.30, piątek w godz. 7.30-14.30.
  • Wymiar czasu pracy – pełen etat.
  • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2019 wyniósł mniej niż 6 %.
 5. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (np. dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  • d. oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, gdy kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – dot. przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w pkt 5, jest niższy niż 6%, wówczas pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych (z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych), przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób przedstawionych kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata*.
   *kandydat, który zamierza skorzystać z niniejszego uprawnienia obowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dot. zdrowia, o treści: „Wyrażam zgodę, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie Starostwa, pokój nr 100 – Kancelaria Ogólna na I piętrze, pocztą elektroniczną w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 12.00.

W przypadku ofert wysyłanych pocztą, drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Starostwa. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiattorunski.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Towarowej 4-6.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Inspektora: tel. 56 662 88 88, e-mail: iod@powiattorunski.pl.
 3. Można kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
 4. Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 7. Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Państwa dane nie będą przekazane do państwa poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej.
 10. Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

drukuj (Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków)

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Porzuczek
  data wytworzenia: 2019-07-08
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-07-08 12:37
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-19 14:51

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Porzuczek
  data wytworzenia: 2019-07-08
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-07-08 12:37

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko
Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków
w Wydziale Geodezji i gospodarki Nieruchomościami

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 • WRZESIŃSKA AGNIESZKA, zam. w Cierpicach

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Porzuczek
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-07-25 12:25

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Porzuczek
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-07-25 12:25

Informacja o wyniku naboru - Podispektor ds. ewidencji gruntów i budynków

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Wrześniewska zamieszkała w Cierpicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani AGNIESZKA WRZEŚNIEWSKA z testu uzyskała 36 punktów na 40 punktów możliwych, natomiast z rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała 72 punkty na 80 punktów możliwych. Wykazała się bardzo dużą znajomością przepisów z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym, Kpa, prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz wykazała się dużą wiedzą z zakresu zadań realizowanych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Porzuczek
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2019-07-30 11:17

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 242739
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-19 16:12

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10964694
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 12:18

Stopka strony