Ścieżka nawigacyjna

 • PRACA
 • Oferty pracy w Starostwie Powiatowym

Treść strony

Inspektor ds. rozliczeń VAT

OGŁOSZENIE NR 11/2019
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ VAT

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wyższe inne + ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości lub zakresu pokrewnego.
  2. Udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy (umowa o pracę lub umowa zlecenia na warunkach porównanych do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy) w jednostkach sfery finansów publicznych.
  3. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
  4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Jest obywatelem Polski, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  Znajomość ewidencji VAT
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Uaktualnianie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Toruńskim.
  2. Wyliczanie corocznie wysokości wskaźników określających wartość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od zakupów towarów i usług wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej.
  3. Konsultacje sposobu przygotowania przez jednostki organizacyjne powiatu podatkowych deklaracji cząstkowych.
  4. Przygotowanie i sporządzanie deklaracji podatkowych- podatku od towarów i usług.
  5. Rozliczanie deklaracji podatkowych – podatku od nieruchomości.
  6. Prowadzenie niezbędnych rejestrów podatkowych.
  7. Sporządzanie faktur.
  8. Rozliczanie umowy najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym znaczeniu w Starostwie Powiatowym w Toruniu.
 4. Warunki pracy na danym stanowisku:
  Praca będzie wykonywana w Starostwie Powiatowym przy ul. Towarowej 4/6 w Toruniu.
  Praca o charakterze biurowym.
  Praca przy monitorze ekranowym.
  Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
  Godziny pracy: 7:30-15:30, we wtorki do 16:30, w piątki do 14:30.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2019 wyniósł mniej niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV),
  b) list motywacyjny,
  c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (np. dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  d) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
  e) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, gdy kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – dot. przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w pkt 5, jest niższy niż 6%, wówczas pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych (z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych), przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób przedstawionych kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata*.
  *kandydat, który zamierza skorzystać z niniejszego uprawnienia obowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dot. zdrowia, o treści:
  „Wyrażam zgodę, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie Starostwa, pokój nr 100 – Kancelaria Ogólna na I piętrze, pocztą elektroniczną w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. rozliczeń VAT w terminie do dnia 2.09.2019.

  W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Starostwa.

  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiattorunski.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Towarowej 4-6.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Inspektora: tel. 56 662 88 88, e-mail: iod@powiattorunski.pl.
 3. Można kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
 4. Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 7. Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Państwa dane nie będą przekazane do państwa poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej.
 10. Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

drukuj (Inspektor ds. rozliczeń VAT)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Porzuczek
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-08-21 15:27
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-16 09:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Porzuczek
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-08-21 15:27

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor ds. rozliczeń VAT

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko
Inspektor ds. rozliczeń VAT w Wydziale Finansowym

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy wpłynęła 1 oferta nie spełniająca wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu. W związku z powyższym do następnego etapu rekrutacji nie zakwalifikowała się żadna osoba.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Gajek
  data wytworzenia: 2019-09-06
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-09-09 10:26

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 242506
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-28 13:22

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10949776
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 13:42

Stopka strony