Ścieżka nawigacyjna

 • PRACA
 • Oferty pracy w Starostwie Powiatowym

Treść strony

Podinspektor ds. zamówień publicznych

Ogłoszenie o naborze nr 17/2019
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w wymiarze 0,5 etatu
w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe prawo, administracja lub innej specjalności i ukończone studia podyplomowe z zakresu: zamówień publicznych
  • kandydat jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
  • kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 2. Wymagania dodatkowe: obsługa komputera, pakietu MS OFFICE, znajomość przepisów prawa z zakresu: prawa zamówień publicznych, samorządu powiatowego, ochrony danych osobowych.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych zawieranych w trybie zamówień publicznych;
  2) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wewnętrznych;
  3) przygotowywanie projektów umów dotyczących udzielanych zamówień publicznych w Starostwie oraz ich archiwizacja;
  4) obsługa aplikacji i programów informatycznych wspierających zamówienia publiczne;
  5) redagowanie BIP w zakresie prowadzonych w Starostwie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zamieszczanie ogłoszeń, wyników itp.);
  6) redagowanie BIP w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez jednostki organizacyjne powiatu (zamieszczanie ogłoszeń itp.);
  7) wsparcie merytoryczne pracowników Starostwa odpowiedzialnych za przedmiot zamówienia podczas przygotowywania przez nich opisów przedmiotu zamówienia i szacowania wartości zamówienia;
  8) zbieranie niezbędnych informacji i czynny udział w opracowywaniu rocznych planów zamówień publicznych;
  9) realizacja innych zadań przydzielonych przez przełożonych w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Warunki pracy na danym stanowisku:
  a) praca będzie wykonywana w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6,
  b) praca o charakterze biurowym,
  c) praca przy monitorze ekranowym, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
  d) kontakt z klientem, w tym liczne kontakty telefoniczne,
  e) praca w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-16.30, piątek w godz. 7.30-14.30 (do indywidualnego uzgodnienia),
  f) wymiar czasu pracy – 0,5 etatu.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2019 wyniósł mniej niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV),
  b) list motywacyjny,
  c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (np. dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  d) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
  e) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, gdy kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – dot. przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w pkt 5, jest niższy niż 6%, wówczas pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych (z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych), przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób przedstawionych kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata*.
  *kandydat, który zamierza skorzystać z niniejszego uprawnienia obowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dot. zdrowia, o treści: „Wyrażam zgodę, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie Starostwa, pokój nr 100 – Kancelaria Ogólna na I piętrze, pocztą elektroniczną w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych w terminie do dnia 7października 2019 roku.
  W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Starostwa. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiattorunski.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Towarowej 4-6.

Starosta Toruński
/~/ Marek Olszewski

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Inspektora: tel. 56 662 88 88, e-mail: iod@powiattorunski.pl.
 3. Można kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
 4. Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 7. Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Państwa dane nie będą przekazane do państwa poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej.
 10. Informacja o wymogu podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

drukuj (Podinspektor ds. zamówień publicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Gajek
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-09-26 15:25
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-28 12:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Gajek
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-09-26 15:25

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor ds. zamówień publicznych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko Podinspektor ds. zamówień publicznych
w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 • Radosław Gowiński, zam. Toruń

(~) Starosta Toruński
Marek Olszewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Gajek
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-10-15 14:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Gajek
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-10-15 14:32

Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds. zamówień publicznych

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
Podinspektora ds. zamówień publicznych
w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (0,5 etatu)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została wybrana żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.
Uzasadnienie:
Pracodawca odstąpił od wskazania kandydata do zatrudnienia, w związku z powyższym nabór pozostał bez rozstrzygnięcia.

(~) Starosta Toruński
Marek Olszewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Gajek
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-10-23 14:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Gajek
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-10-23 14:02

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 242749
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-19 16:12

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10966700
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 12:18

Stopka strony