Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr 152/05, 12.01.2005 r. w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:37
2. Uchwała Nr 153/05, 12.01.2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na występujący w ciągu roku 2005 niedobór budżetowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:39
3. Uchwała Nr 154/05, 19.01.2005 r. w sprawie ustalenia na 2005 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:40
4. Uchwała Nr 155/05, 2.02.2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:42
5. Uchwała Nr 156/05, 2.02.2005 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na występujący w ciągu roku 2005 niedobór budżetowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:44
6. Uchwała Nr 157/05, 2.02.2005 r. w sprawie wcześniejszej jednorazowej spłaty pozostałych rat kredytów, których termin płatności przypada w 2005 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:45
7. Uchwała Nr 158/05, 17.02.2005 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:46
8. Uchwała Nr 159/05, 24.02.2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:49
9. Uchwała Nr 160/05, 24.02.2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na występujący w ciągu roku 2005 niedobór budżetowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:51
10. Uchwała Nr 161/05, 24.02.2005 r. w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:53
11. Uchwała Nr 162/05, 24.02.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:56
12. Uchwała Nr 163/05, 1.03.2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Toruńskiego za 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:00
13. Uchwała Nr 164/05, 8.03.2005 r. w sprawie umorzenia należności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Głuchowie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:07

14. Uchwała Nr 165/05, 17.03.2005 r. w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:09
15. Uchwała Nr 166/05, 6.04.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:11
16. Uchwała Nr 167/05, 6.04.2005 r. w sprawie umorzenia należności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Głuchowie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:15

17. Uchwała Nr 168/05, 6.04.2005 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2005 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:16
18. Uchwała Nr 169/05, 6.04.2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o znaczeniu realizacji projektów złożonych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” dla rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w regionie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:17
19. Uchwała Nr 170/05, 6.04.2005 r. w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu roli samodzielnego beneficjenta w procesie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004 – 2006 w ramach Działań 1.2 i 1.3. schematy a) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:19
20. Uchwała Nr 171/05, 6.04.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy studentów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów na stałe zameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.2 – Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:20
21. Uchwała Nr 172/05, 6.04.2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu Panu inż. Henrykowi Dygasiewiczowi.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:22
22. Uchwała Nr 173/05, 14.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu inż. Henrykowi Dygasiewiczowi – Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:23
23. Uchwała Nr 174/05, 14.04.2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu Powiatu do wykonywania obowiązków zarządcy dróg powiatowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-10 12:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:25
24. Uchwała Nr 175/05, 14.04.2005 r. w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-10 12:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:26
25. Uchwała Nr 176/05, 20.04.2005 r. w sprawie określenia zawodów kształcenia w szkołach policealnych dla dorosłych w Zespole Szkół w Chełmży i w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-10 12:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:28
26. Uchwała Nr 177/05, 10.05.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-10 12:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:30
27. Uchwała Nr 178/05, 10.05.2005 r. w sprawie ustalenia składki i wyznaczenia przedstawiciela do udziału w pracach Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-10 12:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:32
28. Uchwała Nr 179/05, 25.05.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-10 12:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:33
29. Uchwała Nr 180/05, 25.05.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-10 12:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:36
30. Uchwała Nr 181/05, 25.05.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:39
31. Uchwała Nr 182/05, 25.05.2005 r. W sprawie: udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:42
32. Uchwała Nr 183/05, 7.06.2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:46
33. Uchwała Nr 184/05, 15.06.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:50
34. Uchwała Nr 185/05, 20.06.2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:52
35. Uchwała Nr 186/05, 4.07.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:54

36. Uchwała Nr 187/05, 4.07.2005 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem Budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2006 i opracowania materiałów planistycznych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 12:59
37. Uchwała Nr 188/05, 4.07.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:00
38. Uchwała Nr 189/05, 12.07.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:03
39. Uchwała Nr 190/05, 12.07.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:06
40. Uchwała Nr 191/05, 12.07.2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej Powiatu Inowrocławskiego nr 2501C Dąbrówka Kujawska – Ignacewo.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:09
41. Uchwały Nr 192/05, 29.07.2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:15
42. Uchwała Nr 193/05, 29.07.2005 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:17
43. Uchwała Nr 194/05, 29.07.2005 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:19
44. Uchwała 195/05, 29.07.2005 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o stypendium dla studentów na stałe zameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego w ramach Działania 2.2 ZPORR

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:20
45. Uchwała Nr 196/05, 3.08.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą oraz uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:22
46. Uchwała Nr 197/05, 3.08.2005 r. w sprawie realizacji umowy w sprawie dofinansowania projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:25
47. Uchwała Nr 198/05, 18.08.2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:26
48. Uchwała Nr 199/05, 18.08.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców Powiatu Toruńskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:34
49. Uchwała Nr 200/05, 3.08.2005 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:52
50. Uchwała Nr 201/05, 24.08.2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:54
51. Uchwała Nr 202/05, 24.08.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:56
52. Uchwała Nr 203/05, 8.09.2006 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2005/2006 wielkości środków finansowych na dodatki dla nauczycieli informatyki.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-10 13:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:58
53. Uchwała Nr 204/05, 8.09.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół średnich na rok szkolny 2005/2006.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 13:59
54. Uchwała Nr 205/05, 8.09.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:01
55. Uchwała Nr 206/05, 15.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia nowego zawodu kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych - Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:03
56. Uchwała Nr 207/05, 29.09.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:05
57. Uchwała Nr 208/05, 28.09.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:08
58. Uchwała Nr 209/05, 10.10.2005 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu Pana inż. Henryka Dygasiewicza.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:12
59. Uchwała Nr 210/05, 26.10.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:14
60. Uchwała Nr 211/05, 26.10.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:19
61. Uchwała Nr 212/05, 4.11.2005 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na rok 2006.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:21
62. Uchwała Nr 213/05, 14.11.2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:22
63. Uchwała Nr 214/05, 14.11.2005 r. w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Powiatu na rok 2006.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:24
64. Uchwała Nr 215/05, 24.11.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:32
65. Uchwała Nr 216/05, 30.11.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Wolskiej - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:36
66. Uchwała Nr 217/05, 30.11.2005 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów na stałe zameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:38
67. Uchwała Nr 218/05, 5.12.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:39
68. Uchwała Nr 219/05, 5.12.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:42
69. Uchwała Nr 220/05, 7.12.2005 r. w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:44
70. Uchwała Nr 221/05, 7.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia listy studentów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów na stałe zameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – w ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju regionalnego, Działania 2.2 – Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:46
71. Uchwała Nr 222/05, 15.12.2005 r. w sprawie umorzenia należności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:48
72. Uchwała Nr 223/05, 15.12.2005 r. w sprawie umorzenia należności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:50
73. Uchwała Nr 224/05, 29.12.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 07:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 07:37
74. Uchwała Nr 225/05, 29.12.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 07:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-11 07:39
75. Uchwała Nr 226/05, 29.12.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 07:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 07:42
76. Uchwała Nr 227/05, 29.12.2005 r. w sprawie umorzenia należności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 07:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 07:44

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (0-prefix-56) 660-83-00 wew.208, fax wew. 209, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32, VIIp. pokój nr 1a

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1586
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-11 08:31

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12008059
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 08:42

Stopka strony