Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Oferta pracy:

 


Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce


 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego

 

Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice

Wymiar etatu: Pełny etat

Ilość etatów: 1

Dział : Opiekuńczo-Terapeutyczny

Data udostępnienia: 2018-07-02

Termin składania dokumentów: 2018-07-09 do godziny 15:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • staż pracy minimum 5 lat
 • staż pracy minimum 3 lata w jednostce pomocy społecznej lub służby zdrowia
 • posiadane obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska;
 • znajomość specyfiki pracy DPS
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

b. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy z podopiecznym i/lub mieszkańcem, pacjentem
 • Znajomość przepisów prawa a w szczególności: Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U z 2018 poz. 917), Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) , Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U z 2018 roku, poz.734); Ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 poz.902 ze zm.) oraz Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U 2017 poz. 882)
 • umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa, znajomość Kodeksu Pracy, a w szczególności przepisów regulujących czas pracy pracowników;
 • umiejętność pracy z zespołem i kierowania zespołem;
 • łatwość nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi,  podeszłym wieku i zaburzonymi psychicznie;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • sumienność i dyspozycyjność;
 • wysoka motywacja do pracy i umiejętności interpersonalne;
 • znajomość obsługi komputera,
 • rzetelne przestrzeganie zasad etyki zawodowej, uczciwość, sumienność, wyrozumiałość i życzliwość w stosunku do mieszkańców, osób odwiedzających Dom oraz personelu;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizacja pracy działu opiekuńczo-terapeutycznego, nadzór nad prawidłowym świadczeniem usług bytowych, opiekuńczych i terapeutycznych.
 • zapewnienie odpowiedniego stanu higieniczno - sanitarno epidemiologicznego DPS
 • nadzór nad gospodarką materiałową działu
 • przygotowywanie projektów procedur wewnętrznych mających na celu właściwe zapewnienie warunków bytowych, sanitarnych, pielęgnacyjnych mieszkańcom DPS w Wielkiej Nieszawce .
 • organizowanie szkoleń wewnętrznych dla podległego personelu
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników działuoraz tworzenie harmonogramów czasu pracy
 • zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy opiekunów, pokojowych, terapeutów, instruktorów KO, rehabilitacji w sprzęt, aparaturę , materiały niezbędne do działalności zawodowej oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem
 • nadzór nad udzielaniem mieszkańcom wsparcia teraputycznego, aktywizującego, usprawniającego społeczno-kulturalno-religijnego
 • nadzór nad opracowaniem i realizacją planów działań zmierzających do adaptacji nowych mieszkańców do warunków Domu oraz indywidualnych planów wspierania mieszkańców

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • Nazwa stanowiska pracy: Kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego;
 • Zależność służbowa – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce;
 • Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

Przewiduje się możliwość zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony.              

W przypadku zatrudnienia na czas określony dopuszcza się możliwość zatrudnienia na kolejny czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego konkursu.

 IV. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane przez kandydata oświadczenie, że:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) korzysta z pełni praw publicznych,

c) posiada obywatelstwo polskie, a w przypadku przystąpienia do konkursu osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

d) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie jest prowadzone postępowanie karne

e) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji,

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

1. Termin: 2018-07-09 do godziny 15:00

2. Sposób: Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce lub przesłać pocztą w terminie do dnia 09 lipca 2018r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul.Toruńska 18, 87-165 Cierpice,                           

 z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego”.

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu.

VI. Informacje dodatkowe:

 • telefon kontaktowy DPS w Wielkiej Nieszawce: 56 678-72-80 i 82
 • dokumenty , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie),

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r, o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 922”).

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Domu Pomocy   Społecznej w Wielkiej Nieszawce oraz na stronie internetowej   Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu w zakładce: Jednostki Organizacyjne Powiatu – Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

drukuj (Oferta pracy:)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Rybacka - Skorulska
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Jerzy Wiśniewski
  data publikacji: 2018-07-02 20:28
 • zmodyfikował: Jerzy Wiśniewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-02 21:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13189
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-16 11:54

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12478794
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-26 13:38

Stopka strony