Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wydział Promocji i Rozwoju
ul. Towarowa 4-6
tel. (56) 662-88-51, 662-88-52, 662-88-53 
pokój nr 113-115, piętro I

integracja@powiattorunski.pl
fundusze@powiattorunski.pl
promocja@powiattorunski.pl
rzecznik@powiattorunski.pl

 1. Wydział Promocji i Rozwoju kreuje pozytywny wizerunek powiatu, prowadzi działalność promocyjno-informacyjną powiatu, opracowuje i koordynuje wdrażanie programu rozwoju powiatu.
 2. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rozwoju i promocji powiatu należy w szczególności:
  1) przekazywanie informacji o działalności powiatu do prasy, radia i telewizji,
  2) obsługa medialna Starosty i Starostwa,
  3) udział w spotkaniach i uroczystościach ważnych dla powiatu,
  4) śledzenie informacji dotyczących powiatu ukazujących się w środkach masowego przekazu oraz udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową,
  5) przygotowywanie codziennych przeglądów prasy i archiwizacja informacji prasowych,
  6) przygotowywanie materiałów do informatorów i publikacji promocyjnych dotyczących powiatu,
  7) organizowanie konferencji prasowych,
  8) koordynacja działań związanych z opracowywaniem i realizacją programu rozwoju powiatu oraz okresowe analizowanie uzyskanych efektów,
  9) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno–informacyjnych o powiecie,
  10) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu w kraju i za granicą,
  11) podejmowanie działań promujących rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu,
  12) koordynacja współpracy zagranicznej,
  13) organizowanie na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
  14) organizowanie udziału władz powiatu w obchodach, uroczystościach i rocznicach na szczeblu gmin, sąsiednich powiatów oraz województwa kujawsko-pomorskiego,
  15) współpraca z poszczególnymi wydziałami Starostwa i kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie rozwoju i promocji.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-02-05 08:26
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 09:05

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W WYDZIALE PROMOCJI I ROZWOJU
obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800 , e-mail: starostwo@powiattorunski.pl,
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Inspektora: tel. 56 6628888 e-mail: iod@powiattorunski.pl,
 3. Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Starosty Toruńskiego wynikających z przepisów prawa:
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 5. Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 140) a następnie zostaną usunięte.
 8. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 9. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Stankiewicz
  data wytworzenia: 2018-09-18
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-20 15:16
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-20 15:17

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16076
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-26 09:05

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11501773
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-30 14:28

Stopka strony