Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-014A

1. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót zmierzających do zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.
Inwestor winien uzyskać decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót zmierzających do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, bądź jeżeli obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, względnie jest usytuowany na obszarze objętym ochroną konserwatorską.
Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się podjęcie lub zaniechanie działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Architektury i Budownictwa
Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30

3. Podstawa prawna:

 • Art. 71 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami)

4. Wymagane dokumenty:
Wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
3) zaświadczenie wójta lub burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku obowiązującego planu),
4) 4 egz. projektu budowlanego, zawierającego:

 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic działki (nieruchomości) i innych obiektów istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich działkach (nieruchomościach), z oznaczeniem części obiektu w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
 • zwięzły opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcje wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń,
 • rysunki pokazujące istniejącą funkcję obiektu lub jego części (inwentaryzację),
 • rysunki pokazujące projektowaną funkcję obiektu lub jego części,
 • dane technologiczne – projekt technologii (w zależności od potrzeb),
 • pozwolenia, uzgodnienia, opinie, wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb).

5) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia
6) dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.
W razie konieczności uzupełnienia wniosku, organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

5. Opłata skarbowa:
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia:

 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
 • od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł. (opłata pobierana w przypadku zamierzenia obejmującego więcej niż jeden obiekt: zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę jednego z obiektów),
 • za wydanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania na:
  a) budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
  - za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł.
  - nie więcej niż – 539 zł.
  b) budynek służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.
  c) inny budynek – 48 zł.
 • wydanie duplikatu pozwolenia – 24 zł.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:

 • budownictwa mieszkaniowego,
 • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego

W przypadku wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej tego budynku.

Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
Opłaty skarbowej - bez prowizji - można dokonywać:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu –    ul. Towarowa 4-6 - parter
 • w kasach organu podatkowego tj. w Urzędzie Miasta Torunia - przy ul. Grudziądzkiej 126B.

Wpłaty bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

6. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 65 dni.
Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.

9. Dodatkowe informacje:
Organ wniesie sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania:

 • narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu),
 • może spowodować niedopuszczalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie lub zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

10. Druki do pobrania:
Druki formularzy do pobrania poniżej.

drukuj

 • autor informacji: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2011-01-13 12:39
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-04 09:02
 • autor informacji: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-12-19 11:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5987
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-04 09:02

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8980241
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-25 14:32

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl
baner toplayer
Informacja RODO