Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-021

1. Nazwa procedury:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

2. Nazwa Wydziału:
Komunikacja i Transport

3. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 978 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz.231 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:
Przed zgłoszeniem się do Ośrodka Szkolenia Kierowców należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji celem otrzymania numeru indentyfikacyjnego profilu kandydata na kierowcę (PKK), przedkładając następujące dokumenty:
- wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania w wydziale),
- kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm. Pozycja frontalna (patrz informacje dodatkowe),
- orzeczenie lekarskie – oryginał (art. 75 ust. 1 pkt 1, ustawy o kierujących pojazdami),
- orzeczenie psychologiczne – oryginał (art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o kierujących pojazdami) – dotyczy kat. C,CE,D,DE
- kserokopia posiadanego prawa jazdy,
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna – w przypadku osób które nie ukończyły 18 lat,

Do wglądu:
- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport – oryginał),
- cudzoziemiec dołącza kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy (oryginał tego dokumentu do wglądu).
Po złożeniu w/w dokumentów zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK.

Sposób dostarczenia dokumentów
- osobiście w urzędzie po okazaniu dokumentu tożsamości,
- przez pełnomocnika (pełnomocnictwo) po okazaniu dokumentu tożsamości pełnomocnika do wglądu, oraz przedłożeniu dokumentu tożsamości wnioskodawcy lub odpisu tego dokumentu (np. kserokopii) potwierdzonego przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,
-drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej www.esp.pwpw.pl – o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, kierowca odbiera prawo jazdy osobiście i dostarcza oryginały wymaganych dokumentów.

5. Opłaty:

 • Wydanie prawa jazdy – 100,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna.
 • Wydanie PKK – bez opłat
 • Pełnomocnictwo -17 zł, płatne na konto Urzędu Miasta Torunia (nr konta 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799), nie podlega opłacie jeżeli udzielone jest małżonkowi, rodzeństwu, rodzicom, dziadkom, wnukom.

Opłatę za prawo jazdy uiszcza się:

 • w kasie Starostwa gotówką, lub za pomocą kart płatniczych,
 • na konto bankowe 76 9550 0003 2024 0201 1255 0002.

WAŻNE
Po zdanym egzaminie należy niezwłocznie dostarczyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy do Wydziału Komunikacji i Transportu (I piętro stanowisko 9 lub 10, lub przesłać na adres e-mail komunikacja@powiattorunski.pl).
Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na wyprodukowanie prawa jazdy.
Na stronie internetowej www.info-car.pl, można sprawdzić czy dokument jest gotowy do odbioru w urzędzie.

6. Termin załatwienia sprawy:
- PKK – generowany jest niezwłocznie do 2 dni
- sprawy wymagające dodatkowych wyjaśnień – do 1 miesiąca
- termin wydania prawa jazdy do 1 miesiąca.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 56 662 89 15, stanowisko 9 i 10, I piętro

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Dodatkowe informacje:
1) kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Prawo jazdy będzie wydane na okres nie przekraczający 15 lat (dot. kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T). Okres ten może by skrócony na podstawie orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.
3) Po pozytywnej weryfikacji wymaganych dokumentów zostanie wygenerowany profil kandydata na kierowcę.
4) Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.
5) Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.
6) Odbiór prawa jazdy może nastąpić przez pełnomocnika, który powinien okazać pełnomocnictwo i dokument tożsamości.
7) Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
a. za pośrednictwem poczty – przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (tylko w przypadku, gdy osoba wcześniej uiściła opłatę za wydanie prawa jazdy),
b. bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

10. Formularze do pobrania:
Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w intrenecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je dostarcza do Wydziału Komunikacji, gdzie są wydawane zainteresowanym.

drukuj

 • autor informacji: Adam Wilczyński
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-11-10 09:03
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-06 08:25

Złóż wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem ESP PiK

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2014-05-23 12:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37650
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-06 08:25

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9033925
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-06-22 14:29

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl
baner toplayer
Informacja RODO