Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-033

1. Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika

2. Nazwa wydziału
Wydział Komunikacji i Transportu

3. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2017r.,poz. 128 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1827 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra infrastruktury z 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1038 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzór dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz.U. 2016 nr 1088 z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika.

1) W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na kolejne adnotacje o dacie następnego badania technicznego pojazdu, do wniosku właściciel dołącza:
a) dowód rejestracyjny,
b) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
c) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego z adnotacją określającą kolejny termin badania
d) polisę OC

2) W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność na wniosek właściciela pojazdu wydaje się jego wtórnik po:
a) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
b) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
c) przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez Stację Kontroli Pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu, jeżeli termin następnego badania technicznego nie jest możliwy do odczytania lub badania techniczne są nieaktualne, przedłożenie aktualnego zaświadczenia ze Stacji Diagnostycznej dopuszczającej pojazd do ruchu,
d) przedstawieniu polisy OC.

3) W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu wydawany jest wtórnik dowodu po:
a) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana
b) złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie dowodu rejestracyjnego
c) przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez Stację Kontroli Pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu
d) przedstawieniu polisy OC

4) Nie wymaga się dokumentów wymienionych w pkt 2c i 3c w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu na podstawie danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców lub właściciel przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

5. Opłaty:
Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa - opłata skarbowa 17 zł. Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Torunia: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

Wykaz wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu:

 • dowód rejestracyjny.......................................................................54,00 zł
 • komplet znaków legalizacyjnych...................................................12,50 zł
 • nalepka kontrolna na szybę pojazdu..............................................18,50 zł
 • pozwolenie czasowe z urzędu........................................................13,50 zł
 • pozwolenie czasowe na wniosek....................................................18,50 zł
 • komplet nalepek na tablice tymczasowe........................................12,50 zł
 • karta pojazdu ………………............……………………….…....75,00 zł

Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty:

 • samochodowe.................................................................................80,00 zł
 • motocyklowe..................................................................................40,00 zł
 • motorowerowe................................................................................30,00 zł
 • tablica (przyczepa, naczepa) ............................................................40,00 zł
 • indywidualne samochodowe........................................................1.000,00 zł
 • indywidualne motocyklowe............................................................500,00 zł
 • zabytkowe samochodowe...............................................................100,00 zł
 • zabytkowe motocyklowe...................................................................50,00 zł

Za wydanie tablic tymczasowych z urzędu lub na wniosek właściciela:

 • samochodowe....................................................................................30,00 zł
 • motocyklowe.....................................................................................12,00 zł
 • motorowerowe...................................................................................12,00 zł
 • 1 tablica (przyczepa, naczepa)...........................................................15,00 zł

Za wydanie tablic tymczasowych na wywóz pojazdu za granicę:

 • samochodowe.....................................................................................80,00 zł
 • motocyklowe.......................................................................................40,00 zł
 • motorowerowe....................................................................................30,00 zł
 • 1 tablica (przyczepa, naczepa)............................................................40,00 zł

Za wydanie karty pojazdu:

 • przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP..........................75,00 zł
 • za wydanie wtórnika ……………………..........................................75,00 zł

Opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, karty pojazdu, znaków legalizacyjnych 0,50 zł za każdy dokument.
Wpłaty za rejestrację można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu lub na konto Starostwa Powiatowego w Toruniu: KDBS 76 9550 0003 2024 0201 1255 0002.

6. Termin załatwienia sprawy:
W celu załatwienia sprawy należy umówić się telefonicznie, osobiście lub przez pocztę elektroniczną na konkretny termin załatwienia sprawy.

7. Jednostka prowadzące sprawę:
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Toruniu,
ul. Towarowa 4-6 tel. 56 662 89 17-22
e-mail: rejestracja@powiattorunski.pl
Interesanci przyjmowani są w dni robocze w godzinach otwarcia urzędu

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

9. Dodatkowe informacje:

 • Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel - współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela - współwłaściciel.
 • Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku dowodu - aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp.
 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
 • W przypadku braku danych dotyczących pojazdu organ rejestrujący ma prawo wymagać przedstawienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym, w którym ustalone będą brakujące dane. (art. 81 ust. 8 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.)
 • Jeżeli za właściciela pojazdu sprawę załatwia inna osoba powinna mieć upoważnienie pisemne wraz z dowodem osobistym właściciela, lub upoważnienie notarialne (w tym przypadku nie wymaga się dowodu osobistego właściciela (dotyczy osób fizycznych)
 • Jeżeli natomiast właścicielem pojazdu jest osoba prawna to sprawę załatwia osoba(y) upoważniona do reprezentowania tej osoby prawnej na podstawie dokumentów danej osoby prawnej (np. KRS-u) lub inna osoba pisemnie przez nią upoważniona
 • Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego odbywa się w wydziale komunikacji stanowisko nr 3 i 4

10. Formularze do pobrania:
Druki wniosków – "O wymianę dowodu rejestracyjnego" i "O wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego" – do pobrania poniżej

drukuj

 • autor informacji: Tomasz Piotrkowski
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2011-01-19 11:19
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-01 14:27
 • autor informacji: Tomasz Piotrkowski
  data wytworzenia: 2016-01-22
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-01-28 10:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20602
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-01 14:27

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8730249
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-18 14:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl