Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-037

1. Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji i Transportu

3. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2012r.,poz. 1137 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 czerwca 2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. 2004r. Nr 145, poz. 1542)

4. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek

1) Adnotacji o ustanowieniu na pojeździe mechanicznym zastawu rejestrowanego dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu, na podstawie aktualnego lub pełnego odpisu z rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd oraz na podstawie zaświadczenia wydawanego przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującego, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.

2) Skreślenia adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowanego dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu, na podstawie jednego z następujących dokumentów:
a) odpisu prawomocnego postanowienia Sądu prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru,
b) aktualnego lub pełnego odpisu rejestru zastawów.

5. Opłaty:
Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa - opłata skarbowa 17 zł. Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Torunia: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

Wykaz wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu:

 • dowód rejestracyjny.......................................................................54,00 zł
 • komplet znaków legalizacyjnych...................................................12,50 zł
 • nalepka kontrolna na szybę pojazdu..............................................18,50 zł
 • pozwolenie czasowe z urzędu........................................................13,50 zł
 • pozwolenie czasowe na wniosek....................................................18,50 zł
 • komplet nalepek na tablice tymczasowe........................................12,50 zł
 • karta pojazdu ………………...............……………………….…....75,00 zł

Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty:

 • samochodowe...................................................................................80,00 zł
 • motocyklowe.....................................................................................40,00 zł
 • motorowerowe..................................................................................30,00 zł
 • tablica (przyczepa, naczepa) ............................................................40,00 zł
 • indywidualne samochodowe........................................................1.000,00 zł
 • indywidualne motocyklowe............................................................500,00 zł
 • zabytkowe samochodowe...............................................................100,00 zł
 • zabytkowe motocyklowe...................................................................50,00 zł

Za wydanie tablic tymczasowych z urzędu lub na wniosek właściciela:

 • samochodowe....................................................................................30,00 zł
 • motocyklowe.....................................................................................12,00 zł
 • motorowerowe...................................................................................12,00 zł
 • 1 tablica (przyczepa, naczepa)...........................................................15,00 zł

Za wydanie tablic tymczasowych na wywóz pojazdu za granicę:

 • samochodowe.....................................................................................80,00 zł
 • motocyklowe.......................................................................................40,00 zł
 • motorowerowe....................................................................................30,00 zł
 • 1 tablica (przyczepa, naczepa)............................................................40,00 zł

Za wydanie karty pojazdu:

 • przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP..........................75,00 zł
 • za wydanie wtórnika ……………………..........................................75,00 zł

Opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, karty pojazdu, znaków legalizacyjnych 0,50 zł za każdy dokument.
Wpłaty za rejestrację można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu lub na konto Starostwa Powiatowego w Toruniu: KDBS 76 9550 0003 2024 0201 1255 0002.

6. Termin załatwienia sprawy:
W celu załatwienia sprawy należy umówić się telefonicznie, osobiście lub przez pocztę elektroniczną na konkretny termin załatwienia sprawy.

7. Jednostki prowadzące sprawę:
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Toruniu,
ul. Towarowa 4-6, tel. 56 662 89 17-22
e-mail: rejestracja@powiattorunski.pl
Interesanci przyjmowani są w dni robocze w godzinach otwarcia urzędu.

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

9. Dodatkowe informacje:

 • Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku dowodu – aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp.
 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
 • Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.
 • Jeżeli za właściciela pojazdu sprawę załatwia inna osoba powinna mieć upoważnienie pisemne.
 • Jeżeli natomiast właścicielem pojazdu jest osoba prawna to sprawę załatwia osoba upoważniona do reprezentowania tej osoby prawnej na podstawie dokumentów danej osoby prawnej (np. KRS-u) lub inna osoba pisemnie przez nią upoważniona.

Uwaga !
W przypadku nie zgłoszenia w urzędzie przekształcenia zastawu bankowego w zastaw rejestrowy celem wykreślenia adnotacji z dowodu rejestracyjnego należy przedłożyć postanowienie o wpisaniu zastawu w rejestr sądowy i prawomocne postanowienie Sądu o wykreśleniu zastawu z rejestru sądowego albo aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów.

10. Formularze do pobrania:
Druk Wniosku o ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym - do pobrania poniżej.

drukuj

 • autor informacji: Tomasz Piotrkowski
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2002-11-30 18:24
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-28 12:13
 • autor informacji: Tomasz Piotrkowski
  data wytworzenia: 2016-01-22
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-01-28 12:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2613
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-28 12:15

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8650944
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-12-12 14:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl
baner toplayer
02.01.2017 dniem wolnym od pracy