Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach

Statut
Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"
w Dobrzejewicach

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Toruńskiego.
 2. Dom używa nazwy „Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Dobrzejewicach”.
 3. Dom ma siedzibę w Dobrzejewicach, gmina Obrowo.
 4. Dom prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą (gmina Obrowo) stanowiący wewnętrzną jednostkę organizacyjną Domu,  zwany dalej „ŚDS”.

§ 2.

Dom w Dobrzejewicach działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. z 2009r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i rozporządzeń wynikających z ww. ustawy,
 2. niniejszego Statutu,
 3. regulaminu organizacyjnego Domu,
 4. innych ustaw, stosownych rozporządzeń, a także odpowiednich uchwał i decyzji właściwych organów powiatu obowiązujących w prowadzeniu Domu.

II. Przedmiot działalności

§ 3.

 1. Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom stałej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, rozwoju osobowości i samodzielności oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób uczestniczących w zajęciach w ŚDS, z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności.
 2. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
 3. Uczestnikom zajęć w ŚDS Dom świadczy: trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych, możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, terapię zajęciową, poradnictwo socjalne, prawne i psychologiczne, psychoedukację, konsultacje psychiatryczne i geriatryczne.
 4. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 5. Mieszkańcom Domu mogą być udzielane świadczenia zdrowotne nie przewidziane w niniejszym statucie, jeżeli wymagają tego potrzeby zdrowotne mieszkańców i pozwalają na to warunki Domu.
 6. Dom prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji społecznej oraz otacza szczególną opieką swych niepełnosprawnych mieszkańców i uczestników zajęć w ŚDS.
 7. W celu integracji mieszkańców Domu ze środowiskiem lokalnym Dom może prowadzić działania oraz podejmować inicjatywy w zakresie aktywizacji różnych środowisk społecznych, szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie działalności oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej, wychowawczej i profilaktycznej.

§ 4.

 1. Dom jest domem stałego pobytu i świadczy usługi dla osób w podeszłym wieku.
 2. Prawo do umieszczenia w Domu przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
 3. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 4. Dom może prowadzić w ŚDS miejsca całodobowe okresowego pobytu.

§ 5.

 1. Decyzje o skierowaniu do Domu i decyzje o odpłatności wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania.
 2. Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje – w imieniu Starosty Powiatu Toruńskiego – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

III. Organizacja i zasady działania Domu

§ 6.

 1. Dom jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej.
 2. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Toruński przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.
 3. Domem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego i kierownika ŚDS. Zastępcę dyrektora zatrudnia Dyrektor Domu po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu.
 4. Kierując Domem, dyrektor odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi.

 § 7.

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu oraz prawa i obowiązki jego mieszkańców określa opracowany przez dyrektora Domu regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd Powiatu Toruńskiego.

IV. Gospodarka finansowa Domu

§  8.

Gospodarka Finansowa Domu realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

§ 9.

 1. Dom pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów powiatu.
 2. Postawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym jednostki budżetowej.

§ 10.

Źródłem dochodów Domu są:

 1. wpływy z usług w postaci odpłatności za pobyt w Domu,
 2. dochody z majątku, dzierżawy, składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze,
 3. inne dochody.

V. Postanowienia końcowe

§ 11.

Dom podlega wpisowi do prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego rejestru domów pomocy społecznej.

§ 12.

Zmiany Statutu może dokonać Rada Powiatu Toruńskiego w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

drukuj (Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach)

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2012-06-19 10:14
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-19 10:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4414
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-06-19 10:39

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9485340
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-13 10:22

Stopka strony

baner toplayer
17 listopada (sobota) został wyznaczony dniem pracy dla Starostwa Powiatowego w Toruniu