Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Statut Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu

§ 1.
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest samodzielną jednostką budżetową i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 , poz. 608),
3. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872),
4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014),
5. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 150, poz. 983),
6. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 ze zm.),
7. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1988 r. Nr 14, poz. 60 ze zm.),
8. Uchwały nr III/10/98 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Toruńskiego,
9. uchwały nr III/11/98 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Toruńskiego.
10. Uchwały Nr IV/29/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 stycznia 1999 roku w sprawie nadania tymczasowego Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Toruniu,
11. Niniejszego Statutu.

NAZWA I SIEDZIBA

§ 2.

1. Nazwa jednostki organizacyjnej brzmi:
„Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu”, zwany dalej P.Z.D.
2. Siedzibą P.Z.D. jest miasto Toruń, ul. Polna 113.
3. P.Z.D. podlega Oddział Służby Liniowej w Małej Grzywnie, gm. Chełmża.


PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG

§ 3.


1. Przedmiotem działania „P.Z.D.” jest:
planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie, organizacja i zarządzanie ruchem, ochrona dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich położonych w granicach administracyjnych powiatu objętych ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.), wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych, a w szczególności:

1) planowanie i nadzór nad budową i modernizacją sieci dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich.,
2) utrzymanie sieci drogowej obiektów inżynierskich,
3) organizacja i zarządzanie ruchem,
4) planowanie, utrzymanie, modernizacja i budowa oświetlenia dróg,
5) planowanie, utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
6) utrzymanie dróg w okresie zimowym,
7) ewidencja dróg, obiektów inżynierskich i urządzeń znajdujących się w pasie drogowym,
8) organizacja badań obciążenia ruchem sieci dróg,
9) udział w pracach związanych o programowaniem i planowaniem rozwoju sieci dróg,
10) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich oraz wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
12) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
13) opracowywanie planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz urządzeń – obiektów inżynierskich, w konsultacji z Zarządami Gmin,
14) zajmowanie się następującymi innymi sprawami, na podstawie i w zakresie określonym w posiadanych upoważnieniach,
- lokalizacja w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu,
- przeprowadzaniem pojazdów ponadgabarytowych,
- zajmowania pasa drogowego i rozliczania opłat tego tytułu,
- orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego w przypadku jego naruszenia lub nieprawidłowego wykonania robót,
- wprowadzenie ograniczeń w ruchu drogowym w razie uszkodzenia nawierzchni lub zagrożenia awarią,
- wydawaniem pozwoleń na lokalizację w pasie drogowym reklam, tablic ogłoszeniowych i naliczaniem z tego tytułu należnych opłat.
2. P.Z.D. może współdziałać a gminami w zakresie realizacji zadań na drogach powiatowych.

ORGANIZACJA „P.Z.D.”

§ 4.

1. „P.Z.D.” kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.
2. Strukturę organizacyjną „P.Z.D.” określa jego „Regulamin Organizacyjny”, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.
3. Dyrektor P.Z.D. kierując jednostką organizacyjną odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi.
4. Sprawy z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników P.Z.D. należą do właściwości Dyrektora.

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 5.

1. Bilans otwarcia majątku „P.Z.D.” stanowią drogi i obiekty drogowe, nieruchomości gruntowe, budynki, budowle, środki trwałe i przedmioty nietrwałe przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 18 stycznia 1999 r. przez pełnomocnika ds. przekształceń na mocy § 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1027).
2. „P.Z.D.” pokrywa swoje wydatki z budżetu Powiatu Toruńskiego.
3. Właściwą częścią budżetu, z którą „P.Z.D.” będzie się rozliczać jest Dz. 50 rozdz. 5614.
4. Podstawą gospodarki finansowej P.Z.D. jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.
5. Dyrektor P.Z.D. opracowuje projekt planu finansowego na dany rok i projekty jego zmian, wykonuje plany oraz zapewnia sprawozdawczość finansową i ewidencję rachunkową.
6. Granice umocowania Dyrektora P.Z.D. w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem i przydzielanymi środkami finansowymi określają przepisy prawa budżetowego i ustawy o rachunkowości oraz pełnomocnictwo udzielane przez Zarząd Powiatu i niniejszy statut.
7. Dyrektor powołuje i odwołuje Głównego Księgowego, którego kompetencje i odpowiedzialność regulują odrębne przepisy.

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ „P.Z.D.”

§ 6.

1. Nadzór nad działalnością „P.Z.D.” sprawuje Zarząd Powiatu.
2. Zarząd Powiatu ocenia okresowo – kwartale sprawozdania i rozliczenia działalności w zakresie drogownictwa, które przedkłada etatowy Członek Zarządu.
3. Niezależnie od kontroli przez upoważnione organy kontrolne powiatu Toruńskiego, P.Z.D. podlega kontroli prowadzonej przez Inspektora Kontroli Wewnętrznej Starostwa.
4. Nadzór nad działalnością P.Z.D. z ramienia Zarządu Powiatu sprawuje jeden z Członków Zarządu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 7.

1. Zmiany i uzupełnienia do niniejszego statutu mogą nastąpić w drodze uchwał Rady Powiatu.
2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r. i obowiązuje na czas nieokreślony.
  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    data publikacji: 2007-07-06 15:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1376
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-06-11 13:47

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10009576
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-20 09:53

Stopka strony