Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Zarząd Powiatu w Toruniu
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży,
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża

 1. Do konkursu na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany spełniający następujące wymagania:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy: magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;
  2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. uzyskał:
   1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora lub
   2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora albo
   3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);
  11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.).
 2. Do konkursu może przystąpić także:
  1.  nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, spełniający wymagania określone w ust. 2 pkt.1 z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
  2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263), spełniający wymagania określone w ust. 2 pkt. 1 z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej jednostki oświatowej zawierające od 1500 do 2000 słów napisanych czcionką w rozmiarze 12;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
   2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   1. imię (imiona) i nazwisko,
   2. datę i miejsce urodzenia,
   3. obywatelstwo,
   4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. c: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 lit. j;
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego z wyjątkiem kandydatów, o których mowa §1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3;
  14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1 lit. g;
  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  16. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu i wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Torunia przy ul. Towarowej 4-6, 87-100 Toruń, reprezentowane przez Zarząd Powiatu Toruńskiego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dla potrzeb naborów ofert na stanowiska dyrektorów publicznych jednostek oświatowych.
 4. Na żądanie organu prowadzącego publiczną jednostkę oświatową, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4-7 oraz 12 i 13.
 5. Ofertę na stanowisko dyrektora publicznej jednostki oświatowej należy składać do dnia 3 lipca 2019 roku, do godziny: 15:30 w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży”.
 6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w godzinach urzędowania.
 7. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 8. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.
 9. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Toruńskiego.
 10. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 11. Powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi z dniem 01.09.2019r.

 

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Toruniu z siedzibą ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.
W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo iod@powiattorunski.pl Kontakt z administratorem możliwy jest również pod adresem: Starostwo Powiatowe, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.
Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum Urzędu. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie miesiąca po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Informacja o wynikach konkursów zawierająca imiona i nazwiska oraz terminy powierzenia stanowisk zostanie upubliczniona na stronie internetowej www.bip.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Starostwo Powiatowe w Toruniu informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Starosta Toruński
Marek Olszewski

drukuj (Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Łęc-Sienkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-06-03 11:55
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-12 07:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Łęc-Sienkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-06-03 11:57

Informacja o wynikach naboru - Dyrektor ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży

Informacja o wynikach naboru
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Grzegorz Sosnowski, zamieszkały w Chełmży.
Uzasadnienie dokonania wyboru:
Pan Grzegorz Sosnowski spełnił wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu a także oczekiwania pracodawcy w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i przygotowania merytorycznego do pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.
W wyniku głosowania otrzymał od członków komisji 6 głosów na 10 głosów ważnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Pabian
  data wytworzenia: 2019-08-26
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-08-26 12:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Pabian
  data wytworzenia: 2019-08-26
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-08-26 12:38

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 129524
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-04 13:44

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10822046
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 12:13

Stopka strony