Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Marszałkowska
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Małgorzata Marszałkowska
  data publikacji: 2016-04-25 07:54
 • zmodyfikował: Jerzy Wiśniewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-28 13:09

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży

ul. Hallera 25, 87 – 140 CHEŁMŻA

ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz uczestników ŚDS na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki

i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczestników ŚDS na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania Szczegółowy opis zamówienia: określony jest w załączniku nr 2 do SIWZ.
 2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 4. Termin wykonania zamówienia: 1 rok
 5. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

    Ocena spełniania warunków oparta będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 1. Zamawiający nie przewiduje wadium.
 2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena 100%
 3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia  20.04.2016r. do godz. 12: 00
 4. Termin związania z ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 5.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 6. Zamawiający nie przewiduje  dynamicznego systemu zakupów.
 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 9. SIWZ oraz wszelkie informacje można uzyskać w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmży   tel. (056) 675 78 61 lub www.powiattorunski.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Słowiński
  data wytworzenia: 2016-04-07
 • opublikował: Małgorzata Marszałkowska
  data publikacji: 2016-04-07 15:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Słowiński
  data wytworzenia: 2016-04-07
 • opublikował: Małgorzata Marszałkowska
  data publikacji: 2016-04-07 15:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1917
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-04-28 13:09

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11981557
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-09 15:08

Stopka strony