Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk na dł. 2,076km

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI
Nr PZD 11.252.2.4.2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

zaprasza

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk na dł. 2,076km

Informacje o zamówieniu:

 • Informacja o współfinansowaniu zamówienia: (należy wskazać, czy zamówienie jest finansowane ze środków zagranicznych) Nie dotyczy
 • Rodzaj zamówienia: Usługa
 • Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk na dł. 2,076 km wraz z uzyskaniem stosownych opinii, opracowaniu rozwiązań kolizyjnych z innymi gestorami, uzyskanie uzgodnień, decyzji środowiskowych, pozwoleń wodno-prawnych oraz pozwolenia ZRID. Zakres opracowania: zaprojektowanie chodnika o szerokości 2,0 mb z uwzględnieniem odwodnienia, zaprojektowanie urządzeń i elementów BRD. Powyższe elementy winny być zaprojektowane wg. uznania projektującego w konsultacji z Zamawiającym.
  Warunki udziału w postępowaniu: Posiadanie/wykazanie doświadczenia w opracowywaniu dokumentacji w zbliżonym zakresie dla której/ego to uzyskano decyzję ZRID oraz posiadanie uprawnień do projektowania dróg/chodnika.
  Sposób oceny spełnienie warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – ocena metodą spełnia/ nie spełnia, Wykazanie zamawiającemu posiadania uprawnień (załączyć kopię uprawnień oraz przynależność do właściwej izby (…) lub równoważny) oraz doświadczenia poprzez przedstawienie referencji (min 1szt. na wartość lub zakres tożsamy z zamówieniem dla której uzyskano decyzję ZRID)
 • Kryteria oceny ofert: najniższa cena 60%, termin opracowania 40%
  Sposób obliczania stopnia spełnienia kryteriów oceny oferty: Najniższa cena zaproponowana przez wykonawcę– maksymalna ilość możliwa do uzyskania 60 pkt.
  Opis sposobu mierzenia stopnia spełnienia każdego kryterium oceny oferty: (Cena minimalna/cena badanej oferty) x 60% = ilość uzyskanych punków, ilość uzyskanych punktów w związku z terminem wykonania usługi: do 15.09.2018r. (40 pkt.) do 15.10.2018r. (30 pkt.) do 15.11.2018r. (20 pkt.), do 15.12.2018r. (10 pkt.); oddanie opracowanej dokumentacji po 15.12.2018r. (0 pkt.)
 • Termin składania ofert: 22.02.2018r.
 • Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dn. 15.12.2018r.
 • Termin dokonywania odbiorów częściowych (jeśli takowe są przewidywane): Nie dotyczy
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: Formularz oferty, Wypis CEiDG/KRS,
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Sebastian Kannenberg (56) 66-44-775 pzdprzetargi@wp.pl lub pzdtorun@wp.pl
  Możliwość i przyczyny unieważnienia zapytania: (np. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia) Przewiduje się unieważnienie postępowania w przypadku nie spełniania przez potencjalnych wykonawców warunków udziału w postępowaniu, jak również w przypadku braku zabezpieczenia przez Zamawiającego wystarczających środków finansowych ten cel.
 • Klauzula weryfikacji danych oferenta: (np. Podane przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę dane (nr KRS/CEiDG. NIP, status podatnika vat) zostaną zweryfikowane przez zamawiającego przed zawarciem umowy. Stwierdzenie niezgodności tych danych z danymi znajdującymi się w odpowiednich rejestrach stanowią podstawę do odstąpienia od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie oferenta).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako „Oferta wykonania zamówienia nr PZD 11.252.2.4.2018 w siedzibie zamawiającego – Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2006C”.

Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

W załączeniu:
1. formularz oferty
2. opis przedmiotu zamówienia

drukuj (Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk na dł. 2,076km)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg
  data wytworzenia: 2018-02-16
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-02-16 10:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg
  data wytworzenia: 2018-02-16
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-02-16 10:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39000
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-09 09:03

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11538511
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony