Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń doskonalących dla uczniów Technikum w Gronowie

Gronowo, dnia 1.03.2018r.

ZS.DZ.334.2.2018.AMC

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
NR 2/ZO/EDUA/2018

Powiat Toruński
reprezentowany przez
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
„Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie przeprowadzenia
szkoleń doskonalących dla uczniów Technikum w Gronowie, kształcącym w zawodzie
technik pojazdów samochodowych w ramach realizacji projektu:
„EduAkcja w technikach” nr RPKP.10.02.03-04-0007/16

 • Cel zamówienia
  Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń doskonalących, mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Gronowie kształcącego w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach realizacji projektu: „EduAkcja w technikach”.
 • Sposób udzielania zamówienia
  Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w formie zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie Zamawiającego.
 • Rodzaj zamówienia: Usługa
 • Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
  CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego.
 • Opis przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla uczniów Technikum w Gronowie kształcącym w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach projektu: nr RPKP.10.02.03-04-0007/16 pn.: „EduAkcja w technikach”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
  Zamówienie dotyczy realizacji szkolenia doskonalącego w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie Operator CNC.
  Wykonawca zaoferuje szkolenie składające się z minimalnej liczby godzin szkoleniowych ogółem określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a zakres merytoryczny zajęć będzie zgodny z zapisami programu szkolenia w części teoretycznej i praktycznej co umożliwi uczestnikom otrzymanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia lub stosownych uprawnień.
  Wykonawca zaoferuje w ramach usługi szkoleniowej: poczęstunek, posiłek.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Miejsce i termin składania ofert
  Ofertę należy złożyć do dnia 12 marca 2018r. (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
  - w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół, CKU w Gronowie (pokój 205) w godzinach pracy Zamawiającego tj. Pn-Pt 7:00-15:00 lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres:
  Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
  Gronowo 128, 87-162 Lubicz,
  przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie przeprowadzenia szkoleń doskonalących dla uczniów Technikum w Gronowie oraz nauczycieli”
  lub
  - zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: projekty@zsgronowo.edu.pl, przy czym w temacie wiadomości należy wpisać: „Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie przeprowadzenia szkoleń doskonalących dla uczniów Technikum w Gronowie oraz nauczycieli”.
 • Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami
  Anita Murawska - Czapla – koordynator szkolny projektu
  tel.: 600 685 813, e-mail: projekty@zsgronowo.edu.pl

Pełna treść zapytania i dokumentacja do pobrania w plikach załączonych poniżej.

drukuj (Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń doskonalących dla uczniów Technikum w Gronowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Murawska-Czapla
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-03-02 10:37
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-02 10:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Murawska-Czapla
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-03-02 10:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42102
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-09 09:03

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11831674
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-02 13:32

Stopka strony