Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Szkolenie Operator ładowarko-koparki dla uczestników projektu "Powiatowi Zawodowcy"

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI nr OR.272.3.3.2018

Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
siedziba: Starostwo Powiatowe ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Świadczenie usług edukacyjnych
w zakresie przeprowadzenia szkolenia operator koparko – ładowarki
dla uczestników projektu  „Powiatowi Zawodowcy”

Informacje o zamówieniu:

 • Informacja o współfinansowaniu zamówienia:
  Projekt „Powiatowi Zawodowcy”, nr RPKP.10.01.03-04-002/17, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.
 • Rodzaj zamówienia: usługa
 • Opis przedmiotu zamówienia: Szkolenie operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III.
  Celem zamówienia jest umożliwienie nabycia przez uczestników projektu „Powiatowi Zawodowcy”, nr RPKP.10.01.03-04-002/17, kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.
  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.
  Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do przystąpienia do egzaminu i uzyskania uprawnień państwowych w zawodzie operatora koparko-ładowarek III kl. wszystkie typy.
  Zakres (program) szkolenia:
  - szkolenie przeprowadzone w oparciu o program Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, obejmujący realizację 134 godz., w tym 82 godz. zajęć praktycznych;
  - szkolenie składa się m.in. z następujących bloków tematycznych:  1) użytkowanie eksploatacyjne, BHP, budowa maszyn, elementy hydrauliki, technologia robót; 2) zajęcia praktyczne
  Przewidywana liczba uczestników: 12 uczniów z ZS, CKU w Gronowie, uczących się w technikum i branżowej szkole I stopnia.
  Miejsce szkolenia:
  - Wykonawca zapewnia salę dydaktyczną i park maszynowy z placem manewrowym akredytowane przez IMBiGS na realizację zajęć teoretycznych i praktycznych;
  - miejsce szkolenia nie może być zlokalizowane dalej niż 25 km od ZS, CKU w Gronowie.
  Sposób organizacji:
  - grupa szkoleniowa na zajęcia teoretyczne składać się będzie z 12 osób, natomiast na zajęcia praktyczne – z grup nie większych niż 6 osób;
  - liczba godzin zajęć dla poszczególnych grup na zajęciach teoretycznych i praktycznych będzie dopasowana do wymagań IMBiGS;
  - terminy realizacji zajęć będą dopasowane do innych zajęć uczestników projektu; zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli, z tym, że w dniach nauki szkolnej tylko popołudniami, natomiast w weekendy i dni, kiedy nie odbywa się nauka szkolna – w ciągu całego dnia;
  - szkolenie kończy się przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego; uczestnik szkolenia, który uzyska z niego wynik pozytywny otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
  - po ukończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia na koszt wykonawcy przystąpią do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez  IMBiGS; uczestnik szkolenia, który zda ten egzamin otrzyma świadectwo i książeczkę operatora, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018r. poz. 583);
  Wykonawca zapewnia wymagane badania lekarskie i ubezpieczenie NNW, przekazuje uczestnikom materiały dydaktyczne, dokonuje opłaty za egzaminy i wydanie odpowiednich zaświadczeń.
  Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest:
  1) współpracować z koordynatorem szkolnym projektu w ZS, CKU w Gronowie;
  2) prowadzić zajęcia zgodnie z ustalonym harmonogramem i programem zajęć; Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy ustalony z Zamawiającym harmonogram i program zajęć;
  3) prowadzić dokumentację zajęć według wzorów przekazanych przez Zamawiającego (m.in. dzienniki zajęć);
  4) informować na bieżąco Zamawiającego o stanie realizacji zajęć pod względem merytorycznym, jakościowym i ilościowym, a także o wszelkich zaistniałych problemach w realizacji (w szczególności o odwołaniu zajęć, zmianach w harmonogramie, niskiej frekwencji uczniów);
  5) przekazywać do Zamawiającego harmonogram zajęć do 28 dnia każdego miesiąca poprzedzającego dane zajęcia;
  6) właściwe oznaczyć miejsca realizacji informacją o realizowaniu zajęć w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz prowadzić inne działania w  zakresie informacji i promocji zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020”; Zamawiający udostępni wykonawcy na jego wniosek treść obowiązujących wytycznych w ww. zakresie;
  7) upowszechniać efekty zajęć poprzez sporządzenie (lub zapewnienie) dokumentacji zdjęciowej;
  8) przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu zajęć oryginały dokumentów, w tym dziennik zajęć, dokumentację zdjęciową oraz imienne certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu zajęć;
  9) przestrzegać obowiązki, zalecenia i terminy wynikające z realizacji umowy;
  10) przestrzegać zasad BHP i ppoż.;
  11) aktualizować dane niezbędne do prawidłowej realizacji umowy (np. adres, konto bankowe, oświadczenia, itp.).
 • Termin realizacji zamówienia: IV–VI 2018 r.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Anna Stanula, adres email: przetargi@powiattorunski.pl
 • Termin składania ofert: 23 kwietnia 2018 r. godz. 10.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (pokój nr 100, I piętro, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, Toruń) , w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako „Oferta wykonania zamówienia nr OR.272.3.3.2018”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

drukuj (Szkolenie Operator ładowarko-koparki dla uczestników projektu "Powiatowi Zawodowcy")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-04-13
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-13 14:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-04-13
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-13 14:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38700
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-09 09:03

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11499899
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-30 12:11

Stopka strony