Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 16

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
Nr PZD 11.252.2.8.2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Zakup i dostawa do obwodu drogowego zlokalizowanego w m. Mała Grzywna,
kruszywa kamiennego wapiennego (mieszanki wapienno-żwirowej) w ilości 1000 Mg;

Informacje o zamówieniu:

 1. Informacja o współfinansowaniu zamówienia (należy wskazać, czy zamówienie jest finansowane ze środków zagranicznych) – Nie dotyczy
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę do obwodu drogowego zlokalizowanego w m. Mała Grzywna, kruszywa kamiennego wapiennego (mieszanki wapienno-żwirowej) w ilości 1000 Mg (frakcja do 31,5 mm)
 3. Warunki udziału w postępowaniu:
  Posiadanie doświadczenia w dostawie kruszywa kamiennego
 4. Sposób oceny spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
 6. Sposób obliczania stopnia spełnienia kryteriów oceny oferty:
  Najniższa cena jednostkowa – maksymalna ilość możliwa do uzyskania 100 pkt.
 7. Opis sposobu mierzenia stopnia spełnienia każdego kryterium oceny oferty:
  (Cena minimalna/cena badanej oferty) x 100% = ilość uzyskanych punków
 8. Termin składania ofert: 03.04.2018r.
 9. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie wg. potrzeb do 15.12.2018r.
 10. Termin dokonywania odbiorów częściowych (jeśli takowe są przewidywane): po każdej dostawie
 11. Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: Wykonawca winien wykazać i przedstawić oryginalne dokumenty WZ od producenta.
 12. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji:
  Sebastian Kannenberg, Wojciech Sobótka (56) 66-44-775 pzdtorun@wp.pl
 13. Możliwość i przyczyny unieważnienia zapytania: Przewiduje się unieważnienie postępowania w przypadku nie spełniania przez potencjalnych wykonawców warunków udziału w postępowaniu, jak również w przypadku braku zabezpieczenia przez Zamawiającego wystarczających środków finansowych ten cel.
 14. Klauzula weryfikacji danych oferenta: (np. Podane przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę dane (nr KRS/CEiDG. NIP, status podatnika vat) zostaną zweryfikowane przez zamawiającego przed zawarciem umowy. Stwierdzenie niezgodności tych danych z danymi znajdującymi się w odpowiednich rejestrach stanowią podstawę do odstąpienia od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie oferenta*)

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako „Oferta wykonania zamówienia nr PZD 11.252.2.8.2018 – Zakup i dostawa kruszywa kamiennego…” w siedzibie zamawiającego

Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 16)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-03-27 14:52
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-03-27 14:52

Protokół z postępowania (PZD 11.252.2.8.2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-05 09:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32784
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-19 11:04

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10584037
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-21 07:49

Stopka strony