Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 34

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE OFERTOWE
sygn. sprawy nr OR.272.5.7.2018

Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń

zaprasza

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa pomocy dydaktycznych
w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”.

 

Informacje o zamówieniu:

 1. Rodzaj zamówienia: dostawa
 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, zgodnie z załącznikiem nr 1. Wykonawca wycenia cały asortyment wymieniony w załączniku nr 1, następnie kwotę „wartość zamówienia”, jako suma wszystkich pozycji z kolumny „wartość brutto” wpisuje do formularza oferty (wynagrodzenie brutto).
 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia: nie dotyczy
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 5. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert: cena – 100 %
 6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

W kryterium cena oferty:

Cena oferty (C) – oferta z najniższą łączną ceną brutto otrzyma max. liczbę 100 pkt. x waga kryterium (100%). Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, wg wzoru:

C = (C min / Cb) x 100 x 100 %

                                                                                                                                                                      gdzie:
C – łączna ilość punktów przyznana ofercie, za  kryterium „cena oferty”

C min - najniższa cena spośród badanych ofert    

C b - cena badanej oferty                   

100 - współczynnik stały

100 % - waga procentowa kryterium

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od udzielenia zamówienia.
 2. Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: formularz oferty, opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
 3. Termin składania ofert: 17 sierpnia 2018 r. godz. 12.
 4. Miejsce składania ofert: sekretariat, pokój nr 100, I piętro, ul. Towarowa 4-6, Toruń
 5. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Anna Stanula przetargi@powiattorunski.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:

 1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
 2. nie złożono żadnej ważnej oferty.

 

Ofertę należy złożyć:

w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby”.

W załączeniu:

 1. formularz oferty,
 2. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,
 3. wzór umowy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 34)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-08-09
 • opublikował: Paweł Madajski
  data publikacji: 2018-08-09 14:29
 • zmodyfikował: Paweł Madajski
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 14:33

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-08-09
 • opublikował: Paweł Madajski
  data publikacji: 2018-08-09 14:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31812
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-19 11:04

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10551030
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-16 11:19

Stopka strony