Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU TORUŃSKIEGO W BROWINIE

przeprowadzające postępowanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na podstawie

art. 15 ust. 4 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

o przetargu nieograniczonym
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE
na LEASING Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEJ WINDY

 

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ:

https://www.bip.powiattorunski.pl/2398,przetargi

Określenie przedmiotu zamówienia:

Leasing z opcją wykupu fabrycznie nowej windy dla Domu Pomocy Społecznej

w Wielkiej Nieszawce

Oferty częściowe:

nie

Oferty wariantowe:

nie

Termin wykonania zamówienia:

do 11.01.2019 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  • kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej,
    o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
  • zdolności technicznej lub zawodowej,

                     oraz

  • posiadają uprawnienia do prowadzenia tego typu prac zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 2018 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 z późn. zm.); posiadają również uprawnienia w zakresie projektowania, nadzoru oraz uprawnienia elektryczne; wyznaczą kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane zgodnie z wymaganiami określonymi w Prawie budowlanym.
  • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 300.000 zł.
  • udokumentują, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert należycie wykonali co najmniej 5 dostaw wraz z montażem odpowiadających swoją specyfiką niniejszemu zadaniu, o wartości co najmniej 100.000 zł.

Ocena spełniania warunków- na podstawie załączonych dokumentów.

Informacja o oświadczeniach

i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału

w postępowaniu:

1) Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

2) Opis techniczny urządzenia określający wymagane w SIWZ parametry techniczne

(Załącznik nr 2 – Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia)

3) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wraz z przedmiarem robót

4) Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w oparciu o  przepisy art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1

5) Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych usług przez Wykonawcę

6) Harmonogram opłat leasingowych

7) Dokument pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

Wadium:

nie wymagane

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena 60 %, Termin dostawy 20 %, Gwarancja 20%

Miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie do dnia 21.09.2018 r.

do godziny 09:00 (publiczne otwarcie ofert – godz. 09:10)

Termin związania ofertą:

30 dni

Umowa ramowa, dynamiczny

system zakupów, aukcja elektroniczna,

zamówienia uzupełniające:

Nie przewiduje się

Ogłoszono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 616286-N-2018 z dnia 2018-09-13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1089
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-09-27 10:34

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10950008
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 13:42

Stopka strony