Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Świadczenie usług szkolenia zawodowego dla osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy nabywaniem, podnoszeniem, uzupełnianiem posiadanych kwalifikacji, kompetencji lub umiejętności zawodowych

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NR 2/ZO/STZM/2019

Powiat Toruński reprezentowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Świadczenie usług szkolenia zawodowego dla osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy nabywaniem, podnoszeniem, uzupełnianiem posiadanych kwalifikacji, kompetencji lub umiejętności zawodowych” w ramach realizacji Projektu nr RPKP.10.04.02-04-0002/17 pn.: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 10: Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.4. Edukacja dorosłych,
Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku  pracy.

 • Cel zamówienia: Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób dorosłych spełniających kryteria grupy docelowej chcących z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności.
 • Sposób udzielania zamówienia:
  Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2018 Dyrektora Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne realizowane w ramach projektu pn.: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” w formie zapytania ofertowego z zastosowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z uwzględnieniem postanowień art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
  Zapytanie ofertowe upublicznione jest na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na podmiotowej stronie BIP Zamawiającego https://www.bip.powiattorunski.pl
 • Rodzaj zamówienia: Usługa
 • Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
  Kod główny: CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego.
  Kody dodatkowe:  CPV 80400000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych
  CPV 80411200-0 – Usługi szkół nauki jazdy
 • Opis przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób dorosłych spełniających kryteria grupy docelowej chcących z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności w ramach realizacji Projektu nr RPKP.10.04.02-04-0002/17 pn.: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.4. Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku  pracy.
  Wykonawca zaoferuje szkolenia składające się z minimalnej liczby godzin szkoleniowych ogółem określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a zakres merytoryczny zajęć będzie zgodny z zapisami programów szkolenia w części teoretycznej i praktycznej co umożliwi uczestnikom otrzymanie dokumentów potwierdzających nabycie, uzupełnienie, potwierdzenie kwalifikacji, kompetencji lub umiejętności.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  Zamówienie zostało podzielone na 12 następujących części.
  Część numer:    Nazwa części (kursu)
  1.    Kurs operatora koparko – ładowarki kl. III
  2.    Kurs operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych prowadzące do uzyskania uprawnień UDT do kierowania wózkami jezdniowymi
  3.    Kurs prawa jazdy kat. C+E
  4.    Kurs prawa jazdy kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
  5.    Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
  6.    Kurs prawa jazdy kat. D
  7.    Kompleksowy kurs dietetyka
  8.    Kurs spawania światłowodów „Wstęp do techniki światłowodowej”
  9.    Kurs operator ładowarki jednonaczyniowej do 20t Klasa III
  10.    Kurs operator koparki jednonaczyniowej do 25t Klasa III
  11.    Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej  osób i mienia
  12.    Kurs prawa jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
 • Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamówienie składa się z dwunastu (12) części. Każda z części zamówienia będzie badana i oceniana osobno. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną(e) część(ci) zamówienia wymienione w pkt 6 zapytania ofertowego.
  Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na dowolnie wybraną(e) przez siebie część(ci) zamówienia. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na wybraną(e) przez siebie część(ci) zamówienia, wszystkie złożone przez niego oferty na te części  zamówienia zostaną odrzucone.
  Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy części zamówienia - niedopuszczalne jest dzielenie ustalonych części zamówienia na mniejsze części. Oferty na wykonanie niekompletnej części zamówienia podlegają odrzuceniu.
 • Termin związania ofertą
  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Termin wykonania zamówienia
  Harmonogram ramowy, a także wymiar czasowy poszczególnych kursów określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego dla każdej z części zamówienia. Planowany ramowy termin przeprowadzenia kursów: maj 2019 - 31.03.2020 r.
  Zajęcia dla uczestników kursów muszą odbywać się w dniach i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników.
  W szczególnych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zaplanowanych terminów ramowych lub liczby osób określonych w załączniku nr 2.  
 •  Informacje o wykluczeniu
   Z niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy powiązani są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
  1)    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2)    posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3)    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4)    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawców:
  1)    w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
  2)    którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
 •  Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
  Pod pojęciem Wykonawcy rozumie się:
  -  osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  -  osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która samodzielnie świadczyć będzie usługi w zakresie przeprowadzenia kursu,
  - osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą/jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej/osobę prawną, delegującą osoby do realizacji usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia.
    O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
  1)    posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - tj. wykonawca posiada:
  a)    aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w rozumieniu ustawyo promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) – dotyczy tylko części zamówienia nr 1,2,7,8 ,9,10,11;  
  b)    aktualny wpis do przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodnie z zapisami ustawy z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) – dotyczy tylko części zamówienia nr 3, 4, 5,
  6 i 12;
  c)    aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.) -  dotyczy tylko części zamówienia nr 4,5,6 i 12;
  2)    dysponuje kadrą przewidzianą do prowadzenia kursów stanowiących przedmiot zamówienia, posiadającą wiedzę i minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi w tematyce danego kursu (części zamówienia);
  3)    posiada wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w zakresie szkoleń objętych ofertą albo w przypadku Wykonawcy, którzy nie są wpisani do BUR w zakresie szkoleń objętych ofertą, spełniają odpowiednie wymogi jakościowe, analogiczne dla usług wpisanych do BUR, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. poz. 1678), co potwierdzają poprzez złożenie stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 •  Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert – DOTYCZĄ WSZYSTKICH CZĘŚCI
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (złożonych w terminie oraz spełniających wymagania określone w zapytaniu) na podstawie następujących kryteriów:
  Kryterium nr 1 – Wpis do BUR (Bazy Usług Rozwojowych) szkolenia objętego ofertą    10 %   
  Posiada potwierdzenie wpisu do BUR dla szkolenia objętego ofertą     10
  Kryterium nr 2 - Cena brutto w PLN (dotyczy ceny jednostkowej za przeszkolenie 1 uczestnika)    90 %   
  cena minimalna    90 [cena minimalna / cena zaoferowana w ocenianej ofercie ] x 90 pkt.
 •   Opis sposobu przygotowania oferty
  Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.  Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy,  e-mail, numer telefonu oraz dane identyfikacyjne Wykonawcy, które będą podlegały weryfikacji, zgodnie z opisem pkt. 16 zapytania ofertowego.
  Do oferty należy załączyć:
  1)    oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym przy wykorzystaniu wzoru określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego;
  2)    potwierdzenie wpisu szkolenia objętego ofertą do Bazy Usług Rozwojowych albo oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w punkcie 11.2 ppkt. 3 przy wykorzystaniu wzoru określonego w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego;
  3)    aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) –  jeżeli dotyczy;
  4)    aktualny wpis do przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodnie z zapisami ustawy z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) – jeżeli dotyczy;
  5)    aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.) – jeżeli dotyczy.
  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, będących załącznikami do zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
  Oferta oraz dołączone załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a każda strona winna być zaparafowana.
  W przypadku podpisania oferty lub oświadczenia przez osobę niewymienioną
  w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
  Oferta winna zawierać cenę jednostkową netto/brutto za przeszkolenie jednego uczestnika, odrębnie dla każdej z części, podając ją cyfrowo i słownie. Cena oferty  musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  Zaoferowana w ofercie cena jednostkowa netto/brutto za przeszkolenie jednego uczestnika musi uwzględniać wszelkie koszty oraz opłaty, składki i podatki  związane z realizacją zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
 • Miejsce i termin składania ofert
  Ofertę należy złożyć do dnia 6 maja 2019r. (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
  1)    w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół, CKU w Gronowie (pokój 205) w godzinach pracy Zamawiającego tj. Pn-Pt 7:00-15:00 lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres:
  Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz,
  przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Świadczenie usług szkolenia zawodowego”;
  lub
  2)    zeskanowaną czytelnie ofertę pocztą elektroniczną na adres: stzm@zsgronowo.edu.pl, przy czym w temacie wiadomości należy wpisać:  „Świadczenie usług szkolenia zawodowego”.
  Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna (np. nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego lub gdy Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w pkt 10 zapytania ofertowego lub gdy nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 11.2 zapytania ofertowego.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie podmiotowej BIP Zamawiającego oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz przesłana drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

 • Możliwość i przyczyny unieważnienia zapytania:
  Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, jeżeli:
  1)    środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną przyznane Zamawiającemu;
  2)    nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
  3)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
  4)    postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności gdy umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
 • Klauzula informacyjna dotycząca weryfikacji danych wybranego wykonawcy i konsekwencji ewentualnych niezgodności. Najpóźniej przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia publicznego, dokonuje się weryfikacji podstawowych danych identyfikacyjnych wybranego Wykonawcy (nr KRS / CEiDG. NIP, status podatnika VAT) przedstawionych w Formularzu ofertowym. Niezgodność danych przedstawionych przez wybranego Wykonawcę z wynikami weryfikacji może stanowić podstawę do odstąpienia od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami
  Anita Murawska - Czapla – koordynator projektu
  tel.: 600 685 813, e-mail: stzm@zsgronowo.edu.pl

 

Załączniki
Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są załączniki:
1)    Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
2)    Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
3)    Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych;
4)    Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu odpowiednich wymogów jakościowych, analogicznych dla usług wpisanych do BUR, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe( dla Wykonawców nie wpisanych do BUR);
5)    Załącznik nr 5 –  Wzór umowy (odrębnie dla każdej z części zamówienia)

Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączniki do pobrania poniżej.

drukuj (Świadczenie usług szkolenia zawodowego dla osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy nabywaniem, podnoszeniem, uzupełnianiem posiadanych kwalifikacji, kompetencji lub umiejętności zawodowych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Dembińska
  data wytworzenia: 2019-04-18
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-04-18 11:03
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-18 10:36

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Dembińska
  data wytworzenia: 2019-04-18
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-04-18 11:03
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-18 10:55

Informacja o wyniku postępowania nr 2/ZO/STZM/2019

drukuj (Informacja o wyniku postępowania nr 2/ZO/STZM/2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-05-09 12:47

Informacja o udzieleniu zamówienia

drukuj (Informacja o udzieleniu zamówienia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2019-05-24
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-05-24 10:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2357
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-24 10:19

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10938254
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-14 15:10

Stopka strony