Ścieżka nawigacyjna

  • ZADANIA POWIATU

Treść strony

Tutaj znajdziecie Państwo informacje dotyczące zadań oraz zasad przyjmowania i załatwiania spraw należących do poszczególnych zakresów zadań komórek organizacyjnych Starostwa wynikających z przepisów prawa materialnego:

Zadania Powiatu zostały w sposób ogólny zdefiniowane w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym:

Art. 4. [Zadania powiatów]

1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej;
2) promocji i ochrony zdrowia;
3) pomocy społecznej;
3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4) polityki prorodzinnej;
5) wspierania osób niepełnosprawnych;
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8) kultury fizycznej i turystyki;
9) geodezji, kartografii i katastru;
10) gospodarki nieruchomościami;
11) administracji architektoniczno-budowlanej;
12) gospodarki wodnej;
13) ochrony środowiska i przyrody;
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
18) ochrony praw konsumenta;
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
20) obronności;
21) promocji powiatu;
22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);
23) działalności w zakresie telekomunikacji.

1a.  (uchylony).
2.  Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
3.  Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
4.  Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
5.  Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
6.  Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Czesław Makowski
  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2003-08-08 14:35
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-18 14:26

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38093
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 14:26

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12640289
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-26 14:57

Stopka strony