Ścieżka nawigacyjna

  • OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść strony

Nowe obowiązki dla podmiotów posiadających decyzje uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Starosta Toruński informuje, że w dniu 6 września 2019 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).

Konsultacje projektu Programu współpracy - wyniki

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zwanego dalej „Programem” zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/225/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 roku. Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag do projektu Programu współpracy (…).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wody Polski zawiadamia o wszczęciu na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska postępowania administracyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 29.11.2016r. znak: OS.6341.61.2016.MO stanowiącej pozwolenie wodnoprawne dla Lubickich Wodociągów Sp. z o.o. na wprowadzanie do wód rzeki Drwęcy w km 10+000 oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Lubiczu Dolnym.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie organu (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk, pokój nr 201, w godzinach 8 – 14) oraz złożyć ewentualne wnioski i uwagi, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 30 października 2019 roku

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 30 października 2019 r. została wydana decyzja znak: AB.6740.4.311.2019.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej w Lubiczu Górnym” w obrębie ewidencyjnym 0011 Lubicz Górny. Informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Toruniu, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Towarowa 4-6, (tel. 66 289 39) w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 24 października 2019 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Czarnowo, gm. Zławieś Wielka, oznaczonej jako działka nr 311/5 o pow. 0,30 ha, zapisanej w księdze wieczystej TO1T/00012652/8, w której jako właściciel widnieje Skarb Państwa, a faktycznym właścicielem nieruchomości są spadkobiercy po nieżyjącej Zofii Tyburczy.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim na rok 2020.

Zapraszamy do składania ofert!

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią gazową pod dnem Kanału Dolnego na działce ewidencyjnej nr 489 obręb Górsk, gmina Zławieś Wielka.
Przed wydaniem decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Zarządzie Zlewni w Toruniu w godzinach pracy urzędu oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 9 października 2019 roku

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto”.
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w dniach pracy Urzędu, w terminie do dnia 04 listopada 2019 roku. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6; tel. 66 28 939).

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu

W dniu 25 września 2019 roku wydana została decyzja znak: GD.ZUZ.5.421.548.2018.JL udzielająca Gminie Lubicz, ul. Toruńska 21, pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzenia wodnego – istniejącego rowu melioracyjnego „R-B” zlokalizowanego na działce geod. nr 47/13 obręb 0001 Brzozówka, gm. Obrowo w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Kanalizacja deszczowo-drenażowa w Krobi ul. Olszynowa, Jaśminowa, Okrągła, Orzechowa, Osiedlowa, Jesionowa, Długa, Owocowa, Srebrna”.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 26 września 2019 roku

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej w Lubiczu Górnym”. Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w dniach pracy Urzędu, w terminie do dnia 21 października 2019 roku.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 9 września 2019 roku

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wydaniu decyzji znak WIR.V.7821.10.2019.KS z 30.08.2019 roku umarzającej postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty toruńskiego z dnia 25 maja 2017 roku, nr ABA.6740.4.23.2017.LK zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu”.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu informuje, że zawiadomieniem z 22 sierpnia 2019 r., znak WUOZ.T.WRD.5140.1,12,2019.DH wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków parku dworskiego w Głuchowie.

Odstrzał sanitarny dzików w związku z ASF

Rozporządzenie Nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 131228
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-14 11:54

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10955855
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-19 11:28

Stopka strony