Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Otwarty konkurs ofert 2019 - znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe.

Lista organizacji oraz zadań, które otrzymały dofinansowanie ze strony Powiatu, a także druk zaktualizowanego opisu działań , harmonogramu i kosztorysu do pobrania po rozwinięciu linku „więcej”.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały antysmogowej - nowy termin

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”). Konsultacje społeczne trwają do 31 marca 2019 roku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Toruński zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nabycia z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Toruńskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 38/13 o pow. 0,1220 ha położonej w obrębie Osiek nad Wisłą, gm. Obrowo, zapisanej w księdze wieczystej TO1T/00033730/6, stanowiącej własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiek nad Wisłą.

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: ABA.6740.5.166.2018.MB z dnia 07 stycznia 2019r., obejmującą budowę budynku inwentarskiego – obory dla bydła mlecznego w istniejącym gospodarstwie rolnym oraz elementów urządzenia terenu, przewidzianych do realizacji na działce o nr geod. 102 w m. Bierzgłowo, obręb 0001 Bierzgłowo, gm. Łubianka.

Otwarty konkurs ofert dla NGO 2019 - rozpoczęliśmy nabór wniosków!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej; upowszechniania turystyki krajoznawstwa.
Oferty należy składać w termie do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15.30.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Toruński zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nabycia z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Toruńskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 475 o pow. 0,2300 ha i nr 476 o pow. 0,3900 ha położonej w obrębie Osówka, gm. Czernikowo, stanowiącej własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Osówce.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Toruński zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nabycia z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Toruńskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 114 o pow. 0,1000 ha położonej w obrębie Liciszewy, gm. Czernikowo, stanowiącej własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Liciszewach.

Nieodpłatna pomoc prawna - wynik otwartego konkursu ofert na 2019 rok

Zarząd Powiatu Toruńskiego informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 31 października 2018 roku otwartego konkursu ofert na powierzenie  organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Toruńskim na rok 2019  nie wyłoniono żadnej organizacji pozarządowej.
W wyniku ogłoszonego konkursu na powierzenie w/w zadania wpłynęło pięć ofert: Jedna oferta wpłynęła po upływie wyznaczonego terminu, pozostałe cztery nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucji administracyjnej przeciwko zobowiązanej Pani Alicji Literskiej w dniu 28 grudnia 2018 roku w siedzibie II US w Toruniu zostanie dokonany opis i oszacowanie wartości nieruchomości stanowiącej prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Ludwika Waryńskiego 7 w Toruniu.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 8 listopada 2018 roku

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 08 listopada 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.9.209.2018.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty-Górsk, polegającej na budowie chodnika od km 0+000 do km 2+155, obejmującej następujące nieruchomości bądź ich części, oznaczone w ewidencji gruntów: 489, 3229/17, 3229/21, 441/8, 509/1, 507/1, 3229/26 i 429 obręb 0005 Górsk, jednostka ewidencyjna: 041509_2, Zławieś Wielka, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wydaniu decyzji znak WIR.V.7821.12.2018.PP z dnia 26 września 2018 roku utrzymującej w mocy decyzję Starosty Toruńskiego z dnia 2 maja 2018 roku znak ABA.6740.2.5.2018.LK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr  2026C, polegającej na budowie ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina – Grzywna – Sławkowo oraz umarzającej postępowanie Starosty Toruńskiego w zakresie działki nr 326 obręb nr 0011 Grzywna.

„Program współpracy (…)” – wynik konsultacji

10 października br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag do projektu Programu współpracy (…).

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego, działającego przez pełnomocnika P. Renatę Krajczewską-Jędrusiak z dnia 19 września 2018 r. (data wpływu: 19 września 2018 r., l. dz. 26228/2018), że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk polegającej na budowie chodnika od km 0 + 000 do km 2 + 155.

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: ABA.6740.3.44.2018.KM z dnia 05 października 2018 r., obejmującą budowę instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 1MW oraz stacji transformatorowej kontenerowej 0,4/15 kV – PV Czernikowo+ z elementami urządzenia terenu przewidzianej na działce nr ewidencyjny 476/6 w obrębie 0001 Czernikowo w m. Czernikowo.

Emisja obligacji komunalnych - wybór Banku

Zarząd Powiatu Toruńskiego informuje o wyborze banku PKO Bank Polski S.A. do organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych Powiatu Toruńskiego w roku 2018 na kwotę 4.000.000 zł.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 119118
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-01 13:17

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10016160
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-21 12:00

Stopka strony