Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 21 listopada 2018 roku

Starosta Toruński informuje o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 412/1 o pow. 0,0141 ha- wydzielona z działki nr 412 o pow. 3,1000 ha, dla której nie została założona księga wieczysta, a która stała się z mocy prawa własnością Gminy Czernikowo. Zgodnie z treścią w/w decyzji, wartość nieruchomości została określona na łączną kwotę 5.100 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych) a ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości podlega złożeniu do depozytu sądowego na okres 10 lat.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński informuje o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 412/1 o pow. 0,0141 ha- wydzielona z działki nr 412 o pow. 3,1000 ha, dla której nie została założona księga wieczysta, a która stała się z mocy prawa własnością Gminy Czernikowo, w dniu w którym decyzja Starosty Toruńskiego z dnia 1 lutego 2018r., znak ABA.6740.3.77.2017.LK udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 101125C Zimny Zdrój- Czernikowo, poprzez budowę drogi rowerowej od km 4+836 do km 5+634 oraz od km 6+662 do km 7+770, stała się ostateczna, to znaczy 15 czerwca 2018r.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński informuje o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 79/3 o pow. 0,0167- wydzielona z działki nr 79/2 o pow. 1,8400 ha oraz nr 250/2 o pow. 0,0038 ha- wydzielona z działki nr 250/1 o pow. 1,4500 ha, położone w miejscowości Biskupice, gmina Łubianka, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu oznaczonej numerem TO1T/00008124/1, które stały się dnia 18.09.2017r. z mocy prawa własnością Powiatu Toruńskiego w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2016C, 2018C i 2019C poprzez budowę drogi rowerowej Warszewice- Biskupice- Brąchnowo- Pigża- Leszcz”, zatwierdzoną decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 10 sierpnia 2017r. znak ABA.6740.5.69.2017.LK.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński informuje o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym: działka oznaczona geodezyjnie nr 412/1 o pow. 0,0141 ha- wydzielona z działki nr 412 o pow. 3,1000 ha, dla której nie została założona księga wieczysta, a która stanie się z mocy prawa własnością Gminy Czernikowo, w dniu w którym decyzja Starosty Toruńskiego z dnia 1 lutego 2018r., znak ABA.6740.3.77.2017.LK stanie się ostateczna. Działka stanowiła własność Pani Gabrieli Balewskiej (z domu Sztandara), córki Jana i Marianny, jednakże starosta posiada wiedzę, iż Pani Gabriela Balewska nie żyje, a kwestia następstwa prawnego nie została uregulowana.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński informuje o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 79/3 o pow. 0,0167- wydzielona z działki nr 79/2 o pow. 1,8400 ha oraz nr 250/2 o pow. 0,0038 ha- wydzielona z działki nr 250/1 o pow. 1,4500 ha, położone w miejscowości Biskupice, gmina Łubianka, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu oznaczonej numerem TO1T/00008124/1, które stały się dnia 18.09.2017r. z mocy prawa własnością Powiatu Toruńskiego w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2016C, 2018C i 2019C poprzez budowę drogi rowerowej Warszewice- Biskupice- Brąchnowo- Pigża- Leszcz”, zatwierdzoną decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 10 sierpnia 2017r. znak ABA.6740.5.69.2017.LK.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński informuje o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Papowie Toruńskim gmina Łysomice, oznaczoną geodezyjnie nr 203/7 o pow. 0,0812 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr TO1T/00027947/5 nabytą z mocy prawa przez Powiat Toruński, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Toruńskiego z dnia z dnia 29 grudnia 2016 r. znak ABA.6740.6.180.2016.LK.
Z treścią wydanej decyzji oraz z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, (pokój 107, tel. 056 662 88 64).

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2017  r.

o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia

zawiadamia się, że: z wniosku: p. Filipa Grzelaka,
pełnomocnika Zarządu Powiatu Toruńskiego
z siedzibą w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6
złożonego dnia:  15.12.2017r.
nr w rejestrze organu: PP.81201.2017
zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu: 28.11.2017 r., l. dz. 29187), który został uzupełniony dnia 12 grudnia 2017 r. l. dz. 30538, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 10568C w miejscowości Zławieś Mała” obejmującej działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki lub ich części przeznaczone pod inwestycję drogową):

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w Papowie Toruńskim, oznaczoną numerem ewidencyjnym 203/7 o pow. 0,0812 ha, zapisaną w KW TO1T/00027947/5

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński informuje o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 25 maja 2017r. znak ABA.6740.4.23.2017.LK, na rzecz Gminy Lubicz. Zgodnie z księgą wieczystą TO1T/00016378/5 nieruchomość stanowi współwłasność JULIANA i JANINY KRZEWIŃSKICH, jednakże Starosta Toruński posiada informację, iż współwłaściciel nieruchomości, Pan Julian Krzewiński nie żyje, a kwestia następstwa prawnego nie została uregulowana.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński informuje o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nieodpłatnego nabycia z dniem 1 stycznia 2016r. z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 279/20, 279/21 i 279/22 o łącznej powierzchni 0,2553 ha, zapisane w księdze wieczystej nr TO1T/00057077/4- stanowiące dotąd własność Toruńskiej Oficyny Poligraficznej „IBIS” sp. z o.o. z siedzibą w Małej Nieszawce oraz udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 279/19 o pow. 0,0327 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1T/00057078/1- stanowiącej współwłasność Toruńskiej Oficyny Poligraficznej „IBIS” sp. z o.o. z siedzibą w Małej Nieszawce oraz Pana Andrzeja Wilmanowicza.

Konsultacje społeczne "Programu rozwoju powiatu toruńskiego na lata 2017-2020"

Zarząd Powiatu Toruńskiego ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych „Programu rozwoju powiatu toruńskiego na lata 2017-2020”. Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 27.10.2017r. do 03.11.2017r.
Uwagi i wnioski, które  można składać w formie pisemnej za pomocą „Formularza zgłaszania uwag”, przyjmowane będą do dnia 03.11.2017 roku włącznie, natomiast dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Toruniu, tel.: 56 662 88 51.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński informuje o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - działki oznaczone geodezyjnie nr 79/3 o pow. 0,0167- wydzielona z działki nr 79/2 o pow. 1,8400 ha oraz nr 250/2 o pow. 0,0038 ha- wydzielona z działki nr 250/1 o pow. 1,4500 ha, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu oznaczonej numerem TO1T/00008124/1, które stały się dnia 18.09.2017r. z mocy prawa własnością Powiatu Toruńskiego w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2016C, 2018C i 2019C poprzez budowę drogi rowerowej Warszewice- Biskupice- Brąchnowo- Pigża- Leszcz” zatwierdzoną decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 10 sierpnia 2017r. znak ABA.6740.5.69.2017.LK.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia o prowadzonym postępowaniu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. znak ABA. 6740.6.180.2016.LK, na rzecz Powiatu Toruńskiego na cele realizacji inwestycji drogowej pod nazwą ”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie w km. 4+071 do 7+171, na łączną długość 3,100 km”, oznaczoną geodezyjnie jako: działka  nr 203/7 o pow. 0,0812 ha – wydzielona z działki 203/6, obręb Papowo Toruńskie, gmina Łysomice, zapisaną w księdze wieczystej nr TO1T/00027947/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 84259
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-21 15:23

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9660392
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-14 13:29

Stopka strony