Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

§ 22. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - „GN”

1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.
2. Wydział realizuje zadania za pośrednictwem wydzielonych w jego ramach referatów:
1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GOD,
2) Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków - GEG,
3) Referat Gospodarki Nieruchomościami - GGN.
3. Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego należy w szczególności:
1) aktualizacja i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
a) szczegółowych osnów geodezyjnych,
b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
3) zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowanych z bazami danych,
4) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykaz zmian gruntowych.
4. Do podstawowych zadań Referatu Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego należy w szczególności:
1) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów,
2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
b) rejestru cen i wartości nieruchomości,
3) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,
4) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli nieruchomości wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
5) zapewnienie gminom nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do bazy danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
6) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
7) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
8) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
9) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
5. Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i mienia powiatu należy w szczególności:
1) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym między innymi:
a) zbywanie i nabywanie w tym: sprzedaż, zamiana, darowizna, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
b) oddawanie w najem, dzierżawę, użyczenie i obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
c) prowadzenie ewidencji i sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
2) załatwianie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne,
3) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym oraz stwierdzenie wygaśnięcia trwałego zarządu lub przekazanie trwałego zarządu pomiędzy jednostkami,
4) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości w tym orzekanie o wywłaszczeniu i ustalanie odszkodowania,
5) prowadzenie spraw związanych ze zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, a także o przyznaniu nieruchomości zmiennych,
6) wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oraz zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości,
7) orzekanie o wywłaszczeniu i zwrocie wywłaszczonych nieruchomości na obszarze jednostek samorządu terytorialnego wskazanej w drodze decyzji Wojewody,
8) ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przeznaczone lub zajęte pod drogi publiczne,
9) aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
10) udzielanie, na wniosek osób fizycznych bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
11) udzielanie bonifikat z tytułu opłat za trwały zarząd,
12) regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
13) nieodpłatne przyznawanie własności działek siedliskowych,
14) wydawanie decyzji o nieodpłatnym przyznaniu działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa (tzw. działki dożywotniej),
15) ustanawianie w drodze decyzji trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a zarządzanej przez Lasy Państwowe, która ma być przeznaczona na drogi krajowe,
16) stwierdzanie o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym,
17) przekazywanie organom wojskowym, na ich wniosek, w trwały zarząd gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
18) uzgadnianie wprowadzania zakazu wstępu na grunty zajęte na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub wykorzystywane na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa,
19) wydawanie decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe, na wniosek właściwego organu wojskowego,
20) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu na wniosek właściwego organu wojskowego,
21) przejmowanie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości przekazanych przez Agencję Mienia Wojskowego na zasadach w/w ustawy,
22) przekazywanie w użytkowanie wieczyste, nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe,
23) wydawanie decyzji o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz z ustaleniem wysokości opłaty za przekształcenie,
24) odmowa wydania decyzji o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
25) stwierdzanie, w drodze decyzji, uprawnień do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
26) składanie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy,
27) podwyższanie czynszu i innych opłat za używanie lokali mieszkalnych,
28) tworzenie i gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości,
29) występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,
30) przygotowywanie decyzji i porozumień w sprawach przejęcia lub przekazania mienia powiatu,
31) współdziałanie ze służbami finansowo – księgowymi w przeprowadzaniu inwentaryzacji mienia komunalnego,
32) przygotowywanie umów na użytkowanie pomieszczeń w administrowanych obiektach i ich aktualizacja.
6. Geodeta Powiatowy realizuje zadania Starosty, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, w sprawach określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm).

  • data wytworzenia: 2015-02-04
  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2015-02-04 12:31
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2017-03-22 10:12

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5208
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-22 10:12

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8732372
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-18 14:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl