Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

        STANOWIENIE I OGŁASZANIE PRAWA MIEJSCOWEGO

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO - w istniejącym porządku prawnym przepisy dotyczące stanowienia aktów prawa miejscowego zawarte są w różnych ustawach. Zgodnie z art. 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze działania tych organów, stąd określenie „akty prawa miejscowego”. Z art. 88 ust. 1 Konstytucji wynika, że warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Uprawnienia do stanowienia przez powiat aktów prawa miejscowego o charakterze strukturalno-organizacyjnym i porządkowym zawarte są w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, natomiast upoważnienia do stanowienia przepisów prawa miejscowego o charakterze wykonawczym znajdują się w przepisach prawa materialnego. 

RADA POWIATU - organem uprawnionym do stanowienia aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu jest rada powiatu. Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym nie zawierają szczegółowych definicji aktów prawa miejscowego. Stosownie do art. 40 ustawy powiat posiada kompetencje, na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, do stanowienia aktów prawa miejscowego. 

Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:
- wymagających uregulowania w statucie,
- szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
- zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
Do aktów prawa miejscowego zalicza się również przepisy porządkowe stanowione przez organy powiatu (art. 41 ustawy o samorządzie powiatowym).
Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organa powiatu. 

PRZEPISY PORZĄDKOWE mogą być wydawane w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy. Uprawnienie to przysługuje też zarządowi  powiatu, ale tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki i pod warunkiem, że zostaną zatwierdzone na najbliższej sesji rady powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia ich radzie lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa rada powiatu. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń przez ich rozplakatowanie w miejscach publicznych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu. 

ZASKARŻANIE PRZEPISU do sądu administracyjnego przysługuje każdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z  zakresu administracji publicznej. Zaskarżenie musi być poprzedzone bezskutecznym wezwaniem organu samorządu, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.

WOJEWÓDZKIE DZIENNIKI URZĘDOWE są organami promulgacyjnymi w których ogłasza się:

 • akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
 • akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;
 • statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;
 • akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
 • wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;
 • porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:
  - między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;
 • uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa;
 • obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;
 • rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • statut urzędu wojewódzkiego;
 • inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne;
 • przepisy porządkowe wydane przez organ powiatu.
   

Wojewódzki Dziennik Urzędowy wydaje wojewoda, na nim też ciąży obowiązek prowadzenia zbioru tych dzienników.
 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2005-02-21 07:42
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 16:09

Rejestr zmian

 • 1. Aktualizacja wykazu dokumentów publikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych /29.07.2011r./
 • zmieniono 2017-03-22 13:12 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja podstaw prawnych.
 • zmieniono 2019-03-11 13:16 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja podstaw prawnych, aktywacja linków.
 • zmieniono 2019-04-02 15:51 przez Marzena Pietruszyńska: Aktywacja linku do aktu prawnego.
 • zmieniono 2020-05-19 16:09 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja linku.

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13125
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 16:09

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12614886
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-23 12:23

Stopka strony