Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.
 2. Geodeta Powiatowy realizuje zadania Starosty, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, w sprawach określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Wydział realizuje zadania za pośrednictwem wydzielonych w jego ramach referatów:
  1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GOD,
  2) Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków - GEG,
  3) Referat Gospodarki Nieruchomościami - GGN.
 4. Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego należy w szczególności:
  1) aktualizacja i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
  a) szczegółowych osnów geodezyjnych,
  b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
  3) zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowanych z bazami danych,
  4) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek lub budynków.
 5. Do podstawowych zadań Referatu Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego należy w szczególności:
  1) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów,
  2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
  a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
  b) rejestru cen i wartości nieruchomości,
  c) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
  3) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,
  4) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli nieruchomości wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
  5) zapewnienie gminom nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do bazy danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  6) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  7) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  8) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  9) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 6. Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i mienia powiatu należy w szczególności:
  1) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym między innymi:
  a) zbywanie i nabywanie w tym: sprzedaż, zamiana, darowizna, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
  b) oddawanie w najem, dzierżawę, użyczenie i obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
  c) prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz sporządzanie planów polityki gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu,
  d) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa i Powiatu;
  2) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz sporządzanie odpowiednich wykazów nieruchomości.
  3) badanie ksiąg wieczystych oraz składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych.
  4) wydawanie zezwoleń na wykreślenie obciążeń z KW.
  5) wydawanie decyzji o nieodpłatnym przyznaniu własności działek siedliskowych.
  6) wydawanie decyzji o nieodpłatnym przyznaniu działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa (tzw. działki dożywotniej).
  7) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne.
  8) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym oraz stwierdzenie wygaśnięcia trwałego zarządu lub przekazanie trwałego zarządu pomiędzy jednostkami.
  9) prowadzenie postępowań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i zwrotami wywłaszczonych nieruchomości.
  10) wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oraz zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości.
  11) prowadzenie negocjacji i przygotowywanie porozumień oraz prowadzenie postępowań w zakresie ustalania odszkodowań za nieruchomości przeznaczone lub zajęte pod drogi publiczne.
  12) ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
  13) udzielanie, na wniosek, bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
  14) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz z ustaleniem wysokości opłaty za przekształcenie.
  15) Udzielanie informacji o realizacji roszczeń z tytułu mienia zabużańskiego.
  16) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarząd i użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym.
  17) przekazywanie w użytkowanie wieczyste, nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe.
  18) Prowadzenie spraw w związku z realizacją roszczeń wynikających z przepisów ustaw o stosunku Państwa do kościołów i gmin wyznaniowych,
  19) Nabywanie przez Skarb Państwa mienia po podmiotach, które nie dokonały wpisu w KRS w terminie ustawowym.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-02-05 08:38
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-01 11:43

Rejestr zmian

 • zmieniono 2016-09-26 10:34 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • zmieniono 2017-03-24 14:26 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja treści.
 • zmieniono 2018-01-24 12:33 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja treści zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Toruniu.
 • zmieniono 2019-03-01 11:43 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja treści.

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40567
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 11:04

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11538125
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony