Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-017

 1. Nazwa procedury:
  Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora.
  Decyzja przenosząca pozwolenie na budowę obiektu budowlanego zostaje wydana na wniosek nowego inwestora.
  Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę zawierający:
   • oświadczenie podmiotu, na rzecz którego ma być przepisane pozwolenie, iż przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę,
   • oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wypełnione przez nowego inwestora,
  • ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę,
  • jeżeli budowa została już rozpoczęta i minęło ponad 3 lata od wydania pozwolenia na budowę należy przedłożyć zarejestrowany przez poprzedniego inwestora dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu),
  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.
   Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie przeniesienia pozwolenia.
 5. Opłaty:
  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
  • od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę – 90 zł.
   W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
   Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
  • budownictwa mieszkaniowego,
  • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
  • instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego
   Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
   Opłaty skarbowej - bez prowizji - można dokonywać:
  • w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu – ul. Towarowa 4-6 - parter
  • w kasach organu podatkowego tj. w Urzędzie Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B.
   Wpłaty bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez strony postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 9. Dodatkowe informacje:
  Pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, tzn.:
  • jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna,
  • budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata
   Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie przeniesienia pozwolenia.
 10. Druki do pobrania:
  • Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
  • Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • Informacja uzupełniająca do wniosku
   - druki do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-08-30 14:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-12-19 12:04

Cyfrowy Urząd - Formularz do wypełnienia

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2014-07-01 10:23

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8471
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-20 11:39

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12125710
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:12

Stopka strony