Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-017

1. Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora.
Decyzja przenosząca pozwolenie na budowę obiektu budowlanego zostaje wydana na wniosek nowego inwestora. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Architektury i Budownictwa
Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30

3. Podstawa prawna:

 • Art. 40 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami)

4. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę zawierający:
  - oświadczenie podmiotu, na rzecz którego ma być przepisane pozwolenie, iż przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę,
  - oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wy-pełnione przez nowego inwestora
 • ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę
 • jeżeli budowa została już rozpoczęta i minęło ponad 3 lata od wydania pozwolenia na budowę należy przedłożyć zarejestrowany przez poprzedniego inwestora dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu).
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie przeniesienia pozwolenia.

5. Opłata skarbowa:
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
 • od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę – 90 zł.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:

 • budownictwa mieszkaniowego,
 • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego

Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
Opłaty skarbowej - bez prowizji - można dokonywać:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu – u l. Towarowa 4-6 - parter
 • w kasach organu podatkowego tj. w Urzędzie Miasta Torunia - przy ul. Grudziądzkiej 126B

Wpłaty bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

6. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Dodatkowe informacje:
Pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, tzn.:

 • jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna,
 • budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie przeniesienia pozwolenia.

10. Druki do pobrania:
Druki formularzy do pobrania poniżej.

drukuj

 • autor informacji: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2011-01-13 13:05
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-04 09:11
 • autor informacji: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-12-19 12:04

Cyfrowy Urząd - Formularz do wypełnienia

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2014-07-01 10:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6135
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-04 09:11

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8733468
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-18 14:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl