Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-041

1.

Nazwa procedury:
Wpis do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora

2. Nazwa Wydziału:
Wydział Komunikacji i Transportu
3.

Podstawa prawna:

4.

Wymagane dokumenty:                                                                                                                                   

 • Wypełniony formularz wniosku o wpis do ewidencji  instruktorów/ wykładowców (wzór wniosku stanowi  załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagradzania członków komisji).

Załączniki:
a) kserokopię prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami przez okres określony w art. 33 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami ,
b) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
c) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
d) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców,
e) dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminów przeprowadzonych przez komisję powołaną przez wojewodę,
f) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za przestępstwa wymienione w art. 33, ust. 1, pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami ,
g) fotografię.

Do wglądu okazuje się oryginał prawa jazdy oraz dowód osobisty.
5.

Opłaty:  
50,00 zł –opłata komunikacyjna.
Płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu (godziny otwarcia kasy: poniedziałki, środy, czwartki 7.30-14.00, we wtorki 7.30-15.00, w piątki 7.30-14.00), bądź przelewem na konto Starostwa.
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy Oddział w Toruniu
Numer konta: 76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

6. Termin załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 14 dni – od otrzymania dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikację przed komisją powołaną przez wojewodę.
7.

Jednostka prowadząca sprawę:   
Wydział Komunikacji i Transportu, tel. (56) 662 89 22, fax. (56) 662 89 23, pokój 131, I piętro

8.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od jego otrzymania.

9.

Dodatkowe informacje:
WYMAGANIA:
Instruktorem jest osoba, która:
1) posiada prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 2  lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
2) posiada prawo jazdy kategorii B  co najmniej przez okres 2  lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
5) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
8) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Uwagi:
1. Badania lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu.
2. Kurs dla kandydatów na instruktorów może prowadzić ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.
3. Egzaminy przeprowadza się do osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu.
4. Wpis do ewidencji instruktorów zostanie dokonany po uzyskaniu informacji o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
5. Legitymację instruktora wydaje się na okres wynikający z terminu badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami.

10.

Formularze do pobrania:
Wniosek  o wpis do ewidencji instruktorów – druk do pobrania poniżej

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Werner
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-25 14:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Werner
  data wytworzenia: 2013-11-18
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-18 09:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2496
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-25 14:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11528610
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-06 20:50

Stopka strony