Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-019C

 1. Nazwa procedury:
  Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia  robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 3. Podstawa prawna:
  • Art. 29, ust. 1, pkt. 3, 3a i art. 30 ustawy z 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 4. Wymagane dokumenty:
  Zgłoszenie zamiaru budowy obiektów (wykonania robót budowlanych), nie wymagających pozwolenia na budowę. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1 : 500 lub 1 : 1 000 z oznaczoną i zwymiarowaną lokalizacją projektowanego obiektu,
  • opis zawierający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia,
  • odpowiednie szkice lub rysunki (zalecany projektu zagospodarowania działki i projektu budowlany, sporządzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, członka izby samorządu zawodowego. Projekt winien zawierać informację o warunkach geologicznych pod projektowanym zbiornikiem i drenażem rozsączającym) a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
   W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 5. Opłata skarbowa:
  Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
  Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia – organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może przystąpić do wykonania robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 8. Tryb odwoławczy:
  Przyjęcie zgłoszenia nie podlega trybowi odwoławczemu. W przypadku, gdy Starosta Toruński wniesie sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia
 9. Dodatkowe informacje:
  1. Zgodnie z przepisami ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) wykonanie wylotu służącego do odprowadzania ścieków do środowiska z przydomowej oczyszczalni ścieków (również m.in. w formie drenażu rozsączającego, studni chłonnej) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
   W myśl art. 16 pkt 65 Prawa wodnego poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Zaliczone do nich zostały również urządzenia służące do odprowadzania oczyszczonych ścieków z przydomowej oczyszczalni (np. drenaż, studnia chłonna, wylot), stanowiące urządzenia wodne z uwagi na kształtowanie zasobów wodnych, które wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w myśl art. 389 pkt 6 Prawa wodnego.
  2. Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków objętej zgłoszeniem, jeżeli realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
   • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
   • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
   • pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,
   • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
  3. Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, jeżeli realizacja jest przewidziana na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
 10. Druki do pobrania:
  • Zgłoszenie zamiaru budowy obiektów (wykonania robót budowlanych) nie wymagających pozwolenia na budowę.
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
   - druki do pobrania poniżej.Cyfrowy Urząd - Formularz do wypełnienia

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2011-01-14 09:28
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 09:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-12-19 12:25

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8585
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-10 09:29

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12329397
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 15:49

Stopka strony