Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-023

1. Nazwa procedury:
Wydanie wtórnika prawa jazdy

2. Nazwa Wydziału:
Komunikacja i Transport

3. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących  pojazdami (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 978 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 25 lutego2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz.231 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania w wydziale),
- kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm. Pozycja frontalna (patrz  informacje dodatkowe),
- kserokopia posiadanego prawa jazdy,
- w przypadku  utraty dokumentu przy składaniu wniosku należy złożyć pisemne oświadczenie na podstawie art. 233 k.k.,
- dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy

Do wglądu:
- aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport – oryginał),
- cudzoziemiec dołącza kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy (oryginał tego dokumentu do wglądu).

Sposób dostarczenia dokumentów:
- osobiście w urzędzie po okazaniu dokumentu  tożsamości,
- przez pełnomocnika (pełnomocnictwo) po kazaniu dokumentu tożsamości pełnomocnika do wglądu, oraz przedłożeniu dokumentu tożsamości wnioskodawcy lub odpisu tego dokumentu (np. kserokopii) potwierdzonego przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,
- drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej www.esp.pwpw.pl – o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, kierowca odbiera prawo jazdy osobiście i dostarcza oryginały wymaganych dokumentów.

5. Opłaty:

 • Wydanie prawa jazdy – 100,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna.
 • Pełnomocnictwo -17 zł, płatne na konto Urzędu Miasta Torunia (nr konta 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799),  nie podlega opłacie jeżeli udzielone jest małżonkowi, rodzeństwu, dzieciom, dziadkom, rodzicom.

Opłatę  za prawo jazdy uiszcza się:

 • w kasie Starostwa gotówką, lub za pomocą kart płatniczych,
 • na konto bankowe 76 9550 0003 2024 0201 1255 0002.

Dowód wpłaty należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu.

6. Termin załatwienia sprawy:
- do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 56 662 89 15, stanowisko 9 i 10, I piętro
Na stronie internetowej www.info-car.pl można sprawdzić czy dokument jest gotowy do odbioru w urzędzie.

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Dodatkowe informacje:
1) Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Dokument prawa jazdy zostanie wyprodukowany po dostarczeniu dowodu uiszczenia opłaty.
3) Prawo jazdy będzie wydane na okres nie przekraczający 15 lat (dot. kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T). Okres ten może by skrócony na podstawie orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.
4) Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.
5) Istnieje obowiązek zawiadomienia, niezwłocznie o utracie dokumentu, o zniszczeniu dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność i w ciągu 30 dni należy wymienić prawo jazdy jeżeli nastąpiła zmiana stanu faktycznego, np. zmiana adresu zameldowania.
6) W razie odzyskania utraconego prawa jazdy należy zwrócić dokument do Wydziału Komunikacji.
7) W przypadku reklamacji błędnie wyprodukowanego prawa jazdy termin sprawy może ulec wydłużeniu.
8) Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.
9) Odbiór wtórnika prawa jazdy może nastąpić przez pełnomocnika, który powinien okazać pełnomocnictwo z dokumentem tożsamości.
10) Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
a. za pośrednictwem poczty – przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (tylko w przypadku, gdy osoba wcześniej uiściła opłatę za wydanie prawa jazdy),
b. bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.
10) Prawo jazdy otrzymuje osoba, która przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawieniem zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

10. Formularze do pobrania:
Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w intrenecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je dostarcza do Wydziału Komunikacji, gdzie są wydawane zainteresowanym.

drukuj

 • autor informacji: Adam Wilczyński
  data wytworzenia: 2013-06-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-07-04 09:07
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-06 08:56

Złóż wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem ESP PiK

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2014-05-23 12:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7643
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-06 08:56

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8654609
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-12-15 14:05

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl
baner toplayer
02.01.2017 dniem wolnym od pracy