Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 19. Wydział Architektury i Budownictwa - „AB”

 1. Wydział Architektury i Budownictwa zapewnia obsługę w zakresie wykonywania przez starostę zadań administracji architektoniczno – budowlanej nałożonych ustawą - Prawo budowlane, a niezastrzeżonych dla innych organów.
 2. Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie ustalonym ustawą - Prawo budowlane,
  2. sprawdzanie projektów budowlanych w zakresie:
    a) zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska,
    b) zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
    c) kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
    d) wykonania obowiązku sprawdzenia projektu, przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  3.  udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w oparciu o upoważnienie udzielone przez ministra który ustanowił przepisy techniczno - budowlane,
  4. udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych i obszaru kolejowego,
  5. wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
  6. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  7. wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,
  8. zawieranie w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
  9. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę,
  10. ustalenie wykonania i egzekwowanie obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia,
  11. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozbiórki nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
  12. nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
  13. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  14. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, rejestru zgłoszeń budowy oraz rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń,
  15. wydawanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innej osoby,
  16. wydawanie decyzji przenoszącej prawa wynikające ze zgłoszenia na rzecz innej osoby,
  17. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
  18. wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
  19. wydawanie dziennika budowy,
  20. potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
  21. potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
  22. uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
  23. przygotowanie uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych,
  24. sporządzanie opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych planowanych na terenie Powiatu Toruńskiego,
  25.  sporządzanie zawiadomień o przystąpieniu gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgłaszanie wniosków i uwag do sporządzanego planu zagospodarowania,
  26. sporządzanie uzgodnień projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu o znaczeniu ponadlokalnym, służącym realizacji inwestycji celu publicznego,
  27. przyjmowanie od gmin kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2020-03-02 11:11
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 11:05

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-07-01 11:05 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja treści zgodnie z obowiązujcym Regulaminem Organizacyjnym.

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3618
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 11:05

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12128259
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:12

Stopka strony