Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PONOWNY NABÓR OFERT PRACY NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT PRACY – DWA STANOWISKA

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

 

 Okres i forma zatrudnienia:

 Sierpień – grudzień 2013 r. (planowany termin). Umowa o pracę  - pełny etat w zadaniowym systemie czasu pracy.

 

 

1. Wymagania formalne niezbędne:

              1)    Kandydat posiada :

  a)  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna,   psychologia, socjologia, praca  socjalna, nauki o rodzinie

b)  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.

            2)Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza

               rodzicielska  nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

  3) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

  4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;

            5) kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni 

               praw publicznych;

            6) nie prowadzi postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat.

            7) kandydat przedstawi co najmniej 2 letni staż pracy.

 

2. Wymagania merytoryczne:

1)    znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do niej,

2)    znajomość ustawy o pomocy społecznej,

          3)    znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

3. Wymagania dodatkowe:

1)    samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

2)    odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;

3)    wysoki stopień empatii;

4)    nieposzlakowana opinia;

5)    kreatywność;

6)    umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;

7)    prawo jazdy kat. B i dysponowanie środkiem lokomocji;

 

4. Zakres zadań:

1)     udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2)     przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

          3)     pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4)     zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5)     konsultowania dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu) oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

6)     konsultowania dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu) oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka

7)     zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

8)     udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia;

          9)     przedstawianie okresowego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

     10) wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie    
        powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;

11)    sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;

12)    w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje art.53 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

13)   w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art.61 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

14)    wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka;

15)    w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

16)    w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka,  gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

      17)  wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego
        samego typu;

           18)    pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba;

19)    sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;

           20)   współpraca z ośrodkiem adopcyjnym.

 

5. Wymagane dokumenty:

      1)   Kwestionariusz osobowy

2)    CV;

3)    kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy;

4)    list motywacyjny

5)    kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

6)    kserokopie świadectw pracy;

7)    oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);

8)    oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

9)    oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.23 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

11)  oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

 

6. Miejsce świadczenia pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz teren powiatu toruńskiego, praca w środowisku zamieszkania   wskazanych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

 

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ul. Towarowa 4 - 6, w sekretariacie (pokój Nr 51, parter), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie do dnia 08 lipca 2013 r. (liczy się data wpływu oferty do PCPR w Toruniu do godz. 15.oo)

 

9. Postępowanie rekrutacyjne:

    Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

    Etap I – Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

    Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna z zaproszonymi telefonicznie kandydatami odbędzie się w siedzibie Powiatowego

    Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 w dniu 09 lipca 2013 r.

 

    Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Zakrzewska – z-ca dyrektora Powiatowego Centrum

    Pomocy Rodzinie w Toruniu ul. Towarowa 4-6 tel. 56 662 8753  w godzinach urzędowania PCPR.

 

 • Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do PCPR po terminie nie będą rozpatrzone.

 

 

 Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

Jolanta Zielińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2013-06-24
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2013-06-24 09:50
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-24 10:03

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20899
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 08:37

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12634372
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-26 14:57

Stopka strony