Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na wolne stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

I. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4 -6, tel.: 056 662 87 50; fax: 056 662 87 51; e-mail: sekretariat@pcpr-torun.pl

II. Określenie stanowiska: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

III. Rodzaj umowy: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy

IV. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie;

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub,

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

c) osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

d) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu wykonawczego,

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

f) znajomość przepisów z zakresu: - ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - ustawy o pomocy społecznej, - ustawy o samorządzie powiatowym, - ustawy o ochronie danych osobowych, - kodeks postępowania administracyjnego, - ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz powiązanych aktów wykonawczych,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

V. Wymagania dodatkowe:

1. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

2. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,

3. nieposzlakowana opinia,

4. komunikatywność, dyspozycyjność, kultura osobista, odporność na stres,

5. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,

6. dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

7. umiejętność interpretowania przepisów,

8. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

9. umiejętność sporządzania sprawozdań,

10. umiejętność obsługi komputera pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu,

11. czynne prawo jazdy kategorii B, 12. umiejętność pracy w zespole.

 

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2. przygotowywanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,

3. pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4. zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

7. wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,

8. sporządzanie opinii w sprawie umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej (rodzinnej lub instytucjonalnej ), w szczególności rodzeństwa,

9. sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie,

10. wydawanie innych opinii, w związku z zaistniałą potrzebą,

11. praca związana z dokonywaniem oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

12. praca związana z dokonywaniem oceny rodziny zastępczej,

13. współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w celu realizacji indywidualnych planów działania, w szczególności z ośrodkami adopcyjnymi,

14. gromadzenie wszelkich niezbędnych informacji o rodzinie,

15. prowadzenie monitoringu postępów i efektów podejmowanych prac,

16. dokumentowanie własnej pracy poprzez przygotowanie sprawozdania miesięcznego, dziennika pracy oraz miesięcznych kart czasu pracy,

17. przygotowywanie innych niezbędnych materiałów i dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy,

18. podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy służbowej i państwowej,

19. informowanie o wszelkich zaistniałych problemach,

20. przedstawianie odpowiednich sprawozdań z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,

21. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie

VII. Wykaz niezbędnych dokumentów :

1. życiorys (CV) i list motywacyjny,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem w PCPR w Toruniu lub u notariusza,

3. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, potwierdzone za zgodność z oryginałem w PCPR w Toruniu lub u notariusza,

4. dokument poświadczający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy), potwierdzone za zgodność z oryginałem w PCPR w Toruniu lub u notariusza,

6. oświadczenia kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego: - o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, - o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci), - o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe, - o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, - o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

7. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

VIII. Miejsce świadczenia pracy: Teren powiatu toruńskiego, praca głównie w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu toruńskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej).

IX. Inne informacje:

- Praca Koordynatora będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w weekendy ( 40 godzin tygodniowo ),

- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej będzie mieć pod opieką łącznie około 15 rodzin zastępczych, - Praca Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w okresie od kwietnia 2015 r. do grudnia 2015 r.,

- Praca Koordynatora nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego, - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodzin objętych przedmiotowym wsparciem funkcji pedagoga i nauczyciela wychowawcy, nie może również uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: do dnia 15 kwietnia 2015r. do godz. 12:00, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ”. Oferty, które wpłyną do PCPR po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Powiatu Toruńskiego, na stronie PCPR w Toruniu. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu www.bip.powiattorunski.pl, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

drukuj (NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na wolne stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej)

Metryka

  • opublikował: Ryszard Bukowski
    data publikacji: 2015-04-08 12:12

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20862
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 08:37

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12614943
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-23 12:23

Stopka strony