Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
ul. Towarowa 4-6
tel. (56) 662 88 09-20
pokój nr 102, 103, 109, piętro I

org@powiattorunski.pl
biurorady@powiattorunski.pl
informatyk@powiattorunski.pl

 

 1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, realizuje zadania dotyczące problematyki prawno – administracyjnej, wojskowej i nadzoru nad stowarzyszeniami oraz w zakresie spraw obywatelskich.
 2. W strukturze organizacyjnej Wydziału funkcjonuje - Biuro Rady zapewniające administracyjną obsługę Rady Powiatu,
 3. Do podstawowych zadań Biura Rady należy:
  1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, Komisji i radnych,
  2. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji,
  3. sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Komisji,
  4. prowadzenie rejestru:
   1. uchwał Rady,
   2. wniosków i opinii Komisji,
   3. interpelacji i wniosków radnych,
  5. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków komisji i interpelacji radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
  6. przedkładanie uchwał Rady organom nadzoru i do publikacji,
  7. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
 4. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw organizacyjnych i ogólnych należy w szczególności:
  1. obsługa administracyjna Zarządu, w tym:
   1. przygotowywanie materiałów i protokołowanie posiedzeń Zarządu,
   2. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
   3. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Zarządu naczelnikom wydziałów i czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
  2. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
  3. prowadzenie kancelarii ogólnej Starostwa, w tym przyjmowanie, rejestracja korespondencji wpływającej do Starosty i przekazywanie jej do właściwych komórek organizacyjnych,
  4. prowadzenie i koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
  5. prowadzenie ewidencji oddelegowań służbowych pracowników,
  6. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
  7. opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Starostwa stosownie do potrzeb i bieżących zmian w przepisach prawa,
  8. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
  9. prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
  10. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd,
  11. prowadzenie centralnego rejestru umów,
  12. opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym,
  13. przekazywanie materiałów do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
  14. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad terminowym ich załatwianiem,
  15. prowadzenie zbioru bibliotecznego Starostwa,
  16. administrowanie wewnętrzną siecią komputerową Starostwa, w tym zapewnienie funkcjonowania systemów informatycznych oraz czuwanie nad bezpieczeństwem danych osobowych zawartych w tych systemach,
  17. zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego przy używaniu oprogramowania informatycznego w Urzędzie,
  18. nadzór nad stroną internetową Powiatu i Biuletynu Informacji Publicznej,
  19. prowadzenie spraw administracyjnych należących do właściwości Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
  20. przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych składanych Staroście i Przewodniczącemu Rady oraz przekazywanie ich kopii do właściwych urzędów.
 5. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw obywatelskich należy w szczególności:
  1. nadzór nad działalnością stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i stowarzyszeń zwykłych,
  2. wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa oraz prowadzenie spraw związanych z przewozem osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
  3. realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  4. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o repatriacji i Karcie Polaka,
  5. organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
  6. przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
  7. wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.
 6. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy w szczególności:
  1. w zakresie spraw obronnych:
   1. koordynowanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i aktualizacją dokumentów obronnych wynikających z „Zakresu działania Starostwa w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju;
   2. opracowanie i aktualizowanie m.in.:
    • „Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Toruńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny”,
    • „Planu Akcji Kurierskiej Starosty Toruńskiego”,
    • „Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Powiatu Toruńskiego na potrzeby obronne państwa”,
    • „Regulaminu Organizacyjnego Starostwa na czas wojny”,
   3. koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych i wykonawczych związanych z zabezpieczeniem potrzeb Sił Zbrojnych RP,
   4. współdziałanie z przedstawicielami administracji wojskowej w zakresie planowania i realizacji zadań wsparcia świadczonych na rzecz wojsk sojuszniczych w ramach obowiązków państwa – gospodarza (HNS);
  2. w zakresie obrony cywilnej:
   1. opracowanie i aktualizowanie „Planu obrony cywilnej Powiatu Toruńskiego”,
   2. przeprowadzanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej do działania,
   3. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń sił obrony cywilnej,
   4. organizowanie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
   5. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
   6. planowanie, przygotowanie i koordynowanie ewakuacji ludności na wypadek zagrożenia życia, zdrowia i majątku ludności na terenie większym niż jedna gmina,
   7. planowanie ochrony oraz ewakuacji zabytków i dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem, opracowanie „Planu ochrony zabytków na terenie Powiatu Toruńskiego”,
   8. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych,
   9. nadzorowanie realizacji przedsięwzięć związanych z zapewnieniem dostaw wody dla ludności, podmiotów gospodarczych, zwierząt hodowlanych, urządzeń specjalnych oraz dla celów przeciwpożarowych,
   10. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
  3. w zakresie zarządzania kryzysowego:
   1. opracowanie i aktualizowanie „Toruńskiego Planu Zarządzania Kryzysowego”,
   2. monitorowanie stanu bezpieczeństwa powiatu, dyspozycyjności i gotowości sił i środków ratowniczych oraz wspomagających działania ratownicze,
   3. wdrażanie, weryfikowanie i aktualizowanie baz danych niezbędnych do zabezpieczenia procesu koordynacji działań, realizowanych w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń,
   4. opracowywanie materiałów analityczno-sprawozdawczych z zakresu przygotowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń,
   5. wdrażanie i utrzymywanie w gotowości systemów techniczno-informatycznych wspomagających proces podejmowania decyzji, monitorowania zagrożeń oraz powiadamiania i alarmowania ludności.
 7. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw oraz nadzór nad przestrzeganiem w Starostwie przepisów ochrony przeciwpożarowej,
  2. zabezpieczenie mienia Starostwa i ochrony pomieszczeń,
  3. administrowanie budynkiem Starostwa,
  4. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym, konserwacją sprzętu i wyposażeniem w Starostwie,
  5. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
  6. gospodarowanie drukami i formularzami,
  7. gospodarowanie taborem samochodowym,
  8. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia powiatu,
  9. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach Starostwa oraz innych zadań z zakresu obsługi gospodarczej.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-02-05 08:42
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-25 10:27

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
obowiązuje od 25 maja 2018 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane  kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800 , e-mail: starostwo@powiattorunski.pl
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować telefonicznie pod nr: 56 662 89 60 lub wysyłając e-mail na adres: iod@powiattorunski.pl
 3. Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Starosty Toruńskiego wynikających z przepisów prawa:
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
  • ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
  • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów,
  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
  • ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
  • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 140) a następnie zostaną usunięte.
 8. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 9. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Przemysław Chmielewski
  data publikacji: 2018-05-25 11:29
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-25 10:33

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66897
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-27 11:31:29

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji