Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od czwartek 2019-10-31 godz. 12:25 do środa 2019-11-13 godz. 10:00 piątek 2019-11-15 godz. 12:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-31 12:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2019-10-31
Data końca składania ofert: środa 2019-11-13 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 615626-N-2019 z dnia 2019-10-31 r.
 

Zarząd Powiatu Toruńskiego: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (URL): http://www.powiattorunski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, na poniższy adres
Adres:
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, pokój nr 100, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu
Numer referencyjny: OR.272.1.12.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych nadawanych przez zamawiającego w okresie trwania umowy. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 1) przesyłki listowe w obrocie krajowym i zagranicznym: a) przesyłki ekonomiczne nierejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, o wadze do 2000 g, b) zwykłe priorytetowe – przesyłki nierejestrowane, będące przesyłkami najszybszej kategorii, o wadze do 2000 g c) polecone ekonomiczne – przesyłki rejestrowane, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, o wadze do 2000 g, d) polecone priorytetowe – przesyłki rejestrowane, będące przesyłkami najszybszej kategorii, o wadze do 2000 g, e) polecone ekonomiczne ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO), rejestrowane przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru nie będące przesyłkami najszybszej kategorii o wadze do 2000 g, f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO), rejestrowane przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, będące przesyłkami najszybszej kategorii o wadze do 2000g, Wymiary przesyłki listowej: - maksymalnie - 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, – minimalne wymiary strony adresowej – 90 × 140 mm, Wymiary przesyłek przyjmuje się z tolerancją maksymalnie do 2 mm. 2) paczki pocztowe - przesyłka rejestrowana, niebędące przesyłką listową, o masie do 20 000 g. Wymiary paczki pocztowej - żaden z wymiarów nie może przekroczyć 2000 mm, lub wymiary nie mogą przekroczyć 3000 mm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość.

II.5) Główny kod CPV: 64110000-0
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej obejmującej obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicę, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2018, poz. 2188 z późn. zm). Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1292).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1. usługę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, obejmującym przyjmowanie do obrotu pocztowego przesyłek listowych krajowych i zagranicznych oraz przyjmowanie do obrotu paczek krajowych i zagranicznych dla jednego podmiotu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto oraz załączonych dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli usługa jest w trakcie wykonywania, to na dzień składania ofert musi być już zrealizowana dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 6 miesięcy, a wartość zrealizowanych usług, w ramach tej umowy nie może być niższa niż 100 000 zł brutto w tym okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe (składany na wezwanie zamawiającego – do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji pocztowe (składany na wezwanie zamawiającego – do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji, zawierający w szczególności cenę oferty oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa, (strony 3)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-10-31 12:21
Załączniki:
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia309.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-10-31
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-10-31 12:25
Wyjaśnienie treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-08 09:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Zamawiający: Zarząd Powiatu Toruńskiego

z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6 87 - 100 Toruń

Znak: OR.272.1.12.2019

 

 

Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług pocztowych
na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zapytanie Wykonawcy:

 

Pytanie 1

Zamawiający w pkt. 2 ppkt. SIWZ 2) Opis przedmiotu zamówienia – definiuje, że „paczki pocztowe – przesyłka rejestrowana, niebędące przesyłką listową, o masie do 20 000 g”.

Wykonawca informuje, że paczki pocztowe przy założeniu usługi powszechnej mają ograniczenie wagowe do 10 000 g., a ponadto biorąc pod uwagę iż Zamawiający w Formularzu oferty przewiduje jedynie paczki do 5 kg czyli 5000 g Wykonawca wnosi o wykreślenie „do 20 000 g” i wpisanie „do 10000 g”

 

Pytanie 2

Zamawiający w pkt. 2 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wskazuje, że „Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę na podany adres do każdego miejsca w kraju i za granicą”.

Wykonawca informuje, że przesyłki doręczane są poza granicami zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi dotyczącymi świadczenia usług pocztowych oraz wiążącymi Regulaminami Światowego Związku Pocztowego. Wykonawca wskazuje, iż nie może zagwarantować doręczenia przesyłek do każdego adresu poza granicami kraju.

W związku z tym prosimy o zmianę tego zapisu na następujący „Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju, a poza jego granicami do  państw ujętych w wykazie umieszczonym w cenniku usług powszechnych.

 

Pytanie 3

Zamawiający w pkt. 2 lit c Opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ – określił terminy, w jakich Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki.

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści tego punktu na zgodną i tożsamą z postanowieniem dotyczącymi terminów doręczania przesyłek pocztowych, które zostały uregulowane Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r, poz. 545), wydanego na podstawie ustawy Prawo Pocztowe, a które to sformułowania podkreślają deklaratywność a nie obligatoryjność podanych terminów tj. wpisanie zamiast słowa „zobowiązany”  słowa „ deklaruje” ?

 

Pytanie 4

Zamawiający w pkt. 2  Opis przedmiotu zamówienia do  SIWZ – wskazuje, że Nadawanie przesyłek zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, będzie się odbywać
z wykorzystaniem potwierdzeń odbioru - druki KPA-5. Zamawiający zakupi we własnym zakresie formularze zwrotnych potwierdzeń odbioru stosowanych przy nadawaniu przesyłek zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tzw. białe zwrotki na druku KPA-5”.

Wykonawca informuje, że stosowanie przez nadawców w obrocie pocztowym różnorodnych formularzy potwierdzenia odbioru wpływa na obniżenie jakości świadczonych usług pocztowych, a także na koszty związane z procesem ich opracowywania, dlatego też druki potwierdzenia odbioru funkcjonujące
w obrocie pocztowym muszą spełniać zarówno określone wymagania techniczne, jak również zapisy na formularzu merytoryczne wynikać z obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług powszechnych Poczta Polska dopuszcza do stosowania przez Klientów formularze własnego nakładu, bez konieczności ich zatwierdzania, jeżeli ich wzory są identyczne z tymi  zamieszczonymi na stronie www.poczta-polska.pl. W/w Regulamin jest dokumentem na podstawie którego są świadczone usługi dla Klientów.

Ponieważ KPA oraz Ordynacja podatkowa nie mają aktów wykonawczych, a więc nie ma
w obowiązujących aktach prawnych wzorów druków potwierdzeń odbioru w postępowaniu administracyjnym oraz postępowaniu podatkowym, Poczta Polska przygotowała wzory takich potwierdzeń odbioru, umieszczając na nich zapisy wynikające z KPA i Ordynacji podatkowej i zamieściła je na stronie www. Powołując się na ww. zapis Regulaminu – jeżeli Klient zastosuje do nadawanych przesyłek potwierdzenie odbioru zgodne z jednym z ww. wzorów (w tym również zgodnie z wymogami technicznymi), jego zastosowanie nie wymaga zatwierdzenie przez Pocztę Polską przed jego wprowadzeniem do obrotu pocztowego.

Załączamy wzory obowiązujących druków potwierdzenia odbioru w poszczególnych rodzajach postępowania.

Wnioskujemy o zastąpienie zaproponowanego przez Zamawiającego wzoru na dopuszczony przez Wykonawcę spełniający wymogi wybranego rodzaju postępowania.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w proponowanym zakresie?

 

Pytanie 5

Zamawiający w pkt. 2 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ – wskazuje, że „Na żądanie Zamawiającego Wykonawca musi udokumentować, w formie papierowej (np. kopia zbiorczego spisu potwierdzenia odbioru, wydruk komputerowy itp.), odbiór przesyłki rejestrowanej ze wskazaniem co najmniej nazwiska osoby odbierającej przesyłkę i datą jej odbioru. Każdorazowo dokument taki zostanie opatrzony datą sporządzenia, podpisem sporządzającego i pieczęcią firmową Wykonawcy.”

Wykonawca informuje, że czynność ta jest możliwa za dodatkową opłatą zgodnie z Cennikiem opłat dodatkowych do usług powszechnych i niepowszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym.

 

Dlatego też Wykonawca wnosi o wykreślenie tego wymogu z SIWZ a jeśli Zamawiający pozostawi bez zmian ten zapis i go nie wykreśli, wnosi o umożliwienie wyceny tej żądanej dodatkowej usługi poprzez dodanie takiej możliwości w formularzu wyceny.

 

Pytanie 6

Zamawiający w pkt. 4 ppkt 1-6 Warunki udziału w postępowaniu do SIWZ, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na

- przyjmowaniu przesyłek

- doręczaniu przesyłek

a w ppkt. 3 Zamawiający wskazuje, że „Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia do wglądu kopii umów
o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ppkt 1.” Natomiast w ppkt 4 Zamawiający dodaje: „ Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie pkt. 3, lub oświadczeń pracowników, że zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym SIWZ wzorze umowy.

Wykonawca wnosi o wykreślenie tego wymogu lub jego modyfikację z uwagi na to, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy świadczenie usług pocztowych polegających na dostarczaniu przez Wykonawcę przesyłek nadanych przez Zamawiającego na podany adres do każdego miejsca w kraju
i za granicą. Wykonawca zatrudnia około 80 000 pracowników i świadczy usługi dla wielu podmiotów i nie ma możliwości wydzielenia i tym samym wskazania, wszystkich pracowników uczestniczących w przejmowania i doręczaniu przesyłek właśnie tego konkretnie zamawiającego na terenie całego kraju.

Dodatkowo, w przypadku przesyłek doręczanych za granicą Wykonawca nie ma możliwości pozyskania umów pracowników doręczających takie przesyłki, ponieważ nie są to pracownicy Wykonawcy tylko podmiotów, które z Wykonawcą maja podpisane stosowne umowy
o czym była mowa wyżej.

Wykonawca informuje ponadto, że przekazywanie Zamawiającemu informacji jak wyżej jest równoznaczne z udostępnianiem szerokiego zakresu danych osobowych, które nie są Zamawiającemu niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest kontrola spełniania przez Wykonawcę wymagań
w zakresie zatrudnienia przez niego pracowników na podstawie umowy o pracę. Brak jest również uzasadnienia dla obciążania Wykonawcy dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności przeglądnięcia akt osobowych wielu tysięcy pracowników celem wyodrębnienia umów o pracę następnie wykonania wielu tysięcy kopii i przekazanie ich do Zamawiającego i to wszystko w trzy dni! Dla Zamawiającego nie powinno być istotne kto konkretnie zatrudniony jest u Wykonawcy na podstawie Umowy o pracę i na jakich warunkach, a jedynie sam fakt zatrudnienia osób w takiej formie – dla potwierdzenia którego nie jest konieczna Zamawiającemu znajomość imion, i nazwisk miejsca ich pracy i innych danych,  które znajdują się w umowach o pracę.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, iż z regulacji zawartych w art. 29 ust. 3a oraz 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych nie można wywodzić podstawy do przekazywania Zamawiającemu danych osobowych pracowników, a zarówno dokumentowanie zatrudnienia osób, o których mowa w art. w art. 29 ust. 3a, jak i kontrola spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w tym artykule może odbywać się w sposób, który nie będzie wiązał się
z przetwarzaniem danych indywidualnych osób.

Wykonawca może np. być zobowiązany do złożenia oświadczenia o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę w wybranych obszarach firmy, np. w placówce nadawczej Wykonawcy obsługującej Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu pkt 4 ppkt 1-6, bowiem w przypadku wykonywania usług pocztowych, jak widać z powyższego nie ma możliwości wyodrębnienia pracowników dedykowanych wykonaniu wyłącznie usług jednego Zamawiającego albo stosowne zmodyfikowanie i oparcie wymagań na oświadczeniu Wykonawcy o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wybranych przez Zamawiającego obszarach Wykonawcy.

 

Pytanie 7

W pkt. 11 SIWZ Opis kryteriów (…) przy wyborze oferty (…) Zamawiający przewiduje kryterium – liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wskazując, że wyliczenie wskaźnika zatrudnienia ma opierać się na osobach, które będą zatrudnione bezpośrednio przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Taka jak wskazał już Wykonawca, nie ma żadnej możliwości określenia jakiejkolwiek grupy pracowników zatrudnionych przez operatora pocztowego, która będzie „zatrudniona bezpośrednio przy realizacji zamówienia”, będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Kryterium to jest opisane zbyt ogólnie i nie daje Wykonawcy możliwości dokonania jakiejkolwiek deklaracji wskaźnika, skoro nie jest możliwe określenie pracowników, którzy będą bezpośrednio zaangażowania w realizacje zamówienia.

 

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie tego kryterium i pozostawienie jedynie kryterium cena albo jego stosowne zmodyfikowanie poprzez wyraźne jednoznaczne dookreślenie pojęcia „osoby zatrudnionej bezpośrednio przy realizacji zamówienia”.

 

Pytanie 8

Zamawiający w § 1 ust. 1 wzoru umowy będącego Załącznikiem nr 5 do SIWZ wskazuje, że „Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych nadawanych przez zamawiającego  w okresie trwania umowy”.

Jednakże przedmiotem umowy jest również usługa odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego i stąd konieczne jest dopisanie jej w powołanym ust. 1 Wykonawca wnosi więc o dodanie po słowie zamawiającego „oraz usługi odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego”.

 

Pytanie 9

 

Zamawiający w SIWZ – Załącznik nr 5 – wzór umowy  § 4 ust. 4 stwierdza, że  „Ceny jednostkowe brutto podane w ofercie – formularzu oferty – są stałe przez cały okres obowiązywania umowy,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu.”

Wykonawca zauważa, że  jako operator wyznaczony, zobowiązany do świadczenia usług pocztowych,
w tym także usług o charakterze powszechnym, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Przepisy zamieszczone w rozdziale IV ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych.

Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym okresie czasu, w świetle istotnych postanowień zawartych w treści SIWZ, Wykonawca realizując zamówienia w cenach wynikających z formularza, zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych
z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny zarówno ze względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć.

Ponadto zauważyć należy, iż Wykonawca zawierając umowę musi uwzględnić obowiązującą aktualnie stawkę podatku VAT. Natomiast wystawiając fakturę VAT za wykonane zamówienie publiczne musi naliczyć podatek w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury, a nie w dacie podpisywania umowy czy też składania oferty przetargowej. W efekcie w przypadku ustawowej zmiany przepisów
w zakresie podatków, w tym w szczególności skutkującej objęciem podatkiem VAT usług dotychczas nieopodatkowanych lub zmiany stawek podatku VAT, wykonawca zamówienia publicznego będzie musiał zmniejszyć kwotę należnego wynagrodzenia netto, ponieważ zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadniczo nie jest możliwa zmiana ceny realizacji zamówienia podana
w ofercie, na podstawie której został wybrany dany wykonawca, a nieprzewidziana w SIWZ bądź ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku Wykonawcy jako operatora wyznaczonego, zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, w przypadku zmiany przepisów w zakresie podatku VAT doszłoby do sytuacji świadczenia tych usług w wysokości niższej aniżeli obowiązujące opłaty.

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający w treści SIWZ nie przewidział  możliwości zmiany cen jednostkowych w dwóch kluczowych przypadkach a mianowicie w przypadku zmiany cennika na usługi powszechne oraz zmiany przepisów  dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usług pocztowych. .

Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę istotnych postanowień umowy poprzez modyfikację
ust. 4 i 6 nadając mu następujące brzmienie:

"Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany cen jednostkowych brutto, w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT;

b) zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę
w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT.”

 

Pytanie 10

Wykonawca z uwagi na swoje stanowisko zawarte w pytaniu nr 6 wnosi o wykreślenie z Załącznika nr 5 – wzór umowy § 6 ust. 4 a z uwagi na fakt przysługiwania Zamawiającemu odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w Prawie pocztowym, Wykonawca wnosi dodatkowo o wykreślenie kar przewidzianych w § 6  ust. 2 i 3.

 

Pytanie 11

Zamawiający w SIWZ – Załącznik nr 5 – wzór umowy § 6 ust. 8 przewidział, że „W przypadku nieterminowego odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania, zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % miesięcznej kwoty za usługę odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego za każdy dzień zwłoki.”

Wykonawca informuje, że roszczenia odszkodowawcze za tę usługę odbywają się zgodnie
z Regulaminem świadczonej usługi tj. odbiór korespondencji z siedziby Zamawiającego i stoją
w sprzeczności z zapisem proponowanym przez Zamawiającego. Wykonawca proponuje więc zmianę treści ust. 8 na:

„Zamawiającemu przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu, w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór” (§ 11 Regulaminu świadczenia usługi Poczta Firmowa).

 

Pytanie 12

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający umożliwi dodanie przez Wykonawcę do umowy załączników operacyjnych, tj. w szczególności Regulaminów w których znajdą się m.in. informacje dotyczące szczegółowych zasad świadczenia usług na rzecz Zamawiającego?

 

Pytanie 13

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie:

- formatu przesyłek poz. I (1-3, 1-3) II (1-3, 1-3), III (1-3, 1-3)

- wagi przesyłek i strefy IV (1-2)

- wagi oraz czy to jest obrót krajowy czy zagraniczny? poz. IV(1)

- obrót krajowy czy zagraniczny? poz. VI (1)

- formatu (zwrot przesyłek pocztowych i zwrot przesyłek pocztowych ZPO)

w Załączniku nr 2 str.3/3 Formularz ofertowy.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

 

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji – fragment „do 20 000 g” otrzymuje brzmienie „do „10 000 g” - zmodyfikowany załącznik nr 2 str. 3/3 Formularz ofertowy w załączeniu.

 

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji – fragment „Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę na podany adres do każdego miejsca w kraju i za granicą” otrzymuje brzmienie „Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju, a poza jego granicami do państw ujętych w wykazie umieszczonym w cenniku usług powszechnych”. Zmodyfikowana SIWZ w załączeniu.

 

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający odstępuje od modyfikacji treści specyfikacji.

 

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający nie dopuszcza zmiany, stosowany przez Zamawiającego druk potwierdzenia odbioru jest zgodny z dopuszczonym przez Wykonawcę.

 

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający rezygnuje z zapisu  „Na żądanie Zamawiającego Wykonawca musi udokumentować, w formie papierowej (np. kopia zbiorczego spisu potwierdzenia odbioru, wydruk komputerowy itp.), odbiór przesyłki rejestrowanej ze wskazaniem co najmniej nazwiska osoby odbierającej przesyłkę i datą jej odbioru. Każdorazowo dokument taki zostanie opatrzony datą sporządzenia, podpisem sporządzającego i pieczęcią firmową Wykonawcy.” I  wprowadza zapis „Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość śledzenia przesyłki”.

 

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji - zmodyfikowana SIWZ w załączeniu.

 

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji – fragment SIWZ „liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę” otrzymuje brzmienie „liczba pracowników zatrudnionych na terenie Torunia i powiatu toruńskiego na umowę o pracę” - zmodyfikowana SIWZ w załączeniu.

 

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji – fragment wzoru umowy „Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych nadawanych przez zamawiającego  w okresie trwania umowy” otrzymuje brzmienie:

 

„Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych nadawanych przez zamawiającego oraz usługi odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego w okresie trwania umowy” – zmodyfikowany wzór umowy w załączeniu (w zmodyfikowanej SIWZ).

 

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający modyfikuje częściowo zapisy wzoru umowy z SIWZ – dodany zostaje fragment  

„jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT”. Zmodyfikowany wzór umowy w załączeniu (w zmodyfikowanej SIWZ).

 

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji - zmodyfikowany wzór umowy w załączeniu (w zmodyfikowanej SIWZ).

 

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji. Fragment „W przypadku nieterminowego odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania, zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % miesięcznej kwoty za usługę odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego za każdy dzień zwłoki.” Otrzymuje brzmienie:

„Zamawiającemu przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu, w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór”.

 

Odpowiedź na pytanie 12

Zamawiający dopuszcza dodanie przez Wykonawcę załączników w zakresie niesprzecznym z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikami do niej, przy czym wykonawca przedstawi treść załączników do akceptacji Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Odpowiedź na pytanie 13

Zamawiający doprecyzowuje kategorie przesyłek: zmodyfikowany załącznik nr 2 str. 3/3 Formularz ofertowy w załączeniu (w zmodyfikowanej SIWZ).

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15 listopada 2019 r. do godz. 12:00.

Zmodyfikowana SIWZ w załączeniu.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-11-08
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-11-08 08:51
Załączniki:
 • SIWZ po modyfikacji680.73kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-11-08
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-11-08 09:02
 • wyjaśnienia pdf2.3MB
  wyjaśnienia skan

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-11-08
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-11-08 09:02
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (w związku z ogłoszoną modyfikacją SIWZ)
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-08 13:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2019-11-15 godz. 12:00
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 540240343-N-2019 z dnia 08-11-2019 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 615626-N-2019
Data: 31/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Powiatu Toruńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4. 2)
W ogłoszeniu jest: do 20 000 g
W ogłoszeniu powinno być: do 10 000 g

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2. 2
W ogłoszeniu jest: liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
W ogłoszeniu powinno być: liczba pracowników zatrudnionych na terenie Torunia i powiatu toruńskiego na umowę o pracę

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6. 2.
W ogłoszeniu jest: 2019-11-13, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: 2019-11-15, godzina: 12:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-11-08
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-11-08 12:32
Wyjaśnienie treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-12 13:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Zamawiający: Zarząd Powiatu Toruńskiego                                                                                      

z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6 87 - 100 Toruń

Znak: OR.272.1.12.2019                                                                                               

 

Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług pocztowych
na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Pytanie 1

Zamawiający w pkt. 2 lit c Opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ – określił terminy, w jakich Wykonawca zobowiązany jest doręczyć przesyłki.

Wykonawca wskazuje, że terminy doręczania przesyłek pocztowych, uregulowane są Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r, poz. 545), wydanego na podstawie ustawy Prawo Pocztowe; terminy wskazane przez ustawodawcę, będący jedynie wskaźnikiem jakościowym w rozumieniu przytoczonych przepisów prawa  (terminem deklarowanym).

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację treści tego punktu za zgodną i tożsamą z postanowieniem dotyczącym podanych terminów tj. o wpisanie zamiast słowa „zobowiązany”  słowa „ deklaruje”.

Pytanie 2

Zamawiający w pkt. 2  Opis przedmiotu zamówienia do  SIWZ – wskazuje, że Nadawanie przesyłek zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, będzie się odbywać
z wykorzystaniem potwierdzeń odbioru - druki KPA-5. Zamawiający zakupi we własnym zakresie formularze zwrotnych potwierdzeń odbioru stosowanych przy nadawaniu przesyłek zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tzw. białe zwrotki na druku KPA-5”.

Wykonawca informuje, że stosowanie przez nadawców w obrocie pocztowym różnorodnych formularzy potwierdzenia odbioru wpływa na obniżenie jakości świadczonych usług pocztowych, a także na koszty związane z procesem ich opracowywania, dlatego też druki potwierdzenia odbioru funkcjonujące w obrocie pocztowym muszą spełniać zarówno określone wymagania techniczne, jak również zapisy na formularzu merytoryczne wynikać z obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług powszechnych Poczta Polska dopuszcza do stosowania przez Klientów formularze własnego nakładu, bez konieczności ich zatwierdzania, jeżeli ich wzory są identyczne z tymi  zamieszczonymi na stronie www.poczta-polska.pl. W/w Regulamin jest dokumentem na podstawie którego są świadczone usługi dla Klientów.

Ponieważ KPA oraz Ordynacja podatkowa nie mają aktów wykonawczych, a więc nie ma
w obowiązujących aktach prawnych wzorów druków potwierdzeń odbioru w postępowaniu administracyjnym oraz postępowaniu podatkowym, Poczta Polska przygotowała wzory takich potwierdzeń odbioru, umieszczając na nich zapisy wynikające z KPA i Ordynacji podatkowej i zamieściła je na stronie www. Powołując się na ww. zapis Regulaminu – jeżeli Klient zastosuje do nadawanych przesyłek potwierdzenie odbioru zgodne z jednym z ww. wzorów (w tym również zgodnie z wymogami technicznymi), jego zastosowanie nie wymaga zatwierdzenie przez Pocztę Polską przed jego wprowadzeniem do obrotu pocztowego.

Załączamy wzory obowiązujących druków potwierdzenia odbioru w poszczególnych rodzajach postępowania.

 • Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych w obrocie krajowym w trybie określonym Kodeksem postępowania administracyjnego (postępowanie administracyjne)

Wymogi techniczne:

 1. gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 – 200 g/m2;
 2. wymiar druku*:
 • minimalne: 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych);
 • optymalne wymiary:
   1. część środkowa, bez listew bocznych: 100 x 140 mm,
   2. całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne: 100 x 160 mm;

* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm

 1. listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części druku, bez jego uszkodzenia;
 2. co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża w zróżnicowanym zakresie temperatur, zabezpieczony osłoną.

Adres nadawcy przesyłki:

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w dolnej prawej części w minimalnej odległości:

 • 40 mm od górnego brzegu;
 • 5 mm od prawego brzegu;
 • 15 mm od dolnego brzegu.

Adres adresata przesyłki:

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w górnej lewej części.

W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony danych adresowych nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.

WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego dane na przesyłkach i formularzach powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym.

Wnioskujemy o zastąpienie zaproponowanego przez Zamawiającego wzoru na dopuszczony przez Wykonawcę spełniający wymogi wybranego rodzaju postępowania.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w proponowanym zakresie?

Pytanie 3

Zamawiający w SIWZ – Załącznik nr 5 – wzór umowy  § 4 ust. 4 stwierdza, że  „Ceny jednostkowe brutto podane w ofercie – formularzu oferty – są stałe przez cały okres obowiązywania umowy,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu.”

Wykonawca zauważa, że  jako operator wyznaczony, zobowiązany do świadczenia usług pocztowych,
w tym także usług o charakterze powszechnym, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Przepisy zamieszczone w rozdziale IV ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych.

Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym okresie czasu, w świetle istotnych postanowień zawartych w treści SIWZ, Wykonawca realizując zamówienia w cenach wynikających z formularza, zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych
z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny zarówno ze względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć.

Ponadto zauważyć należy, iż Wykonawca zawierając umowę musi uwzględnić obowiązującą aktualnie stawkę podatku VAT. Natomiast wystawiając fakturę VAT za wykonane zamówienie publiczne musi naliczyć podatek w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury, a nie w dacie podpisywania umowy czy też składania oferty przetargowej. W efekcie w przypadku ustawowej zmiany przepisów w zakresie podatków, w tym w szczególności skutkującej objęciem podatkiem VAT usług dotychczas nieopodatkowanych lub zmiany stawek podatku VAT, wykonawca zamówienia publicznego będzie musiał zmniejszyć kwotę należnego wynagrodzenia netto, ponieważ zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadniczo nie jest możliwa zmiana ceny realizacji zamówienia podana w ofercie, na podstawie której został wybrany dany wykonawca, a nieprzewidziana w SIWZ bądź ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku Wykonawcy jako operatora wyznaczonego, zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, w przypadku zmiany przepisów w zakresie podatku VAT doszłoby do sytuacji świadczenia tych usług w wysokości niższej aniżeli obowiązujące opłaty.

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający w treści SIWZ nie przewidział  możliwości zmiany cen jednostkowych w dwóch kluczowych przypadkach a mianowicie w przypadku zmiany cennika na usługi powszechne oraz zmiany przepisów  dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usług pocztowych. .

Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę istotnych postanowień umowy poprzez modyfikację
ust. 6 nadając mu następujące brzmienie:

"Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany cen jednostkowych brutto, w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT;

b) zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę
w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT.”

Pytanie 4

Załącznik nr 2 do SIWZ str. 3/3 Formularz oferty; celem prawidłowej wyceny Wykonawca wnosi o podanie wagi PRZESYŁEK KURIERSKICH i czy będą to przesyłki w obrocie krajowym czy zagranicznym.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści specyfikacji.

Odpowiedź na pytanie 2

Umieszczony przez Wykonawcę w pytaniu nr 2 druk jest zgodny z wymogami Zamawiającego, jednak w wypadku potwierdzeń odbioru pism innych niż decyzje administracyjne Zamawiający stosuje inny druk.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający w odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 6.11.2019 r. zmodyfikował częściowo zapisy wzoru umowy z SIWZ – dodany został ust. 7: „jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT”. Zmodyfikowany wzór umowy znajduje się w załączeniu

(w zmodyfikowanej SIWZ) opublikowanym na BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu w dniu 8.11.2019 r.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający podaje informację dotyczącą przesyłek kurierskich:

- waga przesyłek kurierskich: do 350 g,

- obrót krajowy.

(zmodyfikowany formularz w załączonej SIWZ).

Pełna treść Wyjaśnień treści SIWZ w załączeniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-11-12
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-11-12 12:57
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-12 13:04
Załączniki:
 • Wyjaśnienia419.13kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-11-12
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-11-12 13:02
 • SIWZ po modyfikacji680.84kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-11-12
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-11-12 13:02
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-15 14:00
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Numer sprawy OR.272.1.12.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2019, poz. 1843) informuje się, że w dniu 15.11.2019 r., o godz. 12:15 w: siedzibie zamawiającego - pokój 100, I piętro, ul. Towarowa 4-6, Toruń, miało miejsce otwarcie ofert dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu:

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 230 000 zł brutto;

  2. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

 

Nr oferty Wykonawca (nazwa, siedziba) Cena oferty Liczba pracowników zatrudnionych na terenie powiatu toruńskiego i Torunia na umowę o pracę
1.

Poczta Polska  S.A.

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00 – 940 Warszawa

243 249,79 zł wskaźnik zatrudnienia
86% - 100%

Przedstawione po otwarciu ofert informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-11-15
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-11-15 13:44
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-15 13:47
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf171.32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-11-15
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-11-15 13:46
Informacja o wyborze oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-25 12:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Zarząd Powiatu Toruńskiego                                                                                                                       Toruń, dnia 25.11.2019 r.
ul. Towarowa 4-6, Toruń
znak sprawy: OR.272.1.12.2019

 

Informacja o wyborze oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w skrócie „p. z. p.”, zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy:

POCZTA POLSKA S. A.

Zestawienie ofert, punktacja:

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy Siedziba, adres lub miejsce zamieszkania Punkty w kryterium cena Punkty w kryterium Punkty razem
1.

Poczta Polska S.A.

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00 – 940 Warszawa
60 40 100

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca Poczta Polska S.A., który złożył ofertę, nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a lub b oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p. z. p.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-11-25
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-11-25 11:50
Załączniki:
 • Informacja o wyborze ofery187.59kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-11-25
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-11-25 11:59
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-24 09:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 510280998-N-2019 z dnia 24-12-2019 r.
Zarząd Powiatu Toruńskiego: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 615626-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540240343-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu Toruńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (url): https://www.powiattorunski.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.272.1.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych nadawanych przez zamawiającego w okresie trwania umowy. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 1) przesyłki listowe w obrocie krajowym i zagranicznym: a) przesyłki ekonomiczne nierejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, o wadze do 2000 g, b) zwykłe priorytetowe – przesyłki nierejestrowane, będące przesyłkami najszybszej kategorii, o wadze do 2000 g c) polecone ekonomiczne – przesyłki rejestrowane, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, o wadze do 2000 g, d) polecone priorytetowe – przesyłki rejestrowane, będące przesyłkami najszybszej kategorii, o wadze do 2000 g, e) polecone ekonomiczne ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO), rejestrowane przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru nie będące przesyłkami najszybszej kategorii o wadze do 2000 g, f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO), rejestrowane przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, będące przesyłkami najszybszej kategorii o wadze do 2000g, Wymiary przesyłki listowej: - maksymalnie - 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, – minimalne wymiary strony adresowej – 90 × 140 mm, Wymiary przesyłek przyjmuje się z tolerancją maksymalnie do 2 mm. 2) paczki pocztowe - przesyłka rejestrowana, niebędące przesyłką listową, o masie do 20 000 g. Wymiary paczki pocztowej - żaden z wymiarów nie może przekroczyć 2000 mm, lub wymiary nie mogą przekroczyć 3000 mm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64110000-0
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 229001.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Poczta Polska S.A.
Email wykonawcy: alina.majewska@poczta-polska.pl
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Kod pocztowy: 00-940
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 243552.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243552.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 243552.79
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
W ofercie została poprawiona oczywista omyłka rachunkowa z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Treść omyłki w formularzu ofertowym: Pozycja III LISTY POLECONE PRIORYTETOWE, BEZ ZWROTKI 1. Do 500 g min. 90x140 mm, max. wys. 20 mm, dł 230 mm, szer.160 mm, szacunkowa ilość sztuk: 40, cena jednostkowa netto: 8,40 zł, wartość netto: 336, wartość podatku: zw., wartość brutto 33,00, razem: 243 249,79 zł Poprawa: Pozycja III LISTY POLECONE PRIORYTETOWE, BEZ ZWROTKI 1. Do 500 g min. 90x140 mm, max. wys. 20 mm, dł 230 mm, szer.160 mm, szacunkowa ilość sztuk: 40, cena jednostkowa netto: 8,40 zł, wartość netto: 336, wartość podatku: zw., wartość brutto 336,00, razem: 243 552,79 zł
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-12-24
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-12-24 08:47
[drukuj]