Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od czwartek 2019-10-31 godz. 12:25 do środa 2019-11-13 godz. 10:00 piątek 2019-11-15 godz. 12:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Wyjaśnienie treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-12 13:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Zamawiający: Zarząd Powiatu Toruńskiego                                                                                      

z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6 87 - 100 Toruń

Znak: OR.272.1.12.2019                                                                                               

 

Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług pocztowych
na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Pytanie 1

Zamawiający w pkt. 2 lit c Opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ – określił terminy, w jakich Wykonawca zobowiązany jest doręczyć przesyłki.

Wykonawca wskazuje, że terminy doręczania przesyłek pocztowych, uregulowane są Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r, poz. 545), wydanego na podstawie ustawy Prawo Pocztowe; terminy wskazane przez ustawodawcę, będący jedynie wskaźnikiem jakościowym w rozumieniu przytoczonych przepisów prawa  (terminem deklarowanym).

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację treści tego punktu za zgodną i tożsamą z postanowieniem dotyczącym podanych terminów tj. o wpisanie zamiast słowa „zobowiązany”  słowa „ deklaruje”.

Pytanie 2

Zamawiający w pkt. 2  Opis przedmiotu zamówienia do  SIWZ – wskazuje, że Nadawanie przesyłek zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, będzie się odbywać
z wykorzystaniem potwierdzeń odbioru - druki KPA-5. Zamawiający zakupi we własnym zakresie formularze zwrotnych potwierdzeń odbioru stosowanych przy nadawaniu przesyłek zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tzw. białe zwrotki na druku KPA-5”.

Wykonawca informuje, że stosowanie przez nadawców w obrocie pocztowym różnorodnych formularzy potwierdzenia odbioru wpływa na obniżenie jakości świadczonych usług pocztowych, a także na koszty związane z procesem ich opracowywania, dlatego też druki potwierdzenia odbioru funkcjonujące w obrocie pocztowym muszą spełniać zarówno określone wymagania techniczne, jak również zapisy na formularzu merytoryczne wynikać z obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług powszechnych Poczta Polska dopuszcza do stosowania przez Klientów formularze własnego nakładu, bez konieczności ich zatwierdzania, jeżeli ich wzory są identyczne z tymi  zamieszczonymi na stronie www.poczta-polska.pl. W/w Regulamin jest dokumentem na podstawie którego są świadczone usługi dla Klientów.

Ponieważ KPA oraz Ordynacja podatkowa nie mają aktów wykonawczych, a więc nie ma
w obowiązujących aktach prawnych wzorów druków potwierdzeń odbioru w postępowaniu administracyjnym oraz postępowaniu podatkowym, Poczta Polska przygotowała wzory takich potwierdzeń odbioru, umieszczając na nich zapisy wynikające z KPA i Ordynacji podatkowej i zamieściła je na stronie www. Powołując się na ww. zapis Regulaminu – jeżeli Klient zastosuje do nadawanych przesyłek potwierdzenie odbioru zgodne z jednym z ww. wzorów (w tym również zgodnie z wymogami technicznymi), jego zastosowanie nie wymaga zatwierdzenie przez Pocztę Polską przed jego wprowadzeniem do obrotu pocztowego.

Załączamy wzory obowiązujących druków potwierdzenia odbioru w poszczególnych rodzajach postępowania.

 • Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych w obrocie krajowym w trybie określonym Kodeksem postępowania administracyjnego (postępowanie administracyjne)

Wymogi techniczne:

 1. gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 – 200 g/m2;
 2. wymiar druku*:
 • minimalne: 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych);
 • optymalne wymiary:
   1. część środkowa, bez listew bocznych: 100 x 140 mm,
   2. całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne: 100 x 160 mm;

* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm

 1. listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części druku, bez jego uszkodzenia;
 2. co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża w zróżnicowanym zakresie temperatur, zabezpieczony osłoną.

Adres nadawcy przesyłki:

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w dolnej prawej części w minimalnej odległości:

 • 40 mm od górnego brzegu;
 • 5 mm od prawego brzegu;
 • 15 mm od dolnego brzegu.

Adres adresata przesyłki:

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w górnej lewej części.

W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony danych adresowych nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.

WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego dane na przesyłkach i formularzach powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym.

Wnioskujemy o zastąpienie zaproponowanego przez Zamawiającego wzoru na dopuszczony przez Wykonawcę spełniający wymogi wybranego rodzaju postępowania.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w proponowanym zakresie?

Pytanie 3

Zamawiający w SIWZ – Załącznik nr 5 – wzór umowy  § 4 ust. 4 stwierdza, że  „Ceny jednostkowe brutto podane w ofercie – formularzu oferty – są stałe przez cały okres obowiązywania umowy,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu.”

Wykonawca zauważa, że  jako operator wyznaczony, zobowiązany do świadczenia usług pocztowych,
w tym także usług o charakterze powszechnym, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Przepisy zamieszczone w rozdziale IV ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych.

Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym okresie czasu, w świetle istotnych postanowień zawartych w treści SIWZ, Wykonawca realizując zamówienia w cenach wynikających z formularza, zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych
z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny zarówno ze względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć.

Ponadto zauważyć należy, iż Wykonawca zawierając umowę musi uwzględnić obowiązującą aktualnie stawkę podatku VAT. Natomiast wystawiając fakturę VAT za wykonane zamówienie publiczne musi naliczyć podatek w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury, a nie w dacie podpisywania umowy czy też składania oferty przetargowej. W efekcie w przypadku ustawowej zmiany przepisów w zakresie podatków, w tym w szczególności skutkującej objęciem podatkiem VAT usług dotychczas nieopodatkowanych lub zmiany stawek podatku VAT, wykonawca zamówienia publicznego będzie musiał zmniejszyć kwotę należnego wynagrodzenia netto, ponieważ zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadniczo nie jest możliwa zmiana ceny realizacji zamówienia podana w ofercie, na podstawie której został wybrany dany wykonawca, a nieprzewidziana w SIWZ bądź ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku Wykonawcy jako operatora wyznaczonego, zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, w przypadku zmiany przepisów w zakresie podatku VAT doszłoby do sytuacji świadczenia tych usług w wysokości niższej aniżeli obowiązujące opłaty.

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający w treści SIWZ nie przewidział  możliwości zmiany cen jednostkowych w dwóch kluczowych przypadkach a mianowicie w przypadku zmiany cennika na usługi powszechne oraz zmiany przepisów  dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usług pocztowych. .

Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę istotnych postanowień umowy poprzez modyfikację
ust. 6 nadając mu następujące brzmienie:

"Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany cen jednostkowych brutto, w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT;

b) zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę
w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT.”

Pytanie 4

Załącznik nr 2 do SIWZ str. 3/3 Formularz oferty; celem prawidłowej wyceny Wykonawca wnosi o podanie wagi PRZESYŁEK KURIERSKICH i czy będą to przesyłki w obrocie krajowym czy zagranicznym.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści specyfikacji.

Odpowiedź na pytanie 2

Umieszczony przez Wykonawcę w pytaniu nr 2 druk jest zgodny z wymogami Zamawiającego, jednak w wypadku potwierdzeń odbioru pism innych niż decyzje administracyjne Zamawiający stosuje inny druk.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający w odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 6.11.2019 r. zmodyfikował częściowo zapisy wzoru umowy z SIWZ – dodany został ust. 7: „jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT”. Zmodyfikowany wzór umowy znajduje się w załączeniu

(w zmodyfikowanej SIWZ) opublikowanym na BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu w dniu 8.11.2019 r.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający podaje informację dotyczącą przesyłek kurierskich:

- waga przesyłek kurierskich: do 350 g,

- obrót krajowy.

(zmodyfikowany formularz w załączonej SIWZ).

Pełna treść Wyjaśnień treści SIWZ w załączeniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-11-12
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-11-12 12:57
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-12 13:04
Załączniki:
 • Wyjaśnienia419.13kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-11-12
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-11-12 13:02
 • SIWZ po modyfikacji680.84kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-11-12
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-11-12 13:02
[drukuj]