Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-27 13:25
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
Szczegółowa informacja:
Zarząd Powiatu Toruńskiego: Dostawa lekkiego oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 619171-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Informacje dodatkowe:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający (Zarząd Powiatu Toruńskiego - informacje w sekcji I.1) działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz wyżej wymienionych powiatowych jednostek organizacyjnych (art. 16 ust. 1). - Dom Pomocy Społecznej w Pigży, Pigża, ul.Szkolna 8 87-152 Łubianka, Dyrektor Beata Szczupłowska, tel.: 56/6740800 e-mail: dps.pigza@powiattorunski.pl - Dom Pomocy Społecznej w Browinie, Browina 57, 87-140 Chełmża, Dyrektor Małgorzata Woźniak-Margol, tel. (+48 56) 6757111, e-mail: browina@home.pl - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach, Dobrzejewice 62 87-123 Dobrzejewice, Dyrektor Mieczysław Kasprowicz, Telefon: (056) 678-64-12 (056) 678-64-14, Dobrzejewice 62 87-123 Dobrzejewice Telefon: (056) 678-64-12, (056) 678-64-14Dobrzejewice 62 87-123 Dobrzejewice Telefon: (056) 678-64-12, Dobrzejewice 62 87-123 Dobrzejewice Telefon: (056) 678-64-12, dobrzejewice@powiattorunski.pl - Środowiskowy Dom Samopomocy Osiek n/Wisłą, Osiek 185C 98-405 Osiek, Dyrektor Mieczysław Kasprowicz, tel./fax. 062 78 43 222, sdsosiek@interia.pl - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128 87-162 Lubicz, Dyrektor Zbigniew Piotrowski, 56 678-41-18, szkola@zsgronowo.edu.pl
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu Toruńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (url): https://www.powiattorunski.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa lekkiego oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.272.1.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres rzeczowy obejmuje dostawy lekkiego oleju opałowego L-1 spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych, bezpośrednio do zbiorników w kotłowniach: 1) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87 – 162 Lubicz 2) Domu Pomocy Społecznej w Browinie, Browina, 87 – 140 Chełmża, 3) Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach, Dobrzejewice, 87 – 126 Obrowo, 4) Środowiskowy Dom Samopomocy Osiek n/Wisłą ul. Spacerowa 17, 87 – 125 Osiek n/Wisłą 5) Domu Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, Pigża, 87 – 152 Łubianka, realizacja dostaw oleju opałowego będzie się odbywała sukcesywnie do wskazanych powyżej obiektów po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez uprawnionych pracowników. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości do 153 500 litrów przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Przedstawiona ilość jest wielkością szacowaną na podstawie zużycia z lat ubiegłych. Ilość ta może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeniowe. Ostateczna ilość będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 405240
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy: Petropol Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: Podole 55B,
Kod pocztowy: 87-720
Miejscowość: Ciechocinek,
Województwo: kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak.
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie.
Wykonawca pochodzi z innego państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej: nie.
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 460346.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 460346.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 462035
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
    data wytworzenia informacji: 2019-12-27
  • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
    data dodania: 2019-12-27 13:10
[drukuj]