Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów
data opublikowania zdarzenia: 2020-01-28 14:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 510015446-N-2020 z dnia 27-01-2020 r.
Zarząd Powiatu Toruńskiego: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 636524-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu Toruńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.272.1.16.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wykonanych zgodnie ze wzorami i warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017, poz. 2355 z późn. zm.). Zakres rzeczowy obejmuje a) wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w następujących ilościach: Tablice samochodowe jednorzędowe i mieszane 18700 kpl., Tablice – pojazd elektryczny lub napędzany wodorem 50 kpl.,Tablice jednorzędowe do przyczep 1500 szt., Tablice dwurzędowe do przyczep 250 szt., Tablice motocyklowe (ciągnikowe) 1650 szt., Tablice motorowerowe 500 szt., Tablice indywidualne 50 szt., Wtórniki tablic 650 szt., Tablice „bagażnikowe” 150 szt., Tablice pomniejszone 100 kpl., Tablice profesjonalne 10 kpl., Tablice zabytkowe 50 szt., Tablice tymczasowe 100 kpl. b) odbiór od zamawiającego i złomowanie wycofanych z ruchu tablic rejestracyjnych, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu na koszt wykonawcy. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w poszczególnych asortymentach, w przypadku zmiany zapotrzebowania zgłoszonej przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia, a należność wykonawcy, zostanie ustalona jako iloczyn określonej w umowie ceny jednostkowej oraz liczby dostarczonych tablic.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 31523200-0
 
Dodatkowe kody CPV: 44423400-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 392000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Wytwórnia Tablic ZNAK Spółka z o.o.
Email wykonawcy: znak@post.pl
Adres pocztowy: Gąbińska 5
Kod pocztowy: 01-703
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 474324.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 474324.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 561482.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
    data wytworzenia informacji: 2020-01-28
  • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
    data dodania: 2020-01-28 13:55
[drukuj]