Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od piątek 2020-01-24 do wtorek 2020-02-11 godz. 10:00 poniedziałek 2020-02-17 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Wyjaśnienie treści SIWZ - odpowiedzi na pytania wykonawcy
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-03 17:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Toruń, dnia 3.02.2020 r.

Zamawiający: Zarząd Powiatu Toruńskiego
z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6 87 - 100 Toruń
Znak: OR.272.1.2.2020

 

Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn.

Budowa filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1

Zamawiający stawia wymagania co do zdolności technicznej lub zawodowej:

… 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile wynika to z odrębnych przepisów-zamawiający nie precyzuje warunku

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej–zamawiający nie precyzuje warunku,

c) zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

– w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest  krótszy – w   tym   okresie, wykonawca  wykonał roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub  remoncie budynku  w  rozumieniu  ustawy  Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), o wartości co najmniej 600 000 złotych…”

Wykonawca wykonał w okresie 5 lat inwestycję własną – budynek wielorodzinny z usługami o wartości 5 000 000 PLN brutto. Czy w tym przypadku Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia wymagania określone w SIWZ pkt. 4.2 c.

W tym przypadku jakie dokumenty Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu, aby uznał wymóg za spełniony.

Pytanie 2

Proszę o informację, jaka jest obowiązująca stawka VAT dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1.

Zamawiający nie uzna spełnienia wymaganego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej określonego jako „wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest  krótszy – w   tym   okresie, robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub  remoncie budynku  w  rozumieniu  ustawy  Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), o wartości co najmniej 600 000 złotych” w przypadku wykonania „inwestycji własnej” tj. wykonanej  własnymi siłami dla swoich potrzeb (na swoim majątku).

Zamawiający stoi na stanowisku, iż obowiązujące rozwiązania prawne nie pozwalają na to, aby wykonawca składający ofertę mógł przedstawić w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, roboty budowlane wykonane przez siebie na własną rzecz jako roboty potwierdzające nabycie doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania zamówienia.

Zamawiający jako podmiot dysponujący środkami publicznymi ma prawo i zarazem obowiązek, w prowadzonym postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, w taki sposób ustalić warunki udziału, aby efektem procedury było wyłonienie wykonawcy, który będzie w stanie wykonać zamówienie publiczne w sposób należyty. Zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - dalej p.z.p., oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

W konkretnym postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1a p.z.p., zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Środkami dowodowymi odnoszącymi się do warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego wykonawcy są dokumenty określone w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej r.w.s.r.d. Cytowany przepis stanowi, że w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności zawodowej zamawiający może żądać wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Przedstawione powyżej rozwiązania prawne nie pozwalają na to, aby wykonawca mógł przedstawić roboty budowlane wykonane przez siebie na własną rzecz jako roboty potwierdzające nabycie doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania zamówienia.

Ad 2

Obowiązująca stawka VAT dla przedmiotowej inwestycji wynosi 23%.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
    data wytworzenia informacji: 2020-02-03
  • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
    data dodania: 2020-02-03 16:08
[drukuj]