Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

§ 18. Wydział Środowiska - „OS”

 1. Wydział Środowiska zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, ochrony gruntów rolnych, gospodarowania odpadami, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o bateriach i akumulatorach, prawa ochrony przyrody, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o lasach, prawa łowieckiego, prawa wodnego, rybactwa śródlądowego, przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
 2. Geolog Powiatowy realizuje zadania Starosty, jako organu administracji geologicznej, w sprawach określonych w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie geologii, realizowanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, należy w szczególności:
  1. udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża o powierzchni nie przekraczającej 2 ha, przy wydobyciu w roku kalendarzowym nie przekraczającym 20 000m3 i prowadzeniu działalności metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych,
  2. prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji zmieniającej koncesję geologiczną, stwierdzającej wygaśnięcie koncesji oraz decyzji o odmowie udzielenia koncesji,
  3. przeniesienie koncesji, za zgodą przedsiębiorcy na rzecz innego podmiotu,
  4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie cofnięcia koncesji geologicznych, 
  5. wzywanie przedsiębiorców eksploatujących kopaliny do niezwłocznego usunięcia naruszeń warunków koncesji związanych z prowadzeniem działalności,
  6. zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
  7. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi,
  8. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących rozpoczęcia robót geologicznych wykonywanych na podstawie zatwierdzonych projektów prac geologicznych,
  9. przyjmowanie i zatwierdzanie dokumentacji geologicznej, w tym takich jak:
   1. dokumentacja geologiczna zasobów złóż kopalin,
   2. dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby wód podziemnych,
   3. dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie;
   4. dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne,
  10. przyjmowanie i przesyłanie właściwym miejscowo organom administracji geologicznej dokumentacji wykonanej w przypadku konieczności sporządzenia innej dokumentacji w tym na: 
   1. wykonywanie prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych,
   2. wykonanie otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny, 
   3. wykonanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
   4. likwidację otworu wiertniczego;
  11.  zobowiązywanie, w drodze decyzji, do wykonywania obmiaru wyrobisk,
  12. przyjmowanie oraz weryfikowanie przesłanych przez przedsiębiorców informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, 
  13. naliczenie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej w razie wykonywania działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych,
  14. sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy rozpoznaniu kopalin i wykonywaniu robót geologicznych na podstawie zatwierdzonych projektów robót geologicznych,
  15. wydawanie decyzji o wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę, w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna,
  16. współdziałanie w zakresie uzgadniania i opiniowania wydawanych koncesji z organami nadzoru górniczego, marszałkiem województwa, wójtem gminy, burmistrzem miasta,
  17. gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej,
  18. opiniowanie przez powiatową administrację geologiczną projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w zakresie realizowanych zadań.
 4. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki wodnej, realizowanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo wodne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, należy w szczególności:
  1. opiniowanie, na wniosek dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego,
  2. prowadzenie rejestru i zbioru danych w zakresie spółek wodnych,
  3. zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej,
  4. wydawanie odmownej decyzji o zatwierdzenie statutu spółki wodnej w przypadku niezgodności z prawem,
  5. ustalanie w drodze decyzji dla osób fizycznych lub prawnych niebędących członkami spółki oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wysokości i rodzaju świadczeń pieniężnych lub obowiązków z tytułu odnoszenia korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniania się do zanieczyszczenia wody,
  6. ściąganie w drodze decyzji należności pieniężnych za niespełnienie obowiązków w terminie, z tytułu odnoszenia korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniania się do zanieczyszczenia wody przez osoby fizyczne lub prawne,
  7. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółki wodnej, w tym:
   1. wydawanie decyzji stwierdzającej nieważność uchwały organów spółki wodnej sprzecznej z prawem lub statutem,
   2. wydawanie decyzji o rozwiązaniu zarządu spółki wodnej, w przypadku dopuszczania się wielokrotnego naruszenia przepisów prawa lub postanowień statutu przez zarząd spółki wodnej, 
   3. ustanawianie w drodze decyzji zarządu komisarycznego, w przypadku gdy walne zgromadzenie spółki nie dokona wyboru nowego zarządu,
  8. wydawanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej, w tym:
   1. naruszającej prawo lub statut, 
   2. wyznaczanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla likwidatora spółki wodnej w przypadku rozwiązania spółki,
   3. występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego,
   4. ustalanie wysokości odszkodowania z tytułu szkód określonych w ustawie Prawo wodne,
  9. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie rozwiązań projektowych.
 5. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony gruntów rolnych realizowanych na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności:
  1. wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z wydawaniem pozwoleń na budowę i zmianą sposobu użytkowania obiektu lub terenu,
  2. nakładanie i kontrolowanie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystywania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, próchniczej warstwy gleby,
  3. nakazywanie w drodze decyzji zalesienia, zadrzewienia, zakrzaczenia lub założenia użytków zielonych w celach ochrony gleb przed erozją,
  4. zapewnienie prowadzenia okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin, wydawanie decyzji w sprawie wyłączenia terenów, na których stwierdzono przekroczenie poziomu skażenia,
  5. prowadzenie spraw związanych z rekultywacją na cele rolnicze gruntów położonych na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej zdegradowanych i zdewastowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych,
  6. prowadzenie spraw związanych z rekultywacją na cele inne niż rolnicze pozostałych gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych i ruchów mas ziemnych,
  7. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
  8. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków dotyczących rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na dofinansowanie ich ze środków zarządu województwa,
  9. prowadzenie kontroli w zakresie rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
  10. prowadzenie kontroli w zakresie rolniczego zagospodarowania gruntów zrekultywowanych, jeżeli zagospodarowanie odbywa się przy wykorzystaniu środków Funduszu,
  11. prowadzenie kontroli w zakresie przeciwdziałania erozji gleb i innym zjawiskom powodujących trwale pogarszanie wartości użytkowej gruntów,
  12. prowadzenie kontroli w zakresie wykonania obowiązku rekultywacji gruntów,
  13. ustalanie opłaty należności w razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy,
  14. wydawanie z urzędu decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych w przypadku stwierdzenia, że grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze zostały wyłączone z produkcji bez decyzji,
  15. ustalenie w drodze decyzji, w razie niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych, obowiązkiem corocznego wpłacania na wyodrębniony rachunek bankowy Zarządu Województwa równowartości opłaty rocznej w takiej części w jakiej nastąpiło ograniczenie wartości użytkowej gruntów,
  16. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  17. kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych,
  18. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony gruntów rolnych,
  19. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie prowadzonych zadań.
 6. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie postępowania z odpadami realizowanych na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o bateriach i akumulatorach oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności:
  1. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, powstających w związku z eksploatacją instalacji, w ilości powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie,
  2. przyjmowanie informacji o odpadach powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami bez względu na ich ilość,
  3. wydawanie decyzji nakładającej na wytwórcę odpadów powstałych w wypadku, obowiązek dotyczący gospodarowania odpadami powstałymi w wypadku, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów, jeżeli wymagają tego względy ochrony życia lub zdrowia ludzi lub względy ochrony środowiska,
  4. wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne,
  5. wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w ciągu roku nie przekracza 3000 Mg,
  6. wzywanie wytwarzającego odpady do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy lub nie przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu,
  7. cofanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, w drodze decyzji, w przypadku naruszeń przepisów ustawy,
  8. cofanie, w drodze decyzji i bez odszkodowania, zezwolenia na wytwarzania, przetwarzanie, zbieranie odpadów, jeżeli posiadacz odpadów mimo wezwania do niezwłocznego zaniechania naruszeń, nadal narusza przepisy ustawy o odpadach lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem,
  9. prowadzenie postępowań i rozstrzyganie w zakresie wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym,
  10. zasięganie opinii wójta, burmistrza właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania lub przetwarzania odpadów,
  11. przeprowadzanie kontroli wraz z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, 
  12. odmawianie wydania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów w przypadku negatywnych opinii Komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
  13. odmawianie wydania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów z powodu braku instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, na prowadzenie takiej działalności,
  14. odmawianie wydania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów w razie stwierdzenia, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione,
  15. przyjmowanie operatów przeciwpożarowych zawierających warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części,
  16. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie realizowanych zadań,
  17. kontrola podmiotów w zakresie gospodarowania odpadami,
  18. występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, w związku z zamierzeniem prowadzenia zbierania lub przetwarzania odpadów.
 7. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony przyrody realizowanych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności:
  1. popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
  2. opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,
  3. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasobów,
  4. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,
  5. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, na wniosek zarządcy,
  6. ustalanie odszkodowania za w/w drzewa i krzewy w przypadku braku umowy stron,
  7. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na wałach przeciwpowodziowych w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej,
  8. prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, tj. płazów, gadów, ptaków i saków,
  9. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie realizowanych zadań.
 8. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki leśnej realizowanych na podstawie przepisów ustawy o lasach oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności:
  1. zarządzanie na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
  2. wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
  3. wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa- tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów,
  4. cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  5. uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy,
  6. ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasu - decyzje administracyjne,
  7. zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych do projektów planów,
  8. zatwierdzanie Planów Urządzenia Lasów - decyzja administracyjna,
  9. kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  10. wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych, na wniosek właściciela lasu,
  11. prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o zalesianiu gruntów rolnych, wypłata ekwiwalentów,
  12. wstrzymywanie wypłaty ekwiwalentów - decyzje administracyjne,
  13. przekazywanie praw i obowiązków w przypadku sprzedaży zalesionego gruntu rolnego - decyzje administracyjne,
  14. dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego celem przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  15. prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu w dziale 020 – Leśnictwo,
  16. sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu leśnictwa,
  17. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie realizowanych zadań,
  18. wydawanie zaświadczeń w sprawie informacji o objęciu (lub nie) działki (działek) uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzjami, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
 9. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie prawa łowieckiego realizowanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo łowieckie należy w szczególności:
  1. wydawanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
  2. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
  3. wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
  4. wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
  5. rozliczanie i przekazywanie nadleśnictwom i gminom otrzymanego czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.
 10. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego realizowanych na podstawie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, należy w szczególności:
  1. prowadzenie nadzoru nad wydawaniem kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
  2. wydawanie zezwolenia na przegrodzenie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych,
  3. prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej.
 11. Do podstawowych zadań Wydziału realizowanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem powiatowego programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie opinii do gminnych programów ochrony środowiska,
  2. sporządzanie projektów raportów z wykonywania powiatowego programu ochrony środowiska,
  3. opiniowanie programu ochrony powietrza opracowanego dla stref województwa kujawsko–pomorskiego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającego na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,
  4. opiniowanie planu działań krótkoterminowych opracowanego dla stref województwa kujawsko–pomorskiego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie,
  5. prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,
  6. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
  7. wydawanie pozwoleń emisyjnych na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  8. cofanie i ograniczenie, pozwoleń emisyjnych na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 
  9. uchylanie pozwoleń emisyjnych na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  10. wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych jako całość,
  11. cofanie i ograniczanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych jako całość,
  12. uchylanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych jako całości,
  13. wydawanie z urzędu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  14. przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  15. ustalanie odszkodowania na wniosek poszkodowanego, w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, w związku ochroną zasobów środowiska,
  16. przygotowanie projektu uchwały Rady powiatu w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,
  17. prowadzenie postępowania w sprawie nałożenia na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,
  18. prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku przedkładania wyników pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 149 ustawy prawo ochrony środowiska, określając zakres i terminy ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania,
  19. przyjmowanie zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne,
  20. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
  21. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie prowadzonych zadań,
  22. występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organ stwierdzi naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
  23. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
  24. prowadzenie spraw związanych z nałożeniem na zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem lub portem obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekroczenia standardów jakości środowiska,
  25. prowadzenie spraw związanych z nałożeniem na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku przedkładania mu wyników pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku, określając zakres i terminy ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania,
  26. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania w razie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia,
  27. prowadzenie postępowania kompensacyjnego,
  28. prowadzenie spraw związanych z zobowiązaniem prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do sporządzania i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
  29. nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska, w przypadku negatywnego oddziaływania na środowisko, obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
  30. wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie instalacji spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 1MW, opalanej paliwem stałym.
 12. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony powietrza, realizowanych na podstawie przepisów ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, należy w szczególności:
  1. wydawanie decyzji o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
  2. cofanie i ograniczanie decyzji o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
  3. uchylanie decyzji o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.
 13. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, realizowanych na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów oraz z przeniesieniem tej decyzji na rzecz innego podmiotu,
  2. przygotowanie i prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie BIP Starostwa Powiatowego, celem udostępnienia społeczeństwu,
  3. udostępnianie społeczeństwu informacji o środowisku.
 14. Do podstawowych zadań Wydziału z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w zakresie edukacji ekologicznej należy w szczególności: 
  1. przygotowanie umów w zakresie udzielanej dotacji z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  2. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do umowy dotacji,
  3. współpraca w tworzeniu budżetu dla działu ochrona środowiska i przedkładanie propozycji zmian budżetu w trakcie roku, 
  4. przygotowanie dokumentacji zadań realizowanych z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w szczególności:
   • sprawdzanie kompletności dokumentacji przekazanej przez organizacje pozarządowe,
   • wzywanie do jej uzupełnienia,
   • przygotowanie złożonych wniosków o udzielenie dotacji do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu,
   • występowanie do organizacji o sprostowanie wniosków lub o sporządzenie korekty wniosków,
   • przygotowanie umowy dotacji,
   • dokonanie rozliczenia umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa finansowego.
 15. Do podstawowych zadań Wydziału realizowanych na podstawie przepisów ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m należy w szczególności:
  1. rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz wydawanie zaświadczeń i dokumentu rejestracyjnego,
  2. przyjmowanie zgłoszenia zmiany danych do rejestru jednostek pływających "Reja 24",
  3. wydawanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego,
  4. przyjmowanie zawiadomień o nabyciu, zbyciu jednostki pływającej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Toruńskiego
  data wytworzenia: 2021-10-29
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-11-08 14:08

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29762
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-18 09:20:48

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji