Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 24. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - „EK”
1. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych zajmuje się organizacją szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochroną zdrowia i pomocą społeczną.
2. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie edukacji należy w szczególności:
1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, likwidowaniem i przekształcaniem publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek wymienionych w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym,
2) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek, których prowadzenie nie należy do zadań własnych powiatu, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,
4) wyposażanie szkół lub placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
5) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu, prowadzonych przez inne organy prowadzące,
6) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i organizacyjnych,
7) powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oraz określenie regulaminu konkursu,
8) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom zamieszkującym na terenie powiatu, mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i na wniosek rodziców,
9) kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
10) zapewnienie nauczycielom doradztwa metodycznego oraz realizacji różnorodnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego,
11) wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
12) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły – prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
13) określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,
14) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne,
15) nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
16) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
17) prowadzenie spraw związanych z regulaminem wynagradzania nauczycieli,
18) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami oraz prowadzenie spraw związanych z jego realizacją,
19) ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,
20) prowadzenie spraw związanych z Powiatowym Funduszem Stypendialnym,
21) dokonywanie oceny prac dyrektorów szkół i placówek,
22) sporządzanie sprawozdań w zakresie oświaty – System Informacji Oświatowej (SIO).
3. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie kultury należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do ochrony dóbr kultury,
2) finansowanie kultury, a w szczególności rozdział tych środków,
3) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
4) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
5) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
6) ustanawianie społecznego opiekuna zabytków,
7) wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
8) organizowanie działalności kulturalnej oraz tworzenie powiatowych instytucji kultury,
9) prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
10) nadzór nad powiatowymi instytucjami kultury,
11) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
12) realizowanie zadań związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywaniem muzealiów,
13) organizowanie i prowadzenie bibliotek publicznych,
14) ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
15) organizowanie wymiany kulturalnej,
16) ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury.
4. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie sportu należy w szczególności:
1) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
2) finansowanie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności rozdział środków na ten cel,
3) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
4) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej,
5) wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
6) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym m. in. organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych,
7) opracowywanie kalendarzy imprez sportowo - rekreacyjnych,
8) przyznawanie - sportowcom, trenerom i działaczom sportowym – „Wyróżnień Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe”,
9) opiniowanie wniosków o przyznanie odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
10) zapewnienie obsługi administracyjno-organizacyjnej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
5. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej należy w szczególności:
1) współpraca z samorządem wojewódzkim, Narodowym Funduszem Zdrowia i samorządami zawodów medycznych w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu poprzez:
a) udział przy opracowywaniu wojewódzkiego planu zdrowotnego – opiniowanie w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych,
b) koordynację projektów programów promocji zdrowia,
c) współpracę ze wszystkimi podmiotami w zakresie profilaktyki zachorowań,
d) gromadzenie informacji, analiz i sporządzanie sprawozdań określonych realizacją zadań prozdrowotnych,
2) wykonywanie zadań związanych z:
a) przewlekłym leczeniem chorych na gruźlicę,
b) chorobami zakaźnymi (w tym obowiązek zgłaszania organom inspekcji sanitarnej), inne działania zapobiegające epidemii,
3) wspieranie działań ogólnokrajowych, lokalnych i innych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
4) wspieranie polityki prorodzinnej, szczególnie poprzez realizację zadań związanych z ochroną kobiet w ciąży,
5) wykonywanie zadań ujętych w specjalnych programach rządowych z zakresu ochrony zdrowia,
6) pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub przymusowemu badaniu stanu zdrowia,
7) wydawanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym,
8) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Spółki „Szpital Powiatowy w Chełmży sp. z o.o.” w zakresie obowiązujących przepisów,
9) inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie polityki społecznej w tym pomocy społecznej zgodnych ze strategią przyjętą przez Radę Powiatu,
10) sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy w zakresie spraw finansowych i organizacyjnych,
11) przygotowywanie wniosków w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na zadania z zakresu pomocy społecznej, rozliczenie pozyskanych środków oraz współpraca w tym zakresie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
12) prowadzenie sprawozdawczości do Urzędu Wojewódzkiego, opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu powiatu z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
13) koordynacja i analiza działalności jednostek organizacyjnych powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej,
14) prognozowanie, przygotowywanie analiz związanych z gospodarką finansową na rzecz bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej oraz przygotowywanie stosownych uchwał dla potrzeb Zarządu Powiatu,
15) przygotowywanie umów i prace związane z rozliczaniem dotacji udzielanych innym podmiotom,
16) współpraca na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, w tym z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Metryka

  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2019-02-04 14:31

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12140
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 10:55

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11333136
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 12:20

Stopka strony