Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

§ 23. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - „EK”
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych i specjalnych, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, tworzeniem warunków rozwoju kultury fizycznej i sportu, ochroną zdrowia oraz pomocą społeczną. 

 1. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie oświaty należy w szczególności: 
  1. realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek oświatowych wymienionych w art. 2 pkt 2, 4-8 ustawy Prawo oświatowe, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu,
  2. realizowanie zadań związanych z zakładaniem szkół i placówek prowadzonych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami,
  3. prowadzenie postępowań w zakresie przekształcania i likwidacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat,
  4. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym,
  5. prowadzenie rejestru szkół i placówek oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej, w tym innych szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla których powiat jest odpowiednio organem właściwym do prowadzenia ewidencji szkół niepublicznych,
  6. ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu, 
  7. opracowywanie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, działających na terenie powiatu oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 
  8. opracowywanie założeń do projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat, ich analiza oraz wnioskowanie o zatwierdzanie,
  9. sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjno-prawnych, w tym m.in: 
   1. prowadzenie i aktualizacja planów finansowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych, 
   2. opiniowanie i analiza wykorzystania zmian w budżetach szkół i placówek oświatowych i sporządzanie zbiorczych opracowań i wniosków w tym zakresie,
  10. analiza i zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy szkół oraz placówek oświatowych pod względem zgodności z prawem oświatowym i zabezpieczeniem finansowym oraz administrowanie bazą elektroniczną arkusza, 
  11. kierowanie uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjo-terapeutycznych,
  12. opracowywanie zbiorczych analiz, ocen, sprawozdań dotyczących oświaty,
  13. przeprowadzanie procedury dotyczącej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej,
  14. organizowanie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w tym wydawanie aktów mianowania, 
  15. przygotowywanie wniosków do odznaczeń i nagród dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
  16. ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,
  17. opracowywanie planu finansowego w zakresie realizacji różnorodnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  18. opracowanie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków, a także niektórych innych składników wynagrodzenia,
  19. przeprowadzanie procesu oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 
  20. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników niebędących nauczycielami oraz prowadzenie spraw związanych z jego realizacją,
  21. koordynowanie i weryfikowanie informacji wprowadzanej do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i kontrola naliczeń subwencji oświatowej dokonywanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,
  22. prowadzeniem spraw związanych z obsługą programów stypendialnych dla uczniów - mieszkańców powiatu oraz uczniów szkół prowadzonych przez powiat,
  23. zapewnienie warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami.
 2. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie kultury należy w szczególności:
  1. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, w tym amatorskiego ruchu artystycznego,
  2. organizacja działalności kulturalnej poprzez tworzenie lub współtworzenie powiatowych instytucji kultury i współpracę z instytucjami kultury na terenie powiatu,
  3. nadzór nad działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży w zakresie realizowanych przez nią zadań powiatowych,
  4. opracowywanie projektów planów finansowych dotyczących upowszechniania kultury oraz dysponowanie środkami zgodnie z uchwalonymi planami,
  5. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do ochrony dóbr kultury, w tym:
   1. przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;
   2. zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;
   3. przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia;
  6. przygotowanie projektu programu opieki nad zabytkami dla powiatu i jego realizacja, 
  7. umieszczanie na zabytkowych nieruchomościach odpowiednich znaków lub nazw informujących o ich ochronie prawnej,
  8. upowszechnianie wiedzy o zabytkach,
  9. wnioskowanie o ustanawianie społecznych opiekunów zabytków i współpraca z nimi w zakresie ochrony dóbr kultury,
  10. wnioskowanie o przyznanie wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
  11. realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie przekazywania dotacji na zadania wspierane i powierzone przez powiat, 
  12. przygotowanie projektu programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz jego realizacja,
  13. współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego.
  14. prowadzenie spraw związanych ze współfinansowaniem i współorganizacją przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne,
  15. współpraca ze stowarzyszeniami, środowiskami twórczymi w zakresie kultury.
 3. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie sportu należy w szczególności:
  1. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i finansowych sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i sportu w powiecie, 
  2. wspieranie działalności stowarzyszeń realizujących zadania z kultury fizycznej,
  3. współorganizowanie szkolnych imprez sportowych o zasięgu powiatowym z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Toruniu,
  4. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej na terenu powiatu,
  5. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, o których mowa w pkt 4,
  6. opracowywanie kalendarza imprez sportowych, 
  7. realizacja zadań związanych z przyznawaniem okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym za osiągnięte wyniki sportowe,
  8. wspieranie udziału sportowców z powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
  9. prowadzenie spraw związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, zleconych przez powiat,
  10. sprawowanie kontroli nad realizacją zadań zleconych stowarzyszeniom i innym organizacjom społecznym w ramach otwartych konkursów w dziedzinie kultury fizycznej, i turystyki. 
 4. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej należy w szczególności:
  1. współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, samorządem województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu,
  2. przygotowywanie informacji, analiz i sporządzanie sprawozdań określonych realizacją zadań prozdrowotnych,
  3. wykonywanie zadań ujętych w specjalnych programach rządowych z zakresu ochrony zdrowia,
  4. włączenie się w realizowanie zadań wychowawczych, zapobiegawczych i profilaktycznych związanych z uzależnieniami alkoholowymi, nikotynowymi, narkotykowymi oraz patologiami społecznymi, jak również propagowaniem zdrowego stylu życia,
  5. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie pogłębiania wiedzy o ochronie zdrowia publicznego i działań profilaktycznych w powiecie, w tym współpraca z powiatowym inspektorem sanitarnym, 
  6. współpraca ze szpitalami, poradniami i punktami konsultacyjnymi w zakresie ochrony przed zakażeniami, chorobami zakaźnymi oraz epidemiami,
  7. współpraca z Okręgową Izbą Aptekarską oraz gminami powiatu w zakresie ustalania godzin pracy ogólnodostępnych aptek pracujących w systemie całodobowym,
  8. przygotowanie, realizacja i koordynacja zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
  9. prowadzenie spraw związanych z przekazaniem zwłok szkołom wyższym do celów naukowych, jeżeli zwłoki te nie zostały pochowane przez osoby uprawnione,
  10. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Spółki „Szpital Powiatowy w Chełmży sp. z o.o.” w zakresie obowiązujących przepisów,
  11. inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie polityki społecznej w tym pomocy społecznej zgodnej ze strategią przyjętą przez Radę Powiatu,
  12. sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w zakresie spraw finansowych i organizacyjnych,
  13. pozyskiwanie dodatkowych środków na zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz współpraca w tym zakresie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, administracją rządową, samorządem województwa kujawsko-pomorskiego, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  14. prowadzenie sprawozdawczości do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu powiatu z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
  15. koordynacja i analiza działalności jednostek organizacyjnych powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej,
  16. współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
 5. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rozwoju należy koordynacja działań związanych z opracowywaniem i realizacją programu rozwoju powiatu oraz okresowe analizowanie uzyskanych efektów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Toruńskiego
  data wytworzenia: 2021-10-29
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-11-08 14:10

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32711
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-18 09:42:35

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji