Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

§ 24. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - „OR”

 1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, realizuje zadania dotyczące problematyki prawno – administracyjnej, wojskowej i nadzoru nad stowarzyszeniami oraz w zakresie spraw obywatelskich.
 2. W strukturze organizacyjnej Wydziału funkcjonuje - Biuro Rady zapewniające administracyjną obsługę Rady Powiatu,
 3. Do podstawowych zadań Biura Rady należy:
  1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, Komisji i radnych,
  2. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji,
  3. sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Komisji,
  4. prowadzenie rejestru:
   1. uchwał Rady,
   2. wniosków i opinii Komisji,
   3. interpelacji i wniosków radnych,
  5. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków komisji i interpelacji radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
  6. przedkładanie uchwał Rady organom nadzoru i do publikacji,
  7. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
 4. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw organizacyjnych i ogólnych należy w szczególności:
  1. obsługa administracyjna Zarządu, w tym:
   1. przygotowywanie materiałów i protokołowanie posiedzeń Zarządu,
   2. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
   3. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Zarządu naczelnikom wydziałów i czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
  2. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
  3. prowadzenie kancelarii ogólnej Starostwa, w tym przyjmowanie, rejestracja korespondencji wpływającej do Starosty i przekazywanie jej do właściwych komórek organizacyjnych,
  4. prowadzenie i koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
  5. prowadzenie ewidencji oddelegowań służbowych pracowników,
  6. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
  7. opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Starostwa stosownie do potrzeb i bieżących zmian w przepisach prawa,
  8. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
  9. prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
  10. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd,
  11. prowadzenie centralnego rejestru umów,
  12. opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym,
  13. przekazywanie materiałów do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
  14. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad terminowym ich załatwianiem,
  15. prowadzenie zbioru bibliotecznego Starostwa,
  16. administrowanie wewnętrzną siecią komputerową Starostwa, w tym zapewnienie funkcjonowania systemów informatycznych oraz czuwanie nad bezpieczeństwem danych osobowych zawartych w tych systemach,
  17. zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego przy używaniu oprogramowania informatycznego w Urzędzie,
  18. nadzór nad stroną internetową Powiatu i Biuletynu Informacji Publicznej,
  19. prowadzenie spraw administracyjnych należących do właściwości Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
  20. przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych składanych Staroście i Przewodniczącemu Rady oraz przekazywanie ich kopii do właściwych urzędów.
 5. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw obywatelskich należy w szczególności:
  1. nadzór nad działalnością stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i stowarzyszeń zwykłych,
  2. wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa oraz prowadzenie spraw związanych z przewozem osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
  3. realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  4. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o repatriacji i Karcie Polaka,
  5. organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
  6. przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
  7. wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.
 6. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy w szczególności:
  1. w zakresie spraw obronnych:
   1. koordynowanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i aktualizacją dokumentów obronnych wynikających z „Zakresu działania Starostwa w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju;
   2. opracowanie i aktualizowanie m.in.:
    • „Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Toruńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny”,
    • „Planu Akcji Kurierskiej Starosty Toruńskiego”,
    • „Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Powiatu Toruńskiego na potrzeby obronne państwa”,
    • „Regulaminu Organizacyjnego Starostwa na czas wojny”,
   3. koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych i wykonawczych związanych z zabezpieczeniem potrzeb Sił Zbrojnych RP,
   4. współdziałanie z przedstawicielami administracji wojskowej w zakresie planowania i realizacji zadań wsparcia świadczonych na rzecz wojsk sojuszniczych w ramach obowiązków państwa – gospodarza (HNS);
  2. w zakresie obrony cywilnej:
   1. opracowanie i aktualizowanie „Planu obrony cywilnej Powiatu Toruńskiego”,
   2. przeprowadzanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej do działania,
   3. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń sił obrony cywilnej,
   4. organizowanie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
   5. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
   6. planowanie, przygotowanie i koordynowanie ewakuacji ludności na wypadek zagrożenia życia, zdrowia i majątku ludności na terenie większym niż jedna gmina,
   7. planowanie ochrony oraz ewakuacji zabytków i dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem, opracowanie „Planu ochrony zabytków na terenie Powiatu Toruńskiego”,
   8. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych,
   9. nadzorowanie realizacji przedsięwzięć związanych z zapewnieniem dostaw wody dla ludności, podmiotów gospodarczych, zwierząt hodowlanych, urządzeń specjalnych oraz dla celów przeciwpożarowych,
   10. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
  3. w zakresie zarządzania kryzysowego:
   1. opracowanie i aktualizowanie „Toruńskiego Planu Zarządzania Kryzysowego”,
   2. monitorowanie stanu bezpieczeństwa powiatu, dyspozycyjności i gotowości sił i środków ratowniczych oraz wspomagających działania ratownicze,
   3. wdrażanie, weryfikowanie i aktualizowanie baz danych niezbędnych do zabezpieczenia procesu koordynacji działań, realizowanych w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń,
   4. opracowywanie materiałów analityczno-sprawozdawczych z zakresu przygotowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń,
   5. wdrażanie i utrzymywanie w gotowości systemów techniczno-informatycznych wspomagających proces podejmowania decyzji, monitorowania zagrożeń oraz powiadamiania i alarmowania ludności.
 7. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw oraz nadzór nad przestrzeganiem w Starostwie przepisów ochrony przeciwpożarowej,
  2. zabezpieczenie mienia Starostwa i ochrony pomieszczeń,
  3. administrowanie budynkiem Starostwa,
  4. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym, konserwacją sprzętu i wyposażeniem w Starostwie,
  5. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
  6. gospodarowanie drukami i formularzami,
  7. gospodarowanie taborem samochodowym,
  8. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia powiatu,
  9. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach Starostwa oraz innych zadań z zakresu obsługi gospodarczej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Toruńskiego
  data wytworzenia: 2021-10-29
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-11-08 14:10
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-08 14:59

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31146
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-18 09:42:56

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji