Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 1
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km
 

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: usługa.
 • Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km. W zakres robót wchodzić będzie:
  - roboty przygotowawcze;
  - roboty ziemne;
  - wykonanie podbudowy;
  - wykonanie odwodnienia
  - wykonanie ścieżki z materiału zgodnego z przedmiarem robót
  - roboty w zakresie budowy przepustów;
  Wartość szacunkowa robót 2,3 mln zł brutto.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
  Posiadanie kwalifikacji i uprawnień oraz doświadczenia zawodowego: tj. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. minimum kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej  oraz specjalności mostowej z doświadczeniem przy realizacji minimum 2 ukończonych prawidłowo tożsamych zadań.
  Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016r., poz. 65)
  UWAGA: Zamawiający dopuszcza kierownika budowy branży drogowej oraz kierownika branży mostowej w dwóch niezależnych osobach.
 • Kryteria oceny ofert: Najniższa cena.
 • Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert: Najniższa cena: waga 100 pkt.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych (jeśli są one przewidziane):
  do 15.10.2019r.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załączenie referencji, Informacja o kwalifikacjach zawodowych.
 • Termin składania ofert: 23.10.2018r.
 • Miejsce składania ofert: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji (imię nazwisko telefon e-mail): Sebastian Kannenberg (pzdprzetargi@wp.pl).

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć :
w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km".
Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.
 

 

drukuj (Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg
  data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-10-17 09:38

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg
  data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-10-17 09:38

Protokół postępowania o zamówienie "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km"

drukuj (Protokół postępowania o zamówienie "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg
  data wytworzenia: 2018-10-26
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-10-26 13:51

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121295
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11538476
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony